Propranolol

Stofnaam
Propranolol
Merknaam
ATC code
C07AA05
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Migraine profylaxe: On-label
Hypertensie: Off-label
Verlengd QT-syndroom of preventie cyanotic spell bij tetralogie van Fallot: Off-label
Hemangioma:
5 wkn-5 mnd:on-label
Start bij > 5 mnd: off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Migraine:
< 12 jaar: aanvangsdosering 2-3 dd 20 mg, ZN verhogen tot 80 mg/dag in 2-3 doses
> 12 jaar: aanvangsdosering 2-3 dd 40 mg, ZN verhogen tot 160 mg/dag in 2-3 doses

Aritmiëen:
Kinderen en adolescenten: 0.25-0.5 mg/kg/dosis 3-4 dd, max  4 mg/kg/dag of 160 mg/dag

Hemangioma:                                                          Kinderen 5 weken - 5 maanden: start 1 mg/kg/dag in 2 doses, onderhoud per week met 1 mg/kg/dag ophogen tot 3 mg/kg/dag

Overige indicaties: niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (hydrochloride) 10 mg, 40 mg, 80 mg
Drank (hydrochloride) FNA 1 mg/ml, 10 mg/ml (bevat 126 mg saccharose en 7.9 mg propyleenglycol per ml)
Drank (als hydrochloride) 3,75 mg/ml (bevat 4,28 mg propranolol hydrochloride per ml)
Crème (hydrochloride) 10 mg/g (1%)

Hemangioldrank 3,75 mg/ml  is in Nederland als geregistreerd handelsprodukt beschikbaar. De sterkte van dit produkt (3,75 mg/ml) heeft betrekking op vrij propranolol. Voor het berekenen van de dosering dient de hoeveelheid propranololhydrochloride (4,28 mg/ml) gebruikt te worden. Hierdoor bestaat een groot risico op rekenfouten en komt de medicatieveiligheid in het geding.  Uit oogpunt van kwaliteit adviseert de KNMP daarom om het in Groot Britannie geregistreerde handelsprodukt Syprol (Propranolonhydrochloride drank (Syprol) in sterktes 1 mg/ml, 2 mg/ml, 10 mg/ml en 20 mg/ml) af te leveren en alleen het FNA preparaat te gebruiken als Syprol vanwege lange levertijd of vergoedingsproblematiek geen optie is. Syprol is via import verkrijgbaar.

Eigenschappen

Sterk lipofiele niet-selectieve bètablokker zonder intrinsieke sympathicomimetische activiteit (ISA) met membraanstabiliserende eigenschappen. Van het racemisch mengsel is de S(-)-isomeer de actieve vorm. De R(+)-vorm is verantwoordelijk voor de remming van de omzetting van thyroxine in tri-joodthyronine en remming van de plaatjesaggregatie. Het vermindert de invloed van adrenerge prikkels op het hart. Het hartminuutvolume en het cardiale zuurstofverbruik nemen af. Tevens wordt de AV-geleiding vertraagd en treedt een antihypertensief effect op. Verder wordt de plasmarenine-activiteit onderdrukt.

Kinetische gegevens

Eenmaal gecorrigeerd door het lichaamsgewicht zijn de vastgestelde primaire farmacokinetische parameters voor propranolol
(zoals plasmaklaring) bij kinderen jonger dan 1 jaar gelijkaardig aan deze die in de literatuur gemeld zijn voor volwassenen.

Het onderzoek van Filippi et al rapporteert voor neonaten behandeld met 0,5 mg/kg 4dd een gemiddelde Cmax van 71,7 ng/ml en een gemiddelde tmax van 2,6 uur. Wel wordt voor neonaten een langere eliminatiehalfwaardetijd (gemiddeld 14,9 uur bij 0,5 mg/kg 4dd of gemiddeld 15,9 uur bij 0,25 mg/kg 4dd) en een lagere schijnbare totale lichaamsklaring (gemiddeld 27,2 ml/kg/min bij 0,5 mg/kg 4dd en 31,3 ml/kg/min bij 0,25 mg/kg 4dd) gerapporteerd.

Doseringen

Ga snel naar:

Indicatie: Hypertensie
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [1]
   • 0,5 - 2 mg/kg/dag in 2 - 3 doses
   • Er zijn geen studies verricht bij neonaten.

  • 1 maand tot 1 jaar
   [1]
   • 0,5 - 4 mg/kg/dag in 2 - 3 doses
   • Er zijn geen studies verricht bij kinderen van 1 mnd-1 jaar.

  • 1 jaar tot 18 jaar
   [6] [21]
   • 1 - 2 mg/kg/dag in 2 - 3 doses , max:4mg/kg/dag maar niet hoger dan 640mg/dag
Indicatie: Migraine profylaxe
 • Oraal
  • 8 jaar tot 12 jaar
   [5]
   • 40 mg/dag in 2 doses
   • Alleen bij ernstige aanvallen of wanneer gedurende een langere periode (meer dan 3 maanden) veelvuldig, meer dan 2 per maand, aanvallen optreden, kan worden overgegaan tot medicamenteuze profylaxe. Deze dient maximaal 6 maanden gegeven te worden, waarna men kan pogen de medicatie uit te sluipen.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [5]
   • 80 mg/dag in 2 doses
   • Alleen bij ernstige aanvallen of wanneer gedurende een langere periode (meer dan 3 maanden) veelvuldig, meer dan 2 per maand, aanvallen optreden, kan worden overgegaan tot medicamenteuze profylaxe. Deze dient maximaal 6 maanden gegeven te worden, waarna men kan pogen de medicatie uit te sluipen.

Indicatie: Hemangioma: poliklinisch
 • Oraal
  • 1 maand tot 12 maanden
   [3] [4] [8] [10] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [23] [24]
   • Propranolol-hydrochloride:
    Startdosering: 0,5 mg/kg/dag in 3 doses
    Onderhoudsdosering: Startdosering wekelijks verdubbelen tot 2 - 3 mg/kg/dag in 3 doses
    Behandelduur: Continueren tot er klinisch geen verbetering van de hemangioma meer bereikt wordt of tot de leeftijd van 1 jaar. Hierna in 2- 4 weken geleidelijk afbouwen.

    Propranolol-base (Hemangiol®):
    Startdosering: 0,5 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1 week
    Onderhoudsdosering: Startdosering ophogen naar 2 mg/kg/dag in 2 doses, gedurende 1 week, daarna 3 mg/kg/dag in 2 doses.
    Behandelduur: 6 maanden. Het stoppen vereist geen geleidelijke dosisverlaging. Wanneer na stoppen de symptomen opnieuw optreden, mag de behandeling opnieuw gestart worden.

Indicatie: Hemangioma: klinisch
 • Oraal
  • 1 maand tot 12 maanden
   [3] [4] [8] [10] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [23] [24]
   • Propranolol-hydrochloride:
    Startdosering: 0,5 - 1 mg/kg/dag in 3 doses
    Onderhoudsdosering: Startdosering elke 2-3 dagen verdubbelen tot 2 - 3 mg/kg/dag in 3 doses
    Behandelduur: Continueren tot er klinisch geen verbetering van de hemangioma meer bereikt wordt of tot de leeftijd van 1 jaar. Hierna in 2- 4 weken geleidelijk afbouwen.


    Propranolol-base (Hemangiol®):
    Startdosering: 1 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1 week
    Onderhoudsdosering: Startdosering ophogen naar 2 mg/kg/dag in 2 doses, gedurende 1 week, daarna 3 mg/kg/dag in 2 doses
    Behandelduur: 6 maanden. Het stoppen vereist geen geleidelijke dosisverlaging. Wanneer na stoppen de symptomen opnieuw optreden, mag de behandeling opnieuw gestart worden

Indicatie: Verlengd QT syndroom of preventie cyanotic spell bij tetralogie van Fallot
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [1]
   • 1 - 2 mg/kg/dag in 4 doses , max: 4mg/kg/dag
   • Er zijn geen studies verricht naar het gebruik van propranolol bij neonaten

  • 1 maand tot 18 jaar
   [7]
   • Startdosering: 0,5 - 1,5 mg/kg/dag in 4 doses
   • Onderhoudsdosering: 2 mg/kg/dag in 4 doses , max: 4mg/kg/dag
Indicatie: Oppervlakkige hemangiomen
 • Cutaan
  • 1 maand tot 12 maanden
   [20]
   • 2-3 maal daags 1% crème aanbrengen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

BETA-BLOKKERS

SELECTIEVE BETA-BLOKKERS
C07AB03
C07AB09

Metoprolol

Selokeen
C07AB02
ALFA- EN BETA-BLOKKERS
C07AG02

Labetalol

Trandate
C07AG01
NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKERS
C07AA07

Bijwerkingen bij kinderen

Bradycardie, hypotensie, AV-blok, slaapstoornissen, diarree, braken, verminderde eetlust, obstipatie, abdominale pijn, agitatie, prikkelbaarheid, erytheem, urticaria, alopecia, neutropenie, agranulocytose, hyperkaliëmie bronchitis, bronchiolitis, bronchospasme, dyspnoe, vasoconstrictie, fenomeen van Raynaud, koude acra, provocatie van decompensatio cordis of hypoglykemie (zonder symptomen: cave diabetes patienten), hypoglykemisch insult en nachtmerries. Moeheid en traagheid. Meer centrale bijwerkingen.

Cave hypoglycemie mn bij ex-prematuren, kinderen jonger dan 3 maanden, langdurig corticosteroïden gebruik of tijdens een periode van verminderde intake of verhoogd energie verbruik (ziekte). Advies: elke 3 tot 4 uur voeden.

Patiënten met hartfalen veroorzaakt door hoge leverflow bij leverhemangiomen, lopen het risico op cardiale decompensatie ten gevolge de negatieve chrono- en inotrope werking van propranolol.

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1-10%): bradycardie. Kortademigheid. Slaapstoornissen, nachtmerries. Koude handen en voeten, fenomeen van Raynaud. Vermoeidheid, traagheid (meestal voorbijgaand).

Soms (0,1-1%): diarree, misselijkheid, braken.

Zelden (0,01-0,1%): trombocytopenie. Verergering van hartfalen, optreden van hartblok, orthostatische hypotensie, syncope. Angio-oedeem. Hallucinaties, psychosen, stemmingswisselingen. Verwardheid, geheugenverlies, duizeligheid, paresthesie. Visusstoornissen, droge ogen. Verergering van claudicatio intermittens. Bronchospasme (bij astmatische klachten in de voorgeschiedenis). Huiduitslag (psoriasisachtige huidreacties, purpura), verergering van psoriasis, alopecia.

Zeer zelden (< 0,01%): verergering van myasthenia gravis, op myasthenia gravis lijkend syndroom. Hyperhidrose. Verandering in vetmetabolisme, hypoglykemie (in ernstige gevallen leidend tot toevallen of coma). Toename van antinucleaire antilichamen (ANA) is waargenomen; de klinische relevantie hiervan is onduidelijk.

Verder zijn gemeld: agranulocytose. Maskeren van de adrenerge symptomen van thyrotoxicose. Verergering van angina pectoris. Depressie. Hoofdpijn. Conjunctivitis. Dyspneu. Obstipatie, droge mond. Artralgie. Verminderde renale bloeding en GFR. Impotentie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Sinusbradycardie, AV block, hypotensie, astma en decompensatio cordis.

Contraindicaties bij volwassenen

Ernstige hypotensie. Ernstige bradycardie. Sick-sinussyndroom, tweede- en derdegraads AV-blok, cardiogene shock. Onbehandeld hartfalen. Ernstig perifeer vaatlijden. Astma en andere obstructieve longaandoeningen. Onbehandeld feochromocytoom. Metabole acidose. Langdurig vasten.
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Grote voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van verapamil (Isoptin) in verband met kans op ernstige hartritmestoornissen. Overweeg zowel bij kinderen jonger dan 3 maanden als bij kinderen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van bijwerkingen, de medicatie in de kliniek in te stellen. Omdat propranolol kinderen vatbaarder maakt voor hypoglykemieën, dient het bij de voeding te worden gegeven. Extra oplettendheid is bovendien geboden bij propranololgebruik op jonge leeftijd, bij een laag geboortegewicht, ziekte, een verminderde inname van voeding en bij gecombineerd gebruik met glucocorticosteroïden omdat propranolol de adrenerge symptomen van hypoglykemie kan maskeren.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Voorzichtig bij eerstegraads AV-blok, diabetes mellitus, Prinzmetal-angina pectoris en perifere circulatiestoornissen (Raynaudfenomeen). Instelling dient onder controle van de polsslag te geschieden (bv. 1×/w. gedurende 3–4 w.). Indien de hartfrequentie afneemt tot 50–55 slagen/min, de dosering verlagen. Bij 'ernstiger' bradycardie (< 50 slagen/min) de toediening staken. Beëindiging – ook tijdelijk – van een behandeling met β-blokkers dient, zo mogelijk, geleidelijk plaats te vinden gedurende 1–2 weken. Plotseling staken kan leiden tot ernstige aritmieën of verergering van angina pectoris.

β-Blokkers kunnen de adrenerge symptomen van thyrotoxicose en van hypoglykemie maskeren, terwijl herstel van de glucosespiegel na hypoglykemie kan worden vertraagd, met name door de niet-selectieve β-blokkers.

Informeer bij algehele anesthesie de anesthesist over het gebruik van propranolol; als het noodzakelijk is propranolol te staken voor de operatie, de dosering stapsgewijs afbouwen, dit moet minimaal 48 uur voor de operatie afgerond zijn.

Voorzichtig bij gedecompenseerde levercirrose. Er zijn aanwijzingen dat propranolol bij portale hypertensie de kans op hepatische encefalopathie vergroot.

Voorzichtig bij ernstige overgevoeligheidsreacties in de voorgeschiedenis en tijdens desensibilisatietherapie, omdat met name niet-selectieve β-blokkers de gevoeligheid voor allergenen en de ernst van anafylactische reacties kunnen doen toenemen.

Interacties

Relevant: ritonavir remt het metabolisme.

Niet relevant: de plasmaconcentratie van rizatriptan kan stijgen.

Interacties β-Blokkers algemeen

Relevant:

β-Blokkers versterken het effect van: bij de eerste dosis van een niet-selectieve α1A-blokker (alfuzosine, doxazosine, terazosine) kan acute hypotensie optreden; dit kan worden verergerd bij toevoegen van de α-blokker aan de behandeling met een β-blokker.

Bij combinatie met diltiazem of verapamil kan de remmende werking op de AV-geleiding en de antihypertensieve werking worden versterkt, met als gevolg bradycardie, AV-block en hypotensie. De combinatie wordt in bepaalde gevallen bewust toegepast vanwege het synergistische effect, en wordt bij voorkeur (poli)klinisch ingesteld.

β-Blokkers verminderen het effect van: niet-selectieve β-blokkers en β-sympathicomimetica kunnen elkaars werking verminderen. Dit is van klinisch belang bij β-sympathicomimetica die bij astma of COPD worden toegepast, zie inleidende tekst Sympathicomimetica met vooral β2-effect.

Overig effect: niet-selectieve β-blokkers, en in mindere mate selectieve β-blokkers, kunnen de verschijnselen van hypoglykemie (bij gebruik van insuline, een sulfonylureumderivaat of repaglinide) maskeren en het herstel uit een hypoglykemie vertragen. Tevens kunnen ze tijdens hypoglykemie ernstige hypertensie veroorzaken. Verder kan de hypoglykemische werking van orale bloedglucoseverlagende middelen afnemen, omdat β-blokkers de door deze middelen geïnduceerde insulinesecretie uit het pancreas remmen.

Een niet-selectieve β-blokker wordt bij voorkeur vermeden, maar dit is niet altijd mogelijk. De 'veiligheid' van een selectieve β-blokker is relatief; bij hoge doses kan de selectiviteit verloren gaan.

β-Blokkers antagoneren de β-mimetische werking van adrenaline, dit is met name riskant bij anafylaxie (verminderde bronchusverwijding en verminderde hemodynamische werking). Deze interactie is vooral gemeld voor niet-selectieve β-blokkers en (vrijwel) niet voor selectieve β-blokkers.

NSAID's kunnen de antihypertensieve werking van de β-blokker verminderen; bij NSAID-gebruik tot 2 weken is dit effect weinig relevant. Bij overige indicaties van een β-blokker, zoals angina pectoris of tremor, is interactie met NSAID's niet beschreven.

Bij combinatie van een niet-selectieve β-blokker met clonidine kan paradoxale hypertensie optreden. Bovendien kan 'rebound'-hypertensie optreden bij staken van clonidine in aanwezigheid van een β-blokker. Bij staken van clonidine dient daarom eerst de β-blokker (tijdelijk) te worden gestaakt voordat het gebruik van clonidine geleidelijk wordt gestaakt.

Niet relevant: fingolimod verlaagt de hartslag; bij combinatie met een β-blokker kan de hartslag extra verlagen.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met de selectieve α1A-blokkers silodosine en tamsulosine en voor interactie van selectieve β-blokkers met β-sympathicomimetica (bij astma of COPD).

Niet beoordeeld: antacida kunnen de absorptie van β-blokkers verminderen. Een interval van 2 uur tussen het innemen wordt aanbevolen.

Fenobarbital, primidon en rifampicine versterken het metabolisme in de lever van β-blokkers die voornamelijk door de lever worden gemetaboliseerd.

De β-mimetische werking van dopamine, efedrine en noradrenaline wordt geantagoneerd. Hierdoor blijft alleen de α-mimetische werking van deze stoffen over, waardoor hypertensie en reflexbradycardie kunnen optreden.

Cimetidine remt het metabolisme van propranolol, labetalol en metoprolol en andere β-blokkers die door de lever worden gemetaboliseerd.

Hydralazine en alcohol verhogen de plasmaconcentratie van propranolol en andere β-blokkers die in de lever worden gemetaboliseerd.

Kinidine remt het metabolisme van een aantal β-blokkers, zoals carvedilol, metoprolol, nebivolol en propranolol. Bij combinatie van kinidine met één van deze β-blokkers kunnen bradycardie, verminderde hartfunctie en aritmie optreden.

De β-blokkers kunnen het metabolisme van lidocaïne remmen. Het effect zou groter zijn bij lipofiele β-blokkers. Lidocaïne kan het negatief-inotrope effect van propranolol en mogelijk ook van andere β-blokkers versterken.

Ze kunnen ook het metabolisme van theofylline remmen. Verder heeft theofylline enige antagonistische farmacologische effecten.

Combinatie met digoxine kan leiden tot een verlengde AV-geleidingstijd en bradycardie.

Er zijn aanwijzingen dat gebruik van β-blokkers het risico op een anafylactoïde reactie door intraveneuze contrastmiddelen kan verhogen.

Inhalatie-anaesthetica kunnen het negatief-inotrope effect versterken.

Antihypertensiva, fenobarbital, fenothiazines, niet-selectieve MAO-remmers, MAO-B-remmers, primidon en tricyclische antidepressiva kunnen het risico op hypotensie verhogen. Bovendien kunnen MAO-remmers het risico op een hypertensieve crisis verhogen.

Combinatie met amiodaron kan ritme- en geleidingsstoornissen veroorzaken, mogelijk door verhoging van de plasmaconcentratie of door additieve farmacodynamische effecten.

Combinatie van flecaïnide met propranolol en kan tot verhoging van de plasmaconcentratie van beide stoffen leiden, met als gevolg versterking van het negatief-inotrope effect. In combinatie met sotalol is bradycardie en AV-block gemeld.

 

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 08 jan 2016
 3. Bayliss SJ, et al , Propranolol treatment for hemangioma of infancy: risks and recommendations, Pediatr Dermatol, 2010, May;27(3), 319-20
 4. Léauté-Labrèze C, et al , Propranolol for severe hemangiomas of infancy, N Engl J Med, 2008, Jun 12;358(24), 2649-51
 5. Victor S, et al, Drugs for preventing migraine headaches in children, Cochrane Database Syst Rev, 2003, (4), CD002761
 6. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. , The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents, Pediatrics, 2004, Aug;114(2 Suppl 4th Report), 555-76
 7. Garson A Jr, et al, Propranolol: the preferred palliation for tetralogy of Fallot, Am J Cardiol, 1981, May;47(5), 1098-104
 8. Rosbe KW et al, Propranolol in the management of airway infantile hemangiomas, Arch Otolaryngol Head Neck Surg. , 2010, Jul;136(7), 658-65
 9. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 25 april 2016
 10. PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, SmPC Hemangiol (EU/1/14/919/001) 23 april 2014
 11. Filippi L, et al, Propranolol concentrations after oral administration in term and preterm neonates, J Matern Fetal Neonatal Med, 2013, May;26(8), 833-40
 12. Léauté-Labrèze C, et al, A randomized, controlled trial of oral propranolol in infantile hemangioma, N Engl J Med, 2015, Feb;372(8), 735-46
 13. Peridis S, et al,, A meta-analysis on the effectiveness of propranolol for the treatment of infantile airway haemangiomas, Int J Pediatr Otorhinolaryngol,, 2011, Apr;75(4), 455-60
 14. Patel NJ, et al, How should propranolol be initiated for infantile hemangiomas: inpatients versus outpatient?, Laryngoscope, 2014, Jun;124(6), 1279-81
 15. Xu S, et al, Treatment of periorbital infantile haemangiomas: a systematic literature review on propranolol or steroids, J Paediatr Child Health, 2014, Apr;50(4), 271-9
 16. Marqueling AL, et al, Propranolol and infantile hemangiomas four years later: a systematic review, Pediatr Dermatol, 2013, Mar-Apr;30(2), 182-91
 17. Menezes MD, et al, Status of propranolol for treatment of infantile hemangioma and description of a randomized clinical trial, Ann Otol Rhinol Laryngol, 2011, Oct;120(10), 686-95
 18. Vlastarakos PV, et al, Propranolol is an effective treatment for airway haemangiomas: a critical analysis and meta-analysis of published interventional studies, Acta Otorhinolaryngol Ital, 2012, Aug;32(4), 213-21
 19. Hermans DJ, et al, Behandeling van infantiele hemangiomen met propranolol; goede resultaten en weinig bijwerkingen, Ned Tijdschr Geneeskd, 2011, 155(40), A3482
 20. Ovadia SA, et al, Local administration of ?-blockers for infantile hemangiomas: a systematic review and meta-analysis, Ann Plast Surg, 2015, 74(2), 256-62
 21. Lurbe E, et al, Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension, J Hypertens, 2009, Sep;27(9), 1719-42
 22. Raphael MF et al., Treatment of infantile hemangiomas: therapeutic options in regard to side effects and adverse events - a review of the literature, Expert Opin Drug Saf., 2016, 15(2), 199-214
 23. Kim KH, et al. , Comparison of efficacy and safety between propranolol and steroid for infantile hemangioma: a randomized clinical trial, JAMA Dermatol , 2017, 153, 529-536
 24. Tiwari P, et al, Role of propranolol in ulcerated haemangioma of head and neck: a prospective comparative study, Oral Maxillofac Surg, 2016, 20, 73-77

Wijzigingen

 • 10 november 2016 15:25: Nieuwe literatuur; bijwerkingen toegevoegd
 • 08 januari 2016 11:50: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van propranolol bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de cutane toepassing bij oppervlakkige hemangiomen en toevoeging van diverse bijwerkingen bij kinderen, alsmede de toevoeging van waarschuwingen.
 • 10 november 2015 09:26: CARA vervangen door astma (obsolete terminologie)