Chloorcyclizine + cinnarizine

Stofnaam
Chloorcyclizine + cinnarizine
Merknaam
Primatour
ATC code
N07CA52

Chloorcyclizine + cinnarizine


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toediening
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Reisziekte:
2-6 jaar: 3,12/6,25 mg
>6 jaar: 6,25/12,5 mg, bij langdurige reizen 3 dd

Eigenschappen

Combinatie van een kort en een lang werkende H1-receptorantagonist. Cyclizine werkt op het braakcentrum in de hersenen en heeft een zwak sederende, zwak anticholinerge en sterke anti—emetische werking. Cinnarizine heeft daarnaast calciumremmende eigenschappen, waardoor het vestibulaire systeem minder wordt geprikkeld. Werking (cyclizine): na 20–30 min. Werkingsduur: 4–6 uur.

Farmacokinetiek

Geen informatie over farmacokinetische parameters bij kinderen.

Doseringen

Reisziekte
 • Oraal
  • 2 jaar tot 6 jaar
   [1] [2]
   • 3,12 mg/dosis, éénmalig. (cinnarizine).
  • ≥ 6 jaar
   [1] [2]
   • 6,25 mg/dosis, zo nodig bij langdurige reizen 3 dd. (cinnarizine).

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per tablet: Cinnarizine 12.5 mg Chloorcyclizinehydrochloride 25 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

VERTIGOMIDDELEN

VERTIGOMIDDELEN
N07CA02

Flunarizine

Sibelium
N07CA03

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1–10%): sedering, slaperigheid, slecht coördinatievermogen. Droge mond. Soms (0,1–1%): maag-darmstoornissen. Urineretentie. Accommodatiestoornissen. Zelden (0,01–0,1%): slapeloosheid, irritatie, tremor, convulsies, extrapiramidale symptomen. Beklemd gevoel op de borst, tachycardie. Cholestatische icterus. Verder zijn gemeld bij het gebruik van de aan cyclizine verwante stof chloorcyclizine: duizeligheid, nachtmerries, hallucinaties, gegeneraliseerde chorea, verminderde eetlust. Allergische hepatitis, huidirritatie. Agranulocytose, hemolytische anemie, aplastische anemie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor verwante antihistaminica. Ziekte van Parkinson en/of extrapiramidale stoornissen, nauwe kamerhoek-glaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Ouderen zijn zeer gevoelig voor de sederende effecten. Voorzichtig bij nier– en/of leverfunctiestoornis en bij aandoeningen die mogelijk verergeren door anticholinerge therapie, bv. verhoogde oogdruk, obstructieve aandoeningen van het maag-darmstelsel (bv. pylorusstenose), prostaathypertrofie, epilepsie, asthma bronchiale, cardiovasculaire aandoeningen, hyperthyroïdie. Tijdens langdurige behandeling met cinnarizine en vooral bij ouderen, vrouwen en bij gebruik van hoge doses, kunnen extrapiramidale symptomen optreden. In dit geval de dosering verlagen of bij aanhouden van deze bijwerkingen de behandeling staken. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn niet vastgesteld.

Interacties

Interacties antihistaminica algemeen:
Niet beoordeeld: de sedatieve werking kan worden versterkt bij combinatie met alcohol en andere centraal-depressieve stoffen; dit geldt niet voor de antihistaminica van de tweede generatie.

Antihistaminica met een uitgesproken anticholinerge werking kunnen het anticholinerge effect van parasympathicolytica, parasympathicolytische parkinsonmiddelen, antipsychotica en tricyclische antidepressiva versterken.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van anthistaminica versterken en verlengen.
Antihistaminica kunnen de resultaten van allergologische huidtests beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie.

Referenties

 1. Meda Pharma, SmPC Primatour (RVG 03178) 03-03-2015, www.cbg-meb.nl
 2. KNMP, Zelfzorgstandaard Reisziekte, 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfucntiestoornissen), Geraadpleegd 26 juni 2015
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 26 juni 2015

Wijzigingen

 • 26 juni 2015 13:19: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering