Estriol

Stofnaam
Estriol
Merknaam
Synapause
ATC code
G03CA04
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Natuurlijk kortwerkend oestrogeen. Is met name effectief bij de behandeling van urogenitale klachten. Bevordert het herstel van het vagina-epitheel.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Synechiae labia minora
 • Vaginaal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 2 maal daags dun aanbrengen

   • Behandelduur:

    2 weken

   • Strikt volgens voorschrift gebruiken. 10 gram creme per behandeling voorschrijven.

    Er is geen onderzoek verricht naar gebruik van estriol bij kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème voor vaginaal gebruik 1 mg/g
Eigen bereiding van estriol (loco-ortho-dienstriol) in cetomacrogolcrème 1 mg/gram

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OESTROGENEN

NATUURLIJKE EN SEMISYNTHETISCHE OESTROGENEN

Estradiol

Zumenon, Estrofem, Systen, Cetura, Progynova
G03CA03
G03CA01
G03CA57

Bijwerkingen algemeen

Irritatie of jeuk op de toedieningsplaats. Pijnlijke of gespannen mammae, spotting, overvloedige productie van cervixslijm. Misselijkheid. Vochtretentie. Andere bijwerkingen die geassocieerd zijn met een oestrogeen- of progestageenbehandeling zijn: oestrogeenafhankelijke neoplasmata (bv. endometriumcarcinoom), veneuze trombo-embolie, coronaire hartziekten, ischemisch cerebrovasculair accident, galblaasaandoeningen, chloasma, erythema multiforme of nodosum, vasculaire purpura. Dementie. Het risico van borstkanker neemt toe met de gebruiksduur. Er is ook een licht toegenomen kans op ovariumcarcinoom.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Anamnese van) borstkanker. Hormoongevoelige tumoren. Onverklaarde vaginale bloedingen. Onbehandelde endometriumhyperplasie. (Anamnese van) idiopatische veneuze trombo–embolieën (diepveneuze trombose, longembolie), trombofiele aandoening (zoals proteïne C-, proteïne S- of antitrombinedeficiëntie), actieve of recent doorgemaakte arteriële trombo–embolische aandoeningen (angina pectoris, myocardinfarct), acute leveraandoeningen, leverfunctiestoornissen, porfyrie.
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave overdosering: systemische opname! Strikt volgens voorschrift.

Experts geven aan dat het preparaat Synapause door patienten soms als zeer pijnlijk wordt ervaren. Eigen bereiding van estriol (loco-ortho-dienstriol) in Cetomacrogolcrème 1 mg/gram, 10 g.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De behandeling van oestrogeendeficiëntie alleen starten wanneer de symptomen de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Continuering van de behandeling periodiek en in elk geval jaarlijks heroverwegen. Voor (her)starten van de behandeling een volledige anamnese afnemen en zo nodig een lichamelijk onderzoek (inclusief gynaecologisch en borstonderzoek) uitvoeren. Tijdens een langdurige behandeling met oestrogenen wordt regelmatig lichamelijk onderzoek geadviseerd, waaronder mammografie. Hormoonsuppletietherapie kan de dichtheid van mammografische beelden verhogen, dit kan de radiologische detectie van borstkanker bemoeilijken. Extra controle is nodig bij de volgende aandoeningen (in de anamnese of bij toename tijdens zwangerschap of hormoongebruik): uterusmyomen of endometriose, risicofactoren voor oestrogeengevoelige tumoren (mammacarcinoom bij eerstegraads familielid), hypertensie, diabetes mellitus wegens verminderde glucosetolerantie, hypertriglyceridemie, systemische lupus erythematodes, aandoeningen die door vochtretentie kunnen verergeren (astma, epilepsie, latent of manifest hartfalen, migraine of hevige hoofdpijn, nierfunctiestoornissen), aanwezigheid van risicofactoren voor trombo-embolische aandoeningen, endometriumhyperplasie, leveraandoeningen, cholelithiasis, otosclerose. De toediening direct staken bij geringste tekenen van trombose, significante bloeddrukstijging, voor het eerst optredende migraine, bij icterus of abnormale leverfunctiewaarden en bij zwangerschap. Hormoonsuppletie kan het risico van veneuze trombo-embolie vergroten. Patiënten dienen geïnformeerd te worden direct contact op te nemen met hun arts in geval van optreden van potentieel trombo-embolische symptomen. Wanneer na een electieve operatieve ingreep langdurige immobilisatie te verwachten is, overwegen de behandeling 4–6 weken voor de ingreep te staken en pas na volledige mobilisatie te hervatten. Elke abnormale vaginale bloeding, afscheiding of ander vaginaal ongemak onderzoeken om een onderliggend lijden, ulceratie, infectie of niet reagerende atrofische vaginitis uit te sluiten.

Interacties

Interacties oestrogenen algemeen

Relevant: oestrogenen (estriol, estradiol, geconjugeerde oestrogenen) en aromataseremmers, fulvestrant of tamoxifen kunnen elkaars werking verminderen.

Niet relevant: de plasmaconcentratie van agomelatine kan toenemen.

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie kan dalen door inductoren.


 

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, contraindicaties, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 21 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 12 juni 2018

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering