Oestrogenen, geconjugeerd

Stofnaam
Oestrogenen, geconjugeerd
Merknaam
Dagynil
ATC code
G03CA57

Oestrogenen, geconjugeerd

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Mengsel van natuurlijk voorkomende geconjugeerde oestrogenen. Oestrogenen hebben een gunstige invloed op climacterische klachten en de botmassa. Geconjugeerde oestrogenen zelf binden niet aan de receptor.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Op artsenverklaring endocrinoloog

Doseringen

Hevige abnormale uterusbloedingen
 • Intraveneus
  • 11 jaar tot 18 jaar
   • 25 mg/dosis, éénmalig. Langzaam toedienen..
 • Intramusculair
  • 11 jaar tot 18 jaar
   • 25 mg/dosis, éénmalig.
   • Bij voorkeur langzaam intraveneus toedienen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 0.3 mg, 0.625 mg, 1.25 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OESTROGENEN

NATUURLIJKE EN SEMISYNTHETISCHE OESTROGENEN

Estradiol

Zumenon, Estrofem, Systen, Cetura, Progynova
G03CA03

Estriol

Synapause
G03CA04
G03CA01

Bijwerkingen algemeen

Misselijkheid, braken, leverfunctiestoornissen, cholelithiasis, cholestatische icterus. Gespannen, gevoelige of pijnlijke borsten, melkafscheiding, vaginale bloedingen, endometriumproliferatie. Veneuze trombo–embolie (2 à 3× meer kans, met name optredend tijdens eerste behandeljaar) en bloeddrukstijging, vooral bij hoge doseringen. Chloasma, erythema nodosum, exantheem. Hoofdpijn, migraine, stemmingsveranderingen. Vochtretentie, verminderde glucosetolerantie, veranderd lichaamsgewicht. Irritatie van de cornea bij het dragen van contactlenzen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Verleden van idiopathische veneuze trombo-embolie of actieve veneuze trombo-embolieën (diepveneuze trombose, longembolie). Actieve of recent doorgemaakte arteriële trombo-embolische aandoening (angina pectoris, hartinfarct). Acute leveraandoeningen (in de anamnese) zolang de leverfuncties niet zijn genormaliseerd. Aanwezigheid of verdenking van oestrogeenafhankelijke tumoren. Mammacarcinoom (in de anamnese). Hyperplasie van het endometrium. Onverklaarde vaginale bloedingen. Porfyrie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtig bij risicofactoren voor het optreden van veneuze trombo-embolie (positieve familie-anamnese, eerdere veneuze trombo-embolie, ernstig overgewicht, systemische lupus erythematosus (SLE) of immobilisatie) en bij otosclerose. Bij geringste tekenen van trombose en bij langdurige immobilisatie de toediening staken. Indien na electieve chirurgie langdurige immobilisatie is te verwachten, eventueel de suppletie vier tot zes weken vóór de ingreep onderbreken. Tijdens langdurige behandeling met oestrogenen wordt regelmatig lichamelijk onderzoek geadviseerd. Bij optreden van geelzucht, achteruitgang van de leverfuncties, een significante stijging van de bloeddruk of het voor het eerst optreden van migraine–achtige hoofdpijn de behandeling direct staken. Minimaal jaarlijks een zorgvuldige afweging maken van de voor-en nadelen van het voortzetten van de behandeling. Oestrogeensuppletie vergroot de kans op mammacarcinoom, vooral in combinatie met een progestageen. De risicovergroting is na een paar jaar waarneembaar, neemt toe met een langere behandelduur en is binnen vijf jaar na staken van de behandeling verdwenen. Gebruik vergroot tevens de kans op ovariumcarcinoom; de kans neemt toe bij een langere behandelduur vooral bij gebruik gedurende 5–10 jaar of langer. Regelmatige controle is nodig bij latent of manifest hartfalen, hypertensie, nierfunctiestoornissen, epilepsie en migraine in verband met mogelijke vochtretentie, bij diabetes mellitus wegens verminderde glucosetolerantie en bij hypertriglyceridemie vanwege mogelijke pancreatitis

Interacties

Interacties oestrogenen algemeen

Relevant: oestrogenen (estriol, estradiol, geconjugeerde oestrogenen) en aromataseremmers, fulvestrant of tamoxifen kunnen elkaars werking verminderen.

Niet relevant: de plasmaconcentratie van agomelatine kan toenemen.

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie kan dalen door inductoren.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 juni 2018
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 10 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering