Colfosceril (Surfactant)

Stofnaam
Colfosceril (Surfactant)
Merknaam
Curosurf
ATC code
R07AA02

Colfosceril (Surfactant)

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

CUROSURF
RDS bij neonaten:

Profylaxe: enkelvoudige dosis 100-200 mg/kg (1,25-2,5 ml/kg) zo spoedig mogelijk na geboorte. Aanvullende doses van 100 mg/kg kunnen worden gegeven na 6-12 uur na de eerste dosis en vervolgens nog eens 12 uur later bij babies die aanhoudende tekenen van RDS vertonen en afhankelijk blijven van beademing. (max dosis 300-400 mg/kg)

Behandeling: De aanbevolen startdosering is 100-200 mg/kg (1,25-2,5 ml/kg) in een enkele dosis. Toediening van maximaal 2 verdere doses van 100 mg/kg, met tussenpozen van 12 uur, kan ook geindiceerd zijn bij geintubeerde kinderen bij wie RDS verantwoordelijk wordt geacht voor hun aanhoudend slechte of verslechterde ademhalingstoestand (max 300-400 mg/kg)

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Endotracheopulmonaire instillatiesusp. (fosfolipidenfractie, varkenslong) 80 mg/ml

Eigenschappen

Natuurlijk surfactant bestaat uit fosfolipiden met oppervlakteactieve eigenschappen (waarvan 70% colfoscerilpalmitaat) en uit apoproteïnen die zorgdragen voor spreiding over en adsorptie aan het longoppervlak. Door verlaging van de oppervlaktespanning blijven de alveoli ook bij de lage intra-alveolaire druk, die optreedt aan het einde van de uitademing, open.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Profylaxe en behandeling hyaliene membramenziekte (RDS)
 • Endotracheaal
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken
   [1]
   • Curosurf:
    Profylaxe: 100–200 mg/kg (1,25–2,5 ml/kg) in één dosis; profylactisch zo spoedig mogelijk na de geboorte (bij voorkeur binnen 15 min.), zo nodig na 6–12 uur en wederom na 12 uur herhalen met 100 mg/kg;
    Therapeutisch 100–200 mg/kg, zo nodig na 12 en 24 uur herhalen met 100 mg/kg; maximaal totaal 300–400 mg/kg.


Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL

ANALEPTICA

Doxapram

Dopram
R07AB01
OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL

Ivacaftor

Kalydeco
R07AX02
R07AX30
R07AX31

Bijwerkingen bij kinderen

Zeer vaak (>10%): bradycardie, sepsis. Vaak (1-10%): verminderde zuurstofsaturatie. Soms (0,1-1%): vasoconstrictie, bleekheid, hypo- of hypertensie, apneu, hyper- of hypocapnie, Intracraniële bloedingen kunnen optreden.

Direct na toediening kan een kortdurende tracheale of bronchiale obstructie optreden, die in 30–60 sec kan worden opgeheven door verhoging van de inspiratoire druk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Pneumonie en sepsis, omdat het een nadelige invloed kan hebben op de fagocytose van vet-emulsie door macrofagen en leukocyten.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorafgaand aan toediening dient een metabole of respiratoire acidose te worden gecorrigeerd. Tevens is grondige tracheale afzuiging noodzakelijk om schuimvorming en een onregelmatige verdeling door slijmvorming te voorkomen. Mechanische beademing dient na toediening te worden voortgezet onder (bij voorkeur) continue transcutane PCO2-meting. Verbetering van oxygenatie treedt binnen enkele minuten op, waardoor aanpassing (reductie) van de zuurstofconcentratie in de beademingslucht en van de ventilatiedruk nodig is teneinde hyperoxemie, overrekking van de longen en een fatale pulmonale lekkage van lucht te voorkomen. De toediening staken bij verslechtering van de huidkleur van de baby, daling van de hartfrequentie, langer durende daling van de arteriële zuurstofspanning of bij ophoping van de vloeistof in de tracheale tube. Bij beademing met hoge frequenties (> 60/min. en expiratietijd < 0,6 sec.) moet ervoor worden gewaakt dat de expiratieduur lang genoeg is. Om hyperoxie en aandoeningen aan de ogen van de vroeggeborene te voorkomen mag de arteriële zuurstofdruk niet boven de gewenste waarden stijgen; daartoe zonodig de zuurstofconcentratie in de inspiratoire lucht aanpassen. Gedurende de eerste 4–6 uur na toediening dient tracheaal afzuigen zoveel mogelijk te worden vermeden.

Interacties

geen

Referenties

 1. Chiesi Pharmaceuticals BV, SmPC Curosurf (RVG 16150) 07-02-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014
 5. Sweet DG, et al ., European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome- 2019 Update, Neonatology, 2019, 115(4), 432-450

Wijzigingen

 • 31 maart 2021 15:58: Survanta niet meer beschikbaar/geregistreerd in NL: dosis verwijderd
 • 31 maart 2021 15:53: Survanta niet meer beschikbaar/geregistreerd in NL: Merknaam en dosis verwijderd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering