Coffeine (base of citraat)

Stofnaam
Coffeine (base of citraat)
Merknaam
Peyona (=coffeinecitraat)
ATC code
N06BC01

Coffeine (base of citraat)

Doseringen

Therapeutic Drug Monitoring
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Coffeïne remt het enzym fosfodiësterase, waardoor intracellulair de concentratie cAMP stijgt. Tevens is het een antagonist van de adenosinereceptoren.

Bij toepassing bij apneu bij prematuren vermindert coffeïne het optreden van bronchopulmonale dysplasie (met ong. 35%), het optreden van cerebrale palsy en ernstige retinopathie. Vanaf een gecorrigeerde leeftijd van 18-21 maanden is een verbetering van de overleving gevonden, tot die leeftijd is geen verschil in overleving gevonden. Bij onvoldoende effect of bij toxiciteit dient de plasmaconcentratie te worden bepaald, bij onvoldoende effect vlak voor de volgende dosering en bij toxiciteit 2-4 uur na toediening.

Bij toepassing bij neonaten kan de plasmaconcentratie worden bepaald aan de hand van de concentratie in speeksel. De speekselconcentratie bedraagt gemiddeld 70% van de plasmaconcentratie. De verhouding tussen beide is lineair tot een speekselconcentratie van 20 mg/l.

Farmacokinetiek

Bij neonaten tot 3 maanden wordt het nauwelijks gemetaboliseerd maar voornamelijk in onveranderde vorm uitgescheiden met de urine (ong. 85%). De eliminatiehalfwaardetijd bij neonaten bedraagt 3 – 4 dagen. De klaring bij neonaten (8,9 ml/kg/uur, range 2,5 – 17) is direct gecorreleerd met het lichaamsgewicht en de postnatale leeftijd. Het verdelingsvolume bij neonaten bedraagt 0,8 – 0,9 l/kg. 

Na orale toediening van 10 mg cafeïnebasis/kg lichaamsgewicht aan premature pasgeborenen varieerde de piekplasmaconcentratie (Cmax) van 6 tot 10 mg/L en de gemiddelde tijd om de piekconcentratie te bereiken (tmax) van 30 min tot 2 uur [SmPC Peyona].

Algemene opmerkingen

Om reden van een grotere therapeutische breedte wordt bij apnoe bij neonaten de voorkeur gegeven aan coffeine boven theofylline.

Label dosisadvies Kinderformularium

Oraal: On-label
Intraveneus: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Primaire apneu bij premature neonaten: Peyona (caffeine citraat) Opladen 20 mg/kg in 1 dosis, na 24 uur start onderhoud met 5-10 mg/kg/dag in 1 dosis.
Bij te vroeg geboren baby’s met onvoldoende klinische respons op de aanbevolen oplaaddosis kan na 24 uur een tweede oplaaddosis van maximaal 10-20 mg/kg worden gegeven

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (0-water) 10 mg/ml FNA
Inj.vlst (citraat) 20 mg/ml
Drank (0-water) 10 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Neonatale apneu
 • Oraal
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken
   [1] [5] [6] [8]
   • Coffeine-base:
    startdosering 10 mg/kg/dag in 1 dosis. Onderhoudsdosering: 2,5-5 mg/kg/dag in 1 dosis

    Coffeine-citraat:
    startdosering 20 mg/kg/dag in 1 dosis. Onderhoudsdosering: 5-10 mg/kg/dag in 1 dosis

    De injectievloeistof kan oraal worden toegepast.

     

 • Intraveneus
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken
   [1] [5] [6] [8]
   • Coffeine-base:
    startdosering 10 mg/kg/dag in 1 dosis in 30 minuten. Onderhoudsdosering: 2,5-5 mg/kg/dag in 1 dosis in 10 minuten

    Coffeine-citraat:
    startdosering 20 mg/kg/dag in 1 dosis in 30 minuten. Onderhoudsdosering: 5-10 mg/kg/dag in 1 dosis in 10 minuten.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

De bijwerkingen op het centraal zenuwstelsel zijn gewoonlijk bij kinderen ernstiger dan bij volwassenen.

Bij toepassing bij prematuren zijn gemeld sepsis, hypo- of hyperglykemie, groeiachterstand, voedingsintolerantie, prikkelbaarheid, nervositeit, rusteloosheid, tachycardie, verhoging van de uitstroom van het linkerventrikel, toegenomen slagvolume, regurgitatie, toegenomen diurese, toegenomen natrium- en calciumconcentratie in de urine, verlaagd Hb-gehalte, verlaagde thyroxineconcentratie, flebitis of ontsteking op de infusieplaats en overgevoeligheidsreacties. Bij overdosering bij prematuren kunnen convulsies optreden.

Tijdens de eerste drie weken is een verminderde gewichtstoename gevonden.

Voorbijgaande dalingen in thyroxine (T4) zijn vastgesteld bij zuigelingen aan het begin van de therapie, maar deze zijn niet blijvend bij volgehouden therapie. [SmPC Peyona]

Bijwerkingen algemeen

Slapeloosheid, rusteloosheid, nervositeit, licht delirium, bradycardie (bij een dosering van 200-250 mg per dag), tachycardie en ventriculaire aritmie ten gevolge van stimulering van de sinusknoop (bij doseringen hoger dan 250 mg per dag), verhoogde 'cardiac output', veranderingen in de bloedglucoseconcentratie ten gevolge van stimulering van de glycogenolyse, lichte diurese ten gevolge van een toegenomen glomerulaire filtratiesnelheid en verminderde terugresorptie, misselijkheid, braken en stimulering van maagzuursecretie. In dierproeven zijn bij chronische toepassing peptische ulcera ontstaan; het is niet bekend in hoeverre dit ook bij de mens optreedt, maar uit voorzorg wordt in het algemeen voorzichtigheid aangeraden bij peptische ulcera in de anamnese.

Er zijn aanwijzingen dat consumptie van meer dan ong. 100 mg coffeïne per dag de vruchtbaarheid vermindert.

Chronisch gebruik van coffeïne kan leiden tot medicatieafhankelijke hoofdpijn.

Na staken van chronisch gebruik kan onttrekkingshoofdpijn optreden. Dit begint enkele uren na staken, is maximaal na 20-48 uur en kan enkele dagen tot een week aanhouden.


Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Symptomen intoxicatie: Symptomen van intoxicatie bij prematuren: hyperglykemie, hypokaliëmie, fijne tremor van de ledematen, rusteloosheid, hypertonie, opisthotonus, tonische klonische bewegingen, toevallen, tachypneu, tachycardie, braken, maagirritatie, gastro-intestinale bloedingen, pyrexie, schrikachtigheid, verhoogd ureumgehalte in het bloed en verhoogd aantal witte bloedcellen, niet-doelgerichte kaak- en lipbewegingen. Er zijn geen sterfgevallen gemeld in verband met een overdosis cafeïne bij prematuren.

Als vlak voor de bevalling grote hoeveelheden cafeïne zijn geconsumeerd door de moeder óf als de neonaat vooraf is behandeld met theofylline moet vooraf aan de behandeling de plasmacoffeïnespiegel worden bepaald.

Wees voorzichtig bij zeer premature neonaten (< 28 weken) en neonaten met gestoorde nierfunctie, gestoorde leverfunctie, gastro-oesofageale reflux, epileptische aandoeningen en cardiovasculaire aandoeningen. Wees voorzichtig indien eerder ongewone hartritmestoornissen zijn voorgekomen op een cardiotocogram (CTG). Coffeïne kan bij premature neonaten accumuleren, waardoor bewaking bij langdurig gebruik nodig kan zijn. Het uitblijven van respons op de behandeling kan wijzen op een andere oorzaak van apneu.

Er zijn meldingen van een mogelijk verband tussen het gebruik van methylxanthines en de ontwikkeling van necrotiserende enterocolitis. Een grote multicentrische studie (n=2006) waarin het resultaat op lange termijn van met cafeïnecitraat behandelde premature kinderen werd onderzocht, toonde echter geen verhoogde frequentie van necrotiserende enterocolitis in de cafeïnegroep in vergelijking met placebo. [SmPC Peyona]

Behandeling met coffeïne kan leiden tot een verhoogde behoefte aan energie en voedingsstoffen en verstoring van de vocht- en elektrolytenbalans.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij ulcus pepticum in de anamnese, bij hartritmestoornissen of hartkloppingen en in de eerste weken na een acuut myocardinfarct.

Interacties

Coffeïne is substraat voor CYP1A2.

Niet relevant: de concentratie stijgt door ribociclib, rucaparib of vemurafenib.

Niet beoordeeld: ciprofloxacine, fluconazol (in een dosering hoger dan 200 mg per dag), norfloxacine kunnen het metabolisme van coffeïne remmen.

Fenobarbital en fenytoïne kunnen het metabolisme versnellen.

Doxapram kan de stimulerende effecten op het hart, het ademhalingsstelsel en het centrale zenuwstelsel versterken.

Coffeïne kan het therapeutische effect van methotrexaat bij reumatoïde artritis verminderen.

Het verhoogt de absorptie van ergotamine.

Het is niet aangetoond dat coffeïne de analgetische werking van paracetamol kan versterken.

PSYCHOSTIMULANTIA, MIDDELEN VOOR ADHD EN NOOTROPICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CENTRAALWERKENDE SYMPATHICOMIMETICA

Atomoxetine

Strattera, Audalis
N06BA09

Dexamfetamine

Tentin
N06BA02

Lisdexamfetamine

Elvanse®
N06BA12

Methylfenidaat (hydrochloride)

Concerta®, Equasym XL®, Medikinet CR®, Ritalin®
N06BA04

Referenties

 1. Erenberg A, et al, Caffeine citrate for the treatment of apnea of prematurity: a double-blind, placebo-controlled study., Pharmacotherapy, 2000, 20, 644-52
 2. ArandaJV, et al, Pharmacokinetic profile of caffeine in the premature newborn infant with apnea, J Pediatr, 1979, 94, 663– 668
 3. FalcaoAC, et al, Population pharmacokinetics of caffeine in premature neonates, Eu J Clin Pharmacol, 1997, 52, 211– 217
 4. LeeTC, et al, Population pharmacokinetics of intravenous caffeine in neonates with apnea of prematurity, Clin Pharmacol Ther, 1997, 61, 628– 640
 5. Schmidt B, et al, Caffeine for Apnea of Prematurity Trial Group Long-term effects of caffeine therapy for apnea of prematurity, N Engl J Med, 2007, 357(19), 1893-902
 6. Schmidt B, et al, Caffeine for Apnea of Prematurity Trial Group. Caffeine therapy for apnea of prematurity, N Engl J Med, 2006, 354(20), 2112-21
 7. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, Contra-Indicaties, Bijwerkingen), Geraadpleegd 11 juli 2019
 8. CHIESI FARMACEUTICI SpA, SmPC Peyona (EU/1/09/528/002) Rev 13, 22-12-2021, www.ema.europa.eu

Wijzigingen

 • 26 januari 2021 10:26: IM toepassing van coffeine bij neonaten is geschrapt (obsoleet)

Overdosering