Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Atovaquon

Stofnaam
Atovaquon
Merknaam
Wellvone
ATC code
P01AX06

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Atovaquon is niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Susp. oraal 150 mg/ml

Eigenschappen

Antiprotozoicum behorend tot de hydroxynaftochinonen. Het werkingsspectrum omvat een groot aantal protozoën waaronder Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, verschillende Plasmodiumsoorten etc. Het werkingsmechanisme berust waarschijnlijk op het vermogen selectief het mitochondriale elektronentransport (ter hoogte van het cytochroom bc1-complex) in de protozoën te remmen met als consequentie remming van de 'de novo' synthese van pyrimidinen, resulterend in remming van de synthese van nucleïnezuren en adenosinetrifosfaat.

Kinetische gegevens

T1/2 2-3 dagen. Lipofiel. Voedsel vergroot opnamen met factor 2-3. Lagere absorbtie bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Algemene opmerkingen

Derde keus voor profylaxe PCP.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Profylaxe Pneumocystis Jiroveci Pneumonie (PCP)
 • Oraal
  • 1 maand tot 3 maanden
   • 30 mg/kg/dag in 1 dosis
  • 3 maanden tot 2 jaar
   • 45 mg/kg/dag in 1 dosis
  • ≥ 2 jaar
   • 30 mg/kg/dag in 1 dosis, max: 1.500 mg/dag.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

HYDROXYCHINOLINEDERIVATEN
P01AA02
NITROIMIDAZOOLDERIVATEN

Metronidazol

Flagyl
P01AB01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen

Meest frequent: huiduitslag, misselijkheid, buikpijn, diarree, braken, hoofdpijn, duizeligheid, koorts, slapeloosheid. De meest voorkomende afwijkingen in de laboratoriumparameters zijn verhoogde leverenzymwaarden, verhoogde amylasewaarden, hyponatriëmie, neutropenie, anemie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Diarree bij het begin van de behandeling gaat gepaard met significant lagere plasmaspiegels van atovaquon. De lagere plasmaspiegels houden verband met een hogere incidentie van falen van de behandeling en een geringer overlevingspercentage. Daarom dient bij diarree of indien patiënten moeite hebben atovaquon met voedsel in te nemen, een andere behandeling te worden overwogen. De werkzaamheid van atovaquon is niet vastgesteld bij Pneumocystis carinii pneumonie indien andere therapie (incl. co-trimoxazol) faalde, bij niet met hiv-geïnfecteerde immuungecompromitteerde patiënten, als profylaxe.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Relevant:
Afname atovaquon: het metabolisme kan worden versneld door ritonavir, door het combinatiepreparaat lopinavir + ritonavir, door efavirenz, etravirine of nevirapine.

De plasmaconcentratie daalt door combinatie met metoclopramide, rifabutine of rifampicine, met als mogelijk gevolg therapiefalen. De fabrikant van atovaquon ontraadt de combinatie. Als de combinatie toch moet worden ingenomen, is innemen met (vetrijk) voedsel essentieel.

Atovaquon verhoogt de concentratie van: zidovudine door remming van de glucuronidering.

Niet relevant: de AUC van etoposide kan toenemen.

Niet beoordeeld: de AUC van didanosine kan afnemen.

De Cmin en de AUC van indinavir kunnen afnemen.

De concentratie kan dalen door tetracycline, met als mogelijk gevolg parasitemie.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 08 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2018

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen