Atovaquon

Stofnaam
Atovaquon
Merknaam
Wellvone
ATC code
P01AX06
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Antiprotozoicum. Atovaquon remt selectief en sterk het mitochondriale elektronentransport ter hoogte van het cytochroom bc1-complex (complex III) in protozoën. Het gevolg is een remming van de 'de novo' synthese van pyrimidinen, resulterend in remming van de synthese van nucleïnezuren en adenosinetrifosfaat (ATP). Het werkingsspectrum omvat een groot aantal protozoën waaronder Pneumocystis jiroveci.

Farmacokinetiek bij kinderen

T1/2 2-3 dagen. Lipofiel. Voedsel vergroot opnamen met factor 2-3. Lagere absorbtie bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Algemene opmerkingen

Derde keus voor profylaxe PCP.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Atovaquon is niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Susp. oraal 150 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Profylaxe Pneumocystis Jiroveci Pneumonie (PCP)
 • Oraal
  • 1 maand tot 3 maanden
   • 30 mg/kg/dag in 1 dosis
  • 3 maanden tot 2 jaar
   • 45 mg/kg/dag in 1 dosis
  • ≥ 2 jaar
   • 30 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 1.500 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid. Huiduitslag, jeuk.

Vaak (1-10%): overgevoeligheidsreacties incl. angio-oedeem, bronchospasme, keelbeklemming. Diarree, braken. Hoofdpijn, slapeloosheid. Urticaria. Koorts. Anemie, neutropenie. Hyponatriëmie, stijging van leverenzymwaarden.

Soms (0,1-1%): verhoogde amylasespiegels.

Verder zijn gemeld: erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS). Duizeligheid.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Falen van de behandeling: diarree bij het begin van de behandeling gaat gepaard met significant lagere plasmaspiegels van atovaquon. De lagere plasmaspiegels houden verband met een hogere incidentie van falen van de behandeling en een geringer overlevingspercentage. Daarom een andere behandeling overwegen bij diarree of indien patiënten moeite hebben atovaquon met voedsel (met hoog vetgehalte) in te nemen.

Atovaquon is niet specifiek onderzocht bij een ernstig verminderde lever- of nierfunctie; wees voorzichtig indien behandeling bij dergelijke patiënten noodzakelijk is.

De werkzaamheid van atovaquon is niet vastgesteld:

 • als profylactisch middel;
 • bij niet met HIV-geïnfecteerde, immuungecompromitteerde patiënten;
 • bij Pneumocystis jiroveci-pneumonie:indien deze van ernstige aard is [(A-a) DO2 > 45 mmHg (6 kPa)] of;
 • als andere therapie (incl. co-trimoxazol) faalde

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
Afname atovaquon: het metabolisme kan worden versneld door ritonavir, door het combinatiepreparaat lopinavir + ritonavir, door efavirenz, etravirine of nevirapine.

De plasmaconcentratie daalt door combinatie met metoclopramide, rifabutine of rifampicine, met als mogelijk gevolg therapiefalen. De fabrikant van atovaquon ontraadt de combinatie. Als de combinatie toch moet worden ingenomen, is innemen met (vetrijk) voedsel essentieel.

Atovaquon verhoogt de concentratie van: zidovudine door remming van de glucuronidering.

Niet relevant: de AUC van etoposide kan toenemen.

Niet beoordeeld: de AUC van didanosine kan afnemen.

De Cmin en de AUC van indinavir kunnen afnemen.

De concentratie kan dalen door tetracycline, met als mogelijk gevolg parasitemie.

AMOEBIASISMIDDELEN EN ANDERE ANTIPROTOZOICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

HYDROXYCHINOLINEDERIVATEN
P01AA02
NITROIMIDAZOOLDERIVATEN

Metronidazol

Flagyl
P01AB01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11-6-2021
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2018

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering