Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Thiamazol

Stofnaam
Thiamazol
Merknaam
Strumazol
ATC code
H03BB02

Label dosisadvies Kinderformularium

< 3 jaar: off-label
> 3 jaar: on-label;  > 40 mg off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling en preventie van hyperthyreoidie:
> 3-17 jaar: start 0,5 mg/kg/dag in 2-3 doses, max 40 mg/dag. Dosis aanpassen op geleide van het effect.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 10 mg, 30 mg

Eigenschappen

Thioureumderivaat. Gaat via competitieve remming van het enzym peroxidase in de schildklier de vorming van schildklierhormonen tegen door het joderen van thyroglobuline te remmen. Thiamazol heeft geen invloed op reeds gevormd schildklierhormoon. Werking: na enkele dagen tot enkele weken.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Hyperthyreoidie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • 0,5 mg/kg/dag in 2 - 3 doses, max: 40 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering op geleide van effect. Als FT4 gedaald is tot laag-normale gebied, starten met levothyroxine.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

THIOURACILDERIVATEN
H03BA02

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Bijwerkingen treden voornamelijk op in de eerste 3 maanden van de therapie.

Agranulocytose, neutropenie, myositis, myalgie, artralgie, huiduitslag en verminderde leverfunctie (cholestase). Ernstige overgevoeligheidsreacties van de huid, zoals gegeneraliseerde dermatitis inclusief het syndroom van Stevens-Johnson, zijn zeer zelden gemeld bij kinderen en adolescenten (SmPC, Rivkees 2010). De bijwerkingen zijn dosisafhankelijk (Minamitani 2017).

Bijwerkingen algemeen

Hypothyreoïdie en (groei van) struma kunnen ontstaan.

Zeer vaak (> 10%): allergische huidreacties van verschillende ernst (jeuk, uitslag, urticaria); deze hebben meestal een mild beloop en verbeteren vaak bij voortzetting van de therapie.

Vaak (1-10%): gewrichtspijn.

Soms (0,1-1%): agranulocytose (kan manifest worden enkele weken of maanden na begin van de therapie en bij herstart ervan; de meeste gevallen verbeteren spontaan).

Zelden (0,01-0,1%): smaakstoornissen (dysgeusie, ageusie). Koorts.

Zeer zelden (< 0,01%): trombocytopenie, pancytopenie, gegeneraliseerde lymfadenopathie. Insuline auto-immuunsyndroom (met sterke verlaging van het bloedglucose). Neuritis, polyneuropathie. Acute speekselklierzwelling. Cholestatische geelzucht, toxische hepatitis. Ernstige vormen van allergische huidreacties waaronder gegeneraliseerde dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, alopecia, geneesmiddelgeïnduceerde lupus erythematodes.

Verder zijn gemeld: aplastische anemie. Artritis. Nefrotisch syndroom.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor thio-ureumderivaten. Matige tot ernstige bloedbeeldstoornissen (granulocytopenie). Beenmergschade bij een eerdere behandeling met thiamazol of carbimazol. Bestaande cholestatische aandoening die niet door hyperthyreoïdie is veroorzaakt

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij matige huiduitslag kunnen antihistaminica worden toegediend, zonder de dosis thiamazol te verlagen. in geval van ernstige allergische reacties: dosis verlagen of stopzetten van de behandeling. (Kahaly, GJ, et al.2018). Overschakelen op propylthiouracil wordt dan niet aanbevolen. Indien onvermijdelijk door thyreotoxicose, slechts voor een zeer korte tijd gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij grote strumae met vernauwing van de luchtpijp alleen kortdurend en onder zorgvuldige controle toepassen, omdat het gebruik kan leiden tot hyperplasie van de schildklier. In verband met de kans op agranulocytose vóór en na instelling van de therapie het bloedbeeld controleren, met name bij eerder bestaande lichte granulocytopenie. Adviseer de patiënt om bij keelpijn, koorts of algehele malaise onmiddellijk de arts te waarschuwen, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling. Na direct staken van de therapie is de agranulocytose meestal reversibel. Andere myelotoxische bijwerkingen zijn gemeld in samenhang met zeer hoge doses (120 mg/dag). Indien tijdens de behandeling beenmergtoxiciteit optreedt, de behandeling staken en zo nodig overgaan op een ander thyreostatisch middel. 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Interacties thionamiden algemeen:

Relevant: de werking van cumarinederivaten kan afnemen bij het instellen op een thionamide.

Niet beoordeeld: de serumconcentratie van digoxine kan stijgen.

Het hypothyreoïde effect van jodium, jodiden en lithium kan additief werken bij gelijktijdig gebruik.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 18 nov 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 18 nov 2014
 3. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 4. Teva Nederland BV. , DHPC Carbizol-Thiamazol 31-01-2019
 5. Aspen Pharma Trading Limited., SmPC Strumazol (RVG 02224) 15-02-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. Minamitani, K, et al, Guidelines for the treatment of childhood-onset Graves’ disease in Japan, 2016, Clin Pediatr Endocrinol, 2017, 26(2), 29-62
 7. Kahaly, GJ, et al, European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism, Eur Thyroid J, 2018, 7, 167–186

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 05 februari 2019 08:41: Belangrijke veiligheids informatie (contra indicatie en waarschuwing) toegevoegd op basis van DHPC: risico op pancreatitis

Wijzigingen