Pentobarbital

Stofnaam
Pentobarbital
Merknaam
ATC code
N05CA01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Pentobarbital is een barbituraat. Het werkingsmechanisme is nog niet geheel bekend. Het verhoogt de binding van GABA op de GABAA-receptor en stimuleert hierdoor de remmende werking van GABA op de signaaloverdracht.

 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd in Nederland

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Injectievloeistof 250 mg/5 ml (bereiding Apotheek ErasmusMC)

Valt onder de Opiumwet.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Status epilepticus
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • Startdosering: 5 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 0,5 - 5 mg/kg/uur, continu infuus.
    • Opladen: Bij voorkeur onder EEG controle. Herhaal oplaaddosis à 20 minuten totdat een burst-suppressie van 30 sec is verkregen of de epileptiforme activiteit is verdwenen.
    • Onderhoud: dosering zo nodig ophogen met stappen van 1-2 mg/kg/uur tot max 10 mg/kg/uur.
    • Afbouwen: Nadat de status onder controle is (klinisch én op EEG) pentobarbital in 12-24 uur geleidelijk afbouwen (bijvoorbeeld 25% van de uitgangssnelheid iedere 6 uur)
    • Recidief: opnieuw opladen en infusiesnelheid naar oude niveau gedurende 24-72 uur.
Agitatie bij terminale ziekte
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3]
   • 0,5 - 1 mg/kg/dosis elke 5 min totdat voldoende effect bereikt is.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anafylactische reacties, angio-oedeem en slaapwandelen zijn gemeld.

Bij een te hoge infusiesnelheid kunnen ademhalingsdepressie, apneu, laryngospasmen, vasodilatatie en hypotensie optreden.

Bij patiënten met ernstige onbehandelbare pijn zijn opwinding, euforie, onrust en delirium opgetreden.

Bij abrupt staken kunnen onthoudingsverschijnselen optreden, zoals delirium en convulsies, mogelijk met fatale afloop.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid en bij ernstige COPD vanwege het risico op ademhalingsdepressie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstige onbehandelbare pijn

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Als bij fenobarbital:

Fenobarbital induceert onder andere CYP3A4 en CYP2C en glucuronyltransferase.

Relevant:
Toename fenobarbital: het effect kan toenemen door valproïnezuur en stiripentol.

Afname fenobarbital: de instelling op fenobarbital kan tijdelijk worden beïnvloed tijdens behandeling met etoposide, methotrexaat ('high dose') en teniposide, met als mogelijk gevolg een te lage fenobarbitalconcentratie. Andersom kan de plasmaconcentratie van etoposide, methotrexaat en teniposide dalen door fenobarbital. Dit 'omgekeerde effect' op het oncolyticum is echter ondergeschikt aan het effect op fenobarbital.

Fenobarbital induceert het metabolisme van: alprazolam, anticonceptiva, antipsychotica, bedaquiline, chloorpromazine, corticosteroïden, cumarinederivaten, disopyramide, DOAC's, doxycycline, HCV-middelen, HIV-middelen, immunosuppressiva, irinotecan, ivabradine, kinidine, lamotrigine, levonorgestrel (als noodanticonceptie), methadon, midazolam, mirtazapine, panobinostat, perampanel, theofylline, ticagrelor, topiramaat, tricyclische antidepressiva, tyrosinekinaseremmers, ulipristal (als noodanticonceptie), verapamil, zolpidem, zonisamide, en van atorvastatine en simvastatine en hun actieve metabolieten.

Niet relevant:
Fenobarbital induceert het metabolisme van: cyclofosfamide en de actieve en inactieve metabolieten, praziquantel en rufinamide.

Overig effect: de maximaal getolereerde dosis paclitaxel bij combinatie met fenobarbital is hoger dan zonder fenobarbital.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met doxorubicine, hypericum of ulipristal (bij vleesbomen).
Niet beoordeeld: het kan de absorptie van griseofulvine remmen.
De sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt; dit is eveneens het geval bij combinatie met niet-selectieve MAO-remmers, mogelijk door remming van het metabolisme van de barbituraten.

 


 

HYPNOTICA EN SEDATIVA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ALDEHYDEN EN DERIVATEN
N05CC01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Midazolam

Dormicum, Ozalin, Senozam
N05CD08

Nitrazepam

Mogadon
N05CD02

Temazepam

Normison
N05CD07
OVERIGE HYPNOTICA EN SEDATIVA
N05CM18
MELATONINERECEPTORAGONISTEN

Melatonine

Circadin, Slenyto
N05CH01

Referenties

 1. Bemt van den P., Productdossier Pentobarbital natium inj 250 mg=5 ml, ErasmusMC, 26 feb 2009
 2. Waardenburg van DA, et al., Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 3. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 4. Informatorium Medicamentorum., (Eigenschappen,Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 15 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering