Hydroxyzine

Stofnaam
Hydroxyzine
Merknaam
ATC code
N05BB01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Antihistaminicum met sederende, anxiolytische, centraal depressieve, anticholinerge, spasmolytische, anti-emetische en lokaal anesthetische werking.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pruritus:
> 1 jaar:
1-2 mg/kg/dag in meerdere giften

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet omhuld (dihydrochloride) 10 mg, 25 mg
Drank (hydrochloride) 2 mg/ml

 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ernstige jeuk
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 1 - 2 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 2mg/kg/dag, maar niet hoger dan 100 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Dosisaanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
50% van de normale dagdosering in 2 doses
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
50% van de normale dagdosering in 2 doses
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Jonge kinderen lopen meer kans op het ontwikkelen van bijwerkingen gerelateerd aan het CZS (zoals convulsies).

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): slaperigheid. Vaak (1–10%): hoofdpijn, sedatie. Droge mond. Vermoeidheid. Soms (0,1–1%): agitatie, verwardheid. Duizeligheid, slapeloosheid, tremor. Misselijkheid. Malaise, koorts. Zelden (0,01–0,1%): overgevoeligheid. Jeuk, huiduitslag (erythemateus, maculo–papillair), urticaria, dermatitis. Desoriëntatie, hallucinatie. Convulsies, dyskinesie. Accommodatiestoornissen, wazig zien. Braken, obstipatie. Afwijkende leverfunctiewaarden. Urineretentie. Hypotensie, tachycardie. Zeer zelden (< 0,01%): angio–oedeem, toegenomen transpiratie, erythema fixatum, erythema multiforme, acuut gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose, Stevens–Johnsonsyndroom. Bronchospasme. Anafylactische shock. Verder zijn gemeld: verlenging QT–interval, 'torsade de pointes', trombocytopenie, asthenie, depressie, paresthesie, dysurie, hepatitis, diarree. De volgende bijwerkingen door cetirizine (de voornaamste metaboliet) zijn ook mogelijk: agressie, tics, dystonie, oculogyratie, enuresis, oedeem en gewichtstoename.


Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor cetirizine, andere piperazinederivaten of aminofylline. Porfyrie. Verlengd QT–interval.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Zeer sterk sederend.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Wees vanwege de anticholinerge effecten voorzichtig bij prostaathyperplasie, urinewegobstructie, verminderde gastro-intestinale motiliteit, myasthenia gravis, dementie, glaucoom en bij meer kans op convulsies. Bij beenmergbeschadiging wordt langdurig gebruik van hoge doses afgeraden. Wees voorzichtig bij risicofactoren voor QT-verlenging (zoals hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, hypocalciëmie, bradycardie, hartfalen, comedicatie met geneesmiddelen die QT-interval verlengen, congenitaal of verworven QT-verlenging). In verband met de betrouwbaarheid van de uitslagen ten minste 5 dagen voorafgaand aan een allergietest of een metacholine-provocatietest de behandeling met hydroxyzine staken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: voorzichtigheid is geboden bij combinatie met mogelijk aritmogene geneesmiddelen vanwege een verhoogd risico op verlenging van het QTc-interval en torsade de pointes.

Interacties antihistaminica algemeen
Niet beoordeeld: de sedatieve werking kan worden versterkt bij combinatie met alcohol en andere centraal-depressieve stoffen; dit geldt niet voor de antihistaminica van de tweede generatie.

Antihistaminica met een uitgesproken anticholinerge werking kunnen het anticholinerge effect van parasympathicolytica, parasympathicolytische parkinsonmiddelen, antipsychotica en tricyclische antidepressiva versterken.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van anthistaminica versterken en verlengen.
Antihistaminica kunnen de resultaten van allergologische huidtests beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie

ANXIOLYTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BENZODIAZEPINEDERIVATEN
N05BA12

Clobazam

Frisium
N05BA09

Diazepam

Stesolid rectiole
N05BA01

Lorazepam

Temesta
N05BA06

Oxazepam

Seresta
N05BA04
AZASPIRODECAANDIONDERIVATEN
N05BE01

Referenties

 1. UCB Pharma BV, SPC Atarax (RVG 01218), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 03 november 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h01218.pdf
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 27 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 27 okt 2014

Wijzigingen

 • 24 april 2015 13:41: Maximale dosis bij kinderen beperkt tot 100 mg/dag op basis van waarschuwing CBG

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering