Nicardipine

Stofnaam
Nicardipine
Merknaam
Cardene
ATC code
C08CA04
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Calciumantagonist met dihydropyridinestructuur. Het remt de langzame calciuminstroom via de L-type kanalen in de celmembraan van met name glad spierweefsel van de coronaire en perifere arteriën, waardoor de contractie vermindert. Hierdoor neemt de coronaire doorbloeding toe en daalt de perifere arteriële weerstand. De zuurstofbehoefte van het myocard vermindert en de zuurstoftoevoer verbetert.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Alternatief voor acute hypertensie voor kort gebruik.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. (hydrochloride) 1 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hypertensieve crisis
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4] [5]
   • Startdosering: 15 microg./kg/dosis, bolus in 10 minuten.
   • Onderhoudsdosering: 0,5 - 3 microg./kg/minuut, continu infuus.
   • Onder continue bewaking bloeddruk.

Acute hypertensie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [1] [7]
   • 0,5 - 2 microg./kg/minuut, continu infuus.
   • Onder continue bewaking bloeddruk.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn.

Vaak (1-10%): (orthostatische) hypotensie, tachycardie, palpitaties, supraventriculaire aritmieën, voorbijgaande roodheid van het gezicht en de hals, warmtesensatie, oedeem van onderste ledematen. Duizeligheid, nervositeit, slaapstoornissen. Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, buikpijn en droge mond.

Soms (0,1-1%): polyurie. Jeuk, huiduitslag. Dyspneu. Paresthesie. Depressie, lusteloosheid.

Zelden (0,01-0,1%): zuurbranden, gingivale hyperplasie. Anorexie. Overmatige transpiratie, erytheem. Spierpijn, rugpijn. Leverfunctiestoornissen.

Zeer zelden (< 0,01%): oorsuizen. Impotentie. Hypersalivatie. Trombocytopenie.

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie, longoedeem, asthenie, stijging van leverenzymwaarden.

Voorts zijn nog mogelijk gerelateerd aan het gebruik van nicardipine de bijwerkingen syncope, atriumfibrilleren, verergering van eventueel bestaande angina pectoris, atrioventriculair blok, sinusknoopdisfunctie, hartstilstand, hartinfarct, intracraniële bloeding en nierfunctiestoornissen.

Na i.v. toediening tevens flebitis, paralytische ileus, AV-blok, angina pectoris.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Ernstige aortastenose. Bij orale toediening: hypotensie, shock. Bij iv–toediening: compensatoire hypertensie, zoals bij arterioveneuze shunt of coarctatio aortae, instabiele angina pectoris, binnen 8 dagen na een myocardinfarct.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Overleg nefroloog, ervaring bij kinderen zeer beperkt. Cave reflextachycardie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bloeddruk en hartslag tijdens infusie minimaal om de 5 minuten controleren, totdat de vitale functies stabiel zijn, maar tot minstens 12 uur na beëindiging van de i.v. toediening. Bij intraveneuze infusie de intracraniële druk bewaken om de cerebrale perfusiedruk te kunnen berekenen. Kortwerkende dihydropyridinen zijn in verband gebracht met een verhoogd cardiovasculair risico bij ischemische hartziekten; voorzichtig toepassen bij coronaire ischemie (injectie is gecontra-indiceerd bij instabiele angina pectoris of binnen 8 dagen na een acuut myocardinfarct).. Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornissen, matige tot ernstige nierfunctiestoornissen, bij portale hypertensie, bij hartfalen, pulmonaal oedeem en na een acuut CVA. Ernstige lever–/nierfunctiestoornissen kunnen de plasmaconcentratie verhogen en de halfwaardetijd verlengen.

Interacties

Relevant: de concentratie van ciclosporine kan stijgen.

Niet beoordeeld: grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid verhogen door remming van CYP3A4. Bij combinatie van 40 mg nicardipine oraal met 300 ml grapefruitsap zijn een kleine toename van de AUC en een verandering in hartfrequentie (mogelijk als gevolg van reflextachycardie) gemeld. Bij kortdurend gebruik van 1 glas of 2 grapefruits per dag is het risico op bijwerkingen laag.

 

Interacties calciumantagonisten algemeen

Dihydropyridines worden gemetaboliseerd door CYP3A4. Dit geldt ook voor verapamil en diltiazem; bovendien zijn deze stoffen ook remmers van CYP3A4.

Interacties dihydropyridines

Relevant:

Toename dihydropyridine: het metabolisme wordt geremd door cimetidine, krachtige CYP3A4-remmers, fluconazol, fluoxetine, HCV-middelen en HIV-proteaseremmers.

Overig effect: acute hypotensie kan optreden bij combinatie van een niet-selectieve α1A-blokker (alfuzosine, doxazosine, terazosine) met een dihydropyridine. Dit geldt met name in het begin van de behandeling en bij start van een niet-selectieve α1A-blokker.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met silodosine, tamsulosine en posaconazol.

Niet beoordeeld: bij combinatie van een dihydropyridine met een oraal toegediend calciumzout zijn geen problemen te verwachten; bij combinatie met een intraveneus toegediend calciumzout kan de vaatverwijdende werking worden afgezwakt.

Grapefruitsap kan in verschillende mate de biologische beschikbaarheid van dihydropyridines verhogen door remming van CYP3A4. Voor dihydropyridines (behalve amlodipine) geldt dat bij kortdurend gebruik van 1 glas grapefruitsap per dag het risico op bijwerkingen laag is. Voor de combinatie van amlodipine met grapefruitsap is geen klinisch relevant effect aangetoond. Zie ook de stofmonografieën.

 

 

SELECTIEVE CALCIUMANTAGONISTEN MET VNL VASCULAIRE WERKING

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

DIHYDROPYRIDINEDERIVATEN

Amlodipine

Norvasc
C08CA01

Nifedipine

Adalat
C08CA05

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 jan 2016
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 feb 2019
 4. Heijden, van der AJ et al, Werkboek Kindernefrologie, VU Uitgeverij, 2002, 1e druk
 5. Lurbe E, et al, Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension, J Hypertens, 2009, Sep;27(9), 1719-42
 6. Mastropietro CW et al., Nicardipine for Hypertension Following Aortic Coarctectomy or Superior Cavopulmonary Anastomosis, World J Pediatr Congenit Heart Surg., 2016, Jan;7(1), 32-5
 7. Liviskie CJ, et al. , Nicardipine for the treatment of neonatal hypertension during extracorpeal membrane oxygenation, Pediatr Cardiol , 2019, 40, 1041-5

Wijzigingen

 • 04 januari 2016 14:34: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van nicardipine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in het doseeradvies.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering