Amlodipine

Stofnaam
Amlodipine
Merknaam
Norvasc
ATC code
C08CA01
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Hypertensie:
< 6 jaar:
Off-label
> 6 jaar: On-label, dosering > 5 mg/dag Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hypertensie:
>6 jaar: start 2,5 mg/dag. Bij onvoldoende effect na 4 weken ophogen tot 5 mg/dag.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (als besilaat) 2,5 mg, 5 mg, 10 mg
Tablet (als mesilaat-1-water) 5 mg, 10 mg
Capsule (als besilaat) 1 mg, 2 mg
Amlodipine suspensie (als besilaat) 1 mg/ml
Amlodipinedrank (als besilaat) 0,5 mg/ml (FNA)

Eigenschappen

Calciumantagonist met dihydropyridinestructuur. Het remt de langzame calciuminstroom via de L-type kanalen in de celmembraan van vooral glad spierweefsel van de coronaire en perifere arteriën, waardoor de contractie vermindert. Hierdoor neemt de coronaire doorbloeding toe en daalt de perifere arteriële weerstand. De zuurstofbehoefte en het energieverbruik van het myocard verminderen en de zuurstoftoevoer verbetert.

Kinetische gegevens

Uit de studie van Flynn (2006) blijkt dat de gewichtsgecorrigeerde klaring hoger is bij jonge kinderen (< 6 – 8 jaar). Jonge kinderen hebben hogere doses nodig dan de oudere kinderen:
Cl (oraal) 1-5 jr: 1,0±0,33 l/kg/uur
Cl (oraal) 6-12 jr: 0,63±0,36 l/kg/uur
Cl (oraal) 13-17 jr: 0,40±0,16 l/kg/uur
Vd 1-5 jr: 44,5±12,5 l/kg
Vd 6-12 jr: 27±8,8 l/kg
Vd 12-17 jr: 21,6±6,4 l/kg
Grote interindividuele variabiliteit in blootstelling werd waargenomen.Doseringen

Indicatie: Hypertensie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [7]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/dag in 1 - 2 doses , max: 0,6mg/kg/dag, maar niet hoger dan 20 mg/dag.
   • Jonge kinderen (<6-8 jaar) 2 maal daags doseren.
    Dosisaanpassingen niet vaker dan eens per 5 – 7 dagen.

  • < 1 maand
   • Er zijn geen onderzoeken bij deze leeftijdscategorie uitgevoerd

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

SELECTIEVE CALCIUMANTAGONISTEN MET VNL VASCULAIRE WERKING

DIHYDROPYRIDINEDERIVATEN

Nicardipine

Cardene
C08CA04

Nifedipine

Adalat
C08CA05

Bijwerkingen bij kinderen

Oedeem, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, blozen, misselijkheid, buikpijn en tandvleeshypertrofie. Bij peritoneaal dialyse kan leukocytose in het effluent ontstaan.

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1-10%): (enkel)oedeem, vermoeidheid, buikpijn, misselijkheid, roodheid in het gezicht ('flush'), en hartkloppingen. Vooral in het begin van de behandeling: somnolentie, hoofdpijn, duizeligheid. Soms (0,1-1%): hypotensie, syncope. Tinnitus, visusstoornissen. Polyurie. Huiduitslag, jeuk, huidverkleuring, alopecia. Droge mond, dyspepsie, braken. Dyspneu, rinitis. (Spier)pijn, spierkrampen, rugpijn, asthenie, gewrichtspijn. Malaise, gewichtsveranderingen, toename transpiratie, smaakverandering. Veranderingen in spijsvertering (obstipatie, diarree, braken). Impotentie, gynaecomastie. Mictiestoornis, nycturie. Slapeloosheid, stemmingsveranderingen, angst, depressie. Paresthesie, hypo-esthesie, tremor. Pijn op de borst. Purpura. Zelden (0,01–0,1%): verwardheid. Zeer zelden (< 0,01%): tandvleeshyperplasie. Gastritis, pancreatitis, hepatitis met stijging enzymwaarden en soms cholestasis met icterus. Allergische reacties, angio-oedeem, erythema multiforme, urticaria, exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, Quincke-oedeem, fotosensibilisatie. Vasculitis. Leukopenie, trombocytopenie. Hypertonie, perifere neuropathie. Hyperglykemie. Myocardinfarct, aritmie. Hoesten. Verder zijn gemeld: uitzonderlijke gevallen van extrapiramidaal syndroom.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor dihydropyridinederivaten. Ernstige hypotensie. Shock (inclusief cardiogene shock). Obstructie van het uitstroomkanaal van het linker ventrikel (bv. ernstige aortastenose). Hemodynamisch instabiel hartfalen na een acuut myocardinfarct.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij leverinsufficiëntie, t1/2 is mogelijk verlengd bij leverinsufficiëntie. Dosisaanpassingen niet vaker dan eens per 5 – 7 dagen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hartfalen, vanwege meer kans op longoedeem, toekomstige cardiovasculaire voorvallen en sterfte. Bij een verminderde leverfunctie is extra oplettendheid vereist in verband met een verlengde halfwaardetijd en hogere AUC–waarden.

Interacties

Amlodipine is substraat voor CYP3A4.

Niet relevant: de plasmaconcentratie van avanafil en simvastatine kan stijgen.

Niet beoordeeld: grapefruitsap beïnvloedt de biologische beschikbaarheid niet of nauwelijks. In een kleine interactiestudie nam de AUC met ong.14% toe na inname van 5 mg amlodipine oraal en 250 ml grapefruitsap. Een klinisch relevant effect werd niet waargenomen.

 

Interacties calciumantagonisten algemeen

Dihydropyridines worden gemetaboliseerd door CYP3A4. Dit geldt ook voor verapamil en diltiazem; bovendien zijn deze stoffen ook remmers van CYP3A4.

Interacties dihydropyridines

Relevant:

Toename dihydropyridine: het metabolisme wordt geremd door cimetidine, krachtige CYP3A4-remmers, fluconazol, fluoxetine, HCV-middelen en HIV-proteaseremmers.

Overig effect: acute hypotensie kan optreden bij combinatie van een niet-selectieve α1A-blokker (alfuzosine, doxazosine, terazosine) met een dihydropyridine. Dit geldt met name in het begin van de behandeling en bij start van een niet-selectieve α1A-blokker.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met silodosine, tamsulosine en posaconazol.

Niet beoordeeld: bij combinatie van een dihydropyridine met een oraal toegediend calciumzout zijn geen problemen te verwachten; bij combinatie met een intraveneus toegediend calciumzout kan de vaatverwijdende werking worden afgezwakt.

Grapefruitsap kan in verschillende mate de biologische beschikbaarheid van dihydropyridines verhogen door remming van CYP3A4. Voor dihydropyridines (behalve amlodipine) geldt dat bij kortdurend gebruik van 1 glas grapefruitsap per dag het risico op bijwerkingen laag is. Voor de combinatie van amlodipine met grapefruitsap is geen klinisch relevant effect aangetoond. Zie ook de stofmonografieën.

 

 

Referenties

 1. Tallian KB, et al., Efficacy of amlodipine in pediatric patients with hypertension, Pediatr Nephrol, 1999, 13, 304-10
 2. Flynn JT., Efficacy and safety of prolonged amlodipine treatment in hypertensive children, Pediatr Nephrol, 2005, 20, 631-5
 3. Flynn JT, et al, Population pharmacokinetics of amlodipine in hypertensive children and adolescents., J Clin Pharmacol, 2006, 46, 905-16
 4. Andersen J, et al,, Preliminary experience with amlodipine in the pediatric population, Am J Ther, 2006, 13, 198-204
 5. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 07 okt 2014
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 feb 2018
 7. Von Vigier RO, et al, Antihypertensive efficacy of amlodipine in children with chronic kidney diseases., J Hum Hypertens, 2001, 15, 387-91
 8. Lee F et al. , Association between peritoneal dialysate effluent leukocytosis and amlodipine besylate. , Am J Kidney Dis, 2009, Mar;53(3):, e1-3.
 9. Pfizer BV, SPC Norvasc 5, 10 mg tablet (RVG 13348) 08-02-13, www.cbg-meb.nl

Wijzigingen

 • 25 januari 2015 13:52: Op basis van een herbeoordeling van de literatuur over toepassing van amlodipine bij kinderen werden de leeftijdscategorien 1 mnd-8 jaar een 8-18 jaar samengevoegd.