Gelatine, gemodificeerd

Stofnaam
Gelatine, gemodificeerd
Merknaam
Gelofusine, Gelaspan, Geloplasma
ATC code
B05AA06

Gelatine, gemodificeerd

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Infusievlst. 40 mg/ml

Eigenschappen

Plasmavervangingsmiddel, bereid door toevoeging van een macromolecuul (gemodificeerd gelatine) aan een ionenoplossing. Door toevoeging van het gemodificeerde gelatine aan een NaCl-oplossing is de infusievloeistof iso-osmotisch. Gemodificeerd gelatine beïnvloedt de bloedgroepbepaling en stolling niet.

Kinetische gegevens

T1/2 Intravasaal: 4-5 uur. NB: de intravasale halfwaarde tijd is niet gelijk aan de biologische halfwaardetijd (verband tussen werkingduur en tijd). Na 3 uur is het volumevergotend effect met 50% afgenomen.

Doseringen

Plasmavervanging
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 10 - 20 ml/kg/dosis, zo nodig.
   • De dosering is afhankelijk van de individuele behoeften om de hemodynamische status en de circulatie te herstellen en te handhaven.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

BLOEDPRODUCTEN EN VERWANTE MIDDELEN

BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PLASMA-EIWITFRACTIES

Albumine

Albuman,Albumine humaan, Alburex, Flexbumin
B05AA01

Bijwerkingen bij kinderen

Overvulling, overgevoeligheidsreacties (urticaria, anafylaxie, koorts), hemodilutie (verlenging van de bloedinsgtijd bij hoge concentraties) en nierfunctiestoornissen (bij hoge concentraties).

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1-1%): voorbijgaande lichte verhoging van de lichaamstemperatuur. Zelden (0,01-0,1%): anafylactoïde/anafylactische reacties (gegeneraliseerd erytheem, urticaria, periorbitaal oedeem, angio-oedeem, dyspneu, stridor, misselijkheid, braken, buikpijn, duizeligheid, diaforese, beklemmend gevoel op de borst of keel). Zeer zelden (< 0,01%): tachycardie, hypotensie, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, rillingen. Ernstige anafylactoïde/anafylactische reacties (cyanose, hypotensie, verwarring, collaps, verlies van bewustzijn, incontinentie).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Hypervolemie, hyperhydratie. Acuut congestief hartfalen. Cardiogene shock, shock door trombo-embolie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave overvulling: longoedeem, decompensatio cordis.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij ouderen, ernstige bloedstollingsafwijkingen, oedeem met water/zoutretentie, dehydratieverschijnselen, hypertensie, longoedeem en bij ernstige nierfunctiestoornissen met oligurie of anurie. Gedurende de toediening van de eerste 20–30 ml zorgvuldig observeren in verband met mogelijke anafylactoïde/anafylactische reacties; patiënten met een aanleg voor allergische reacties zoals bij astma zijn mogelijk gevoeliger. Bij optreden van een dergelijke reactie de toediening direct staken. Tijdens behandeling is controle van de bloeddruk, diurese en hematocriet aan te raden. Bij toediening van grote volumina tevens elektrolyten, plasma–eiwitten en stollingsparameters controleren vanwege mogelijke verdunningseffecten. De hematocriet mag niet dalen onder de 25%, bij ernstig zieke patiënten niet onder de 30%. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen is onvoldoende onderzocht.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering