Albumine

Stofnaam
Albumine
Merknaam
Albuman,Albumine humaan, Alburex, Flexbumin
ATC code
B05AA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Dosering is afhankelijk van ernst van klinische toestand van de patient en van de aard van de ziekte. Cealb en GPO kunnen worden toegepast bij te vroeg geboren kinderen vanwege de lage aluminiumconcentratie.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Infusievlst. 40 mg/ml; 50 mg/ml; 200 mg/ml

Eigenschappen

Bereid uit normaal humaan veneus plasma. De albumine-oplossingen zijn bereid door ethanolfractionering en hebben een pasteurisatie ondergaan. Ten minste 95% van het eiwit in de preparaten is albumine. Albumine heeft een colloïd-osmotische werking. De oplossing 200 g/l heeft een viermaal zo hoge colloïd-osmotische werking als plasma, die van 50 g/l is een licht hyperoncotische oplossing, die van 40 g/l heeft een vrijwel even grote colloïd-osmotische werking als plasma. Albumine heeft tevens een transportfunctie voor stofwisselingsproducten en sommige geneesmiddelen; daarnaast bezit het het vermogen tot buffering van het bloed. Kan worden toegepast bij een plasma- of bloedvolumetekort alsmede bij een oncotisch tekort.

Kinetische gegevens

T1/2 Intravasaal: 17 uur.
NB: de intravasale halfwaarde tijd is niet gelijk aan de biologische halfwaardetijd (verband tussen werkingduur en tijd). Na 3 uur is het volumevergotend effect met 50% afgenomen.

Doseringen

Hypovolumie met aangetoonde hypoalbuminemie als co-morbiditeit
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 400 - 800 mg/kg/dosis, zo nodig.
   • De dosering is afhankelijk van de individuele behoeften om de hemodynamische status en de circulatie te herstellen en te handhaven.

Ernstige neonatale hyperbilirubinemie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [2]
   • Voor neonaten geboren bij zwangerschapsduur > 35 weken:
    Voorafgaande aan wisseltransfusie: albumine 20% 1
    g/kg/dosis, éénmalig. in 60 minuten inlopen..
   • Bij een serumalbumine < 20 g/l

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

BLOEDPRODUCTEN EN VERWANTE MIDDELEN

BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PLASMA-EIWITFRACTIES

Gelatine, gemodificeerd

Gelofusine, Gelaspan, Geloplasma
B05AA06

Bijwerkingen bij kinderen

Overvulling, overgevoeligheidsreacties (urticaria, anafylaxie, koorts), hemodilutie (verlenging van de bloedinsgtijd bij hoge concentraties) en nierfunctiestoornissen (bij hoge concentraties).

Bijwerkingen algemeen

Zelden (0,01-0,1%): voorbijgaande: opvliegers, koorts, urticaria en misselijkheid, als gevolg van de infusiesnelheid. Zeer zelden (< 0,01%): ernstige overgevoeligheidsreacties met shock. Verder zijn gemeld: hoofdpijn, verwarde toestand, tachycardie, bradycardie, myocardinfarct, atriumfibrillatie, hypotensie, hypertensie, pulmonaal oedeem, dyspneu, braken, dysgeusie, jeuk, koude rillingen, overmatig zweten, anafylactische reactie, huiduitslag.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave overvulling: longoedeem, decompensatio cordis.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Terughoudendheid is geboden indien overvulling of hemodilutie een extra risico kan vormen, zoals bij hartfalen, hypertensie, oesofagusvarices, longoedeem, hemorragische diathese, ernstige anemie en (post)renale anurie. Bij de eerste klinische tekenen van cardiovasculaire overbelasting (hoofdpijn, dyspneu, bloedophoping in de halsslagader), verhoogde bloeddruk, verhoogde veneuze druk en longoedeem de infusie onmiddellijk staken. Voorzichtigheid is geboden bij toepassing bij ernstig traumatisch hersenletsel, vanwege meer kans op overlijden. Bij gedehydreerde patiënten de oplossing 200 g/l alleen toedienen indien tegelijk vocht wordt gegeven, oraal of per infuus. Controleer bij toediening van grote hoeveelheden de stollingsparameters en hematocriet; zo nodig elektrolyten, stollingsfactoren, bloedplaatjes, erytrocyten toedienen. Indien de hematocriet daalt tot 30%, is dit een indicatie voor het toedienen van rode bloedcellen. Niet mengen met andere geneesmiddelen. Niet verdunnen met water voor injecties vanwege de kans op hemolyse. Voor toepassing is geen bloedgroepbepaling nodig. Het risico van met bloed overdraagbare infectieuze agentia is niet geheel uitgesloten. Bij ernstige overgevoeligheidsreacties de toediening staken.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 06 okt 2014
 2. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken., www.nvk.nl, 2008
 3. CSL Behring GmbH, SmPC Alburex (RVG 105900) 27-02-2013, Geraadpleegd 06 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering