Vasopressine (argipressine)

Stofnaam
Vasopressine (argipressine)
Merknaam
Empressine
ATC code
H01BA01

Vasopressine (argipressine)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Argipressine is de vorm van vasopressine (ook antidiuretisch hormoon of ADH genoemd) die bij de mens voorkomt. Het heeft osmoregulerende, vasopressieve, hemostatische en CZS-effecten. De perifere effecten van argipressine worden gemedieerd door verschillende vasopressinereceptoren, namelijk V1a-, V1b- en V2-receptoren. Via V1-receptoren in arteriële bloedvaten wordt vasoconstrictie geïnduceerd, het meest prominente effect van argipressine. Tijdens de infusie kan een lineaire bloeddrukrespons worden waargenomen bij patiënten in vasodilatatoire shock (septisch, vasoplegisch en SIRS = ´systemic inflammatory response syndrome´).

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen gegevens beschikbaar over farmacokinetische parameters bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Concentraat voor oplossing voor infusie 20 E/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hypotensie en vasodilatoire shock met refractaire hypotensie
 • Intraveneus
  • Zwangerschapsduur < 37 weken
   [1] [2] [4] [7] [8]
   • 0,01 - 0,12 IU/kg/uur, continu infuus. Overeenkomend met 0,17-2 milli-IU/kg/MIN.
    • Dosis titreren op basis van effect
    • Het kan nodig zijn om de doseringen van gelijktijdig gebruikte vasopressoren te verlagen. 
    • De SmPC raadt het gebruik van vasopressine bij kinderen af, omdat in een placebo gecontrolleerde klinische studie [Coong et al] geen effect werd gezien in tijd tot hemodynamische stabiliteit zonder vasoactieve middelen en beademingsvrije dagen. De redactieraad heeft besloten, in lijn met de internationale richtlijn [Weiss et al;] dat gebruik van vasopressine overwogen kan worden als tweedelijns medicatie wanneer monotherapie met noradrenaline onvoldoende is. 
  • a terme neonaat
   [1] [2] [4] [7]
   • 0,01 - 0,12 IU/kg/uur, continu infuus. Overeenkomend met  0,17- 2 milli-IU/kg/MIN.
    • Dosis titreren op basis van effect
    • Het kan nodig zijn om de doseringen van gelijktijdig gebruikte vasopressoren te verlagen.
    • De SmPC raadt het gebruik van vasopressine bij kinderen af, omdat in een placebo gecontrolleerde klinische studie [Coong et al] geen effect werd gezien in tijd tot hemodynamische stabiliteit zonder vasoactieve middelen en beademingsvrije dagen. De redactieraad heeft besloten, in lijn met de internationale richtlijn [Weiss et al;] dat gebruik van vasopressine overwogen kan worden als tweedelijns medicatie wanneer monotherapie met noradrenaline onvoldoende is. 
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3] [5] [6] [7]
   • 0,01 - 0,12 IU/kg/uur, continu infuus. Overeenkomend met 0,17- 2 milli-IU/kg/MIN.
    • Dosis titreren op basis van effect
    • Het kan nodig zijn om de doseringen van gelijktijdig gebruikte vasopressoren te verlagen.
    • De SmPC raadt het gebruik van vasopressine bij kinderen af, omdat in een placebo gecontrolleerde klinische studie [Coong et al] geen effect werd gezien in tijd tot hemodynamische stabiliteit zonder vasoactieve middelen en beademingsvrije dagen. De redactieraad heeft besloten, in lijn met de internationale richtlijn [Weiss et al;] dat gebruik van vasopressine overwogen kan worden als tweedelijns medicatie wanneer monotherapie met noradrenaline onvoldoende is. 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Reductie van het trombocyten aantal [Jerath et al. 2008]

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): aritmie, angina pectoris, myocardischemie. Perifere vasoconstrictie, necrose, periorale bleekheid. Buikkrampen, darmischemie. Huidnecrose, digitale ischemie (waarvoor operatieve interventie nodig kan zijn).

Soms (0,1-1%): hyponatriëmie. Tremor, vertigo, hoofdpijn. Verlaagd hartminuutvolume, levensbedreigende aritmie, hartstilstand. Bronchoconstrictie. Misselijkheid, braken, flatulentie, darmnecrose. Zweten, urticaria. Stijging van bilirubine- en transaminasewaarden, daling trombocytenaantal.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxie (hartstilstand en/of shock), kort na injectie.

Verder zijn gemeld: waterintoxicatie, diabetes insipidus na stopzetting.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Een preparaat met sterkteaanduiding in IE is niet inwisselbaar met een preparaat met een andere sterkteaanduiding (bv. Pressor Units, PU).

Argipressine alleen toedienen onder nauwlettende en continue controle van hemodynamische en orgaanspecifieke parameters.

De behandeling alleen beginnen als onvoldoende perfusiedruk kan worden gehandhaafd ondanks adequate volumesubstitutie en toepassing van catecholaminerge vasopressoren.

Wees zeer voorzichtig bij hart- of vaatziekten, omdat bij toepassing van hoge doses voor andere indicaties, myocard- en darminfarct en verminderde perfusie van de ledematen zijn opgetreden.

Argipressine kan in zeldzame gevallen waterintoxicatie (leidend tot convulsies en coma) veroorzaken. Wees alert op vroege tekenen hiervan (sufheid, lusteloosheid, hoofdpijn). Wees voorzichtig bij aanwezigheid van epilepsie, migraine, astma of hartfalen, omdat deze aandoeningen kunnen verergeren bij een snelle toename van extracellulair water.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:
bij combinatie met middelen met een antidiuretische werking, zoals carbamazepine, fludrocortison en tricyclische antidepressiva, is het risico op waterintoxicatie verhoogd. Het antidiuretisch effect kan worden verminderd door demeclocycline, norepinefrine, lithiumzouten, heparine en alcohol. Deze interacties worden niet opgenomen in het interactiebestaand, aangezien argipressine in bewaakte setting wordt toegepast.

NEUROHYPOFYSEHORMONEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIDIURETISCH HORMOON EN VERWANTE VERBINDINGEN

Desmopressine

Minrin, Octostim
H01BA02

Referenties

 1. Ikegami, H., at al., Low-dose vasopressin infusion therapy for refractory hypotension in ELBW infants, Pediatr Int, 2010, 52 (3), 368-73
 2. Rios, DR., et al, Vasopressin versus dopamine for treatment of hypotension in extremely low birth weight infants: a randomized, blinded pilot study, J Pediatr, 2015, 166 (4), 850-5
 3. Agrawal, A., et al, Intravenous arginine vasopressin infusion in refractory vasodilatory shock: a clinical study, Indian J Pediatr, 2012, 79 (4), 488-93
 4. Bidegain, MR., et al., Vasopressin for refractory hypotension in extremely low birth weight infants, J Pediatr, 2010, 157 (3), 502-4
 5. Jerath, N., et al., Clinical impact of vasopressin infusion on hemodynamics, liver and renal function in pediatric patients, Intensive Care Med, 2008, 34 (7), 1274-80
 6. Choong, K., et al, Vasopressin in pediatric vasodilatory shock: a multicenter randomized controlled trial, Am J Resp Crit Care Med, 2009, 180 (7), 632-9
 7. Meyer, S., et al, Effects of vasopressin on renal function in children with severe forms of shock, Crit Care Med, 2008, 36 (10), 2959
 8. Weiss SL, et al. , Surviving sepsis campaign international guidelines for the management of septic shock and sepsis-associated organ dysfunction in children., Intensive Care Med. , 2020, Feb;46(Suppl 1), 10-67
 9. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen & voorzorgen, contra-indicaties), Geraadpleegd 24 jan 2023
 10. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 24 jan 2023

Wijzigingen

 • 09 februari 2023 14:44: Nieuwe monografie op basis van beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur over toepassing bij kinderen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering