Thiamazol

Stofnaam
Thiamazol
Merknaam
Strumazol
ATC code
H03BB02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Thioureumderivaat. Gaat via competitieve remming van het enzym peroxidase in de schildklier de vorming van schildklierhormonen tegen door het joderen van thyroglobuline te remmen. Thiamazol heeft geen invloed op reeds gevormd schildklierhormoon. Werking: na enkele dagen tot enkele weken.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

< 3 jaar: off-label
> 3 jaar: on-label;  > 40 mg off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling en preventie van hyperthyreoidie:
> 3-17 jaar: start 0,5 mg/kg/dag in 2-3 doses, max 40 mg/dag. Dosis aanpassen op geleide van het effect.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 0,625 mg, 1,25 mg
Tablet 10 mg, 30 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hyperthyreoidie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [3]
   • 0,5 mg/kg/dag in 2 - 3 doses. Max: 40 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering op geleide van effect. Als FT4 gedaald is tot laag-normale gebied, starten met levothyroxine.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Bijwerkingen treden voornamelijk op in de eerste 3 maanden van de therapie.

Agranulocytose, neutropenie, myositis, myalgie, artralgie, huiduitslag en verminderde leverfunctie (cholestase). Ernstige overgevoeligheidsreacties van de huid, zoals gegeneraliseerde dermatitis inclusief het syndroom van Stevens-Johnson, zijn zeer zelden gemeld bij kinderen en adolescenten (SmPC, Rivkees 2010). De bijwerkingen zijn dosisafhankelijk (Minamitani 2017).

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hypothyroïdie en (groei van) struma kunnen ontstaan.

Zeer vaak (> 10%): allergische huidreacties van verschillende ernst (jeuk, uitslag, urticaria); deze hebben meestal een mild beloop en verbeteren vaak bij voortzetting van de therapie.

Vaak (1-10%): gewrichtspijn.

Soms (0,1-1%): agranulocytose (kan manifest worden enkele weken of maanden na begin van de therapie en bij herstart ervan; de meeste gevallen verbeteren spontaan).

Zelden (0,01-0,1%): smaakstoornissen (dysgeusie, ageusie). Koorts.

Zeer zelden (< 0,01%): trombocytopenie, pancytopenie, gegeneraliseerde lymfadenopathie. Insuline auto-immuunsyndroom (met sterke verlaging van het bloedglucose). Neuritis, polyneuropathie. Acute speekselklierzwelling. Cholestatische geelzucht, toxische hepatitis. Ernstige vormen van allergische huidreacties waaronder gegeneraliseerde dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, alopecia, geneesmiddelgeïnduceerde lupus erythematodes.

Verder zijn gemeld: aplastische anemie. Artritis. Nefrotisch syndroom. Acute pancreatitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • overgevoeligheid voor thio-ureumderivaten;
 • matige tot ernstige bloedbeeldstoornis (granulocytopenie);
 • beenmergschade bij een eerdere behandeling met thiamazol of carbimazol;
 • bestaande cholestatische aandoening die niet door hyperthyroïdie is veroorzaakt;
 • voorgeschiedenis van acute pancreatitis na toediening van thiamazol of carbimazol.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij matige huiduitslag kunnen antihistaminica worden toegediend, zonder de dosis thiamazol te verlagen. in geval van ernstige allergische reacties: dosis verlagen of stopzetten van de behandeling. (Kahaly, GJ, et al.2018). Overschakelen op propylthiouracil wordt dan niet aanbevolen. Indien onvermijdelijk door thyreotoxicose, slechts voor een zeer korte tijd gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij grote strumae met vernauwing van de luchtpijp alleen kortdurend en onder zorgvuldige controle toepassen, omdat het gebruik kan leiden tot hyperplasie van de schildklier.

Wegens kans op agranulocytose; controleer het bloedbeeld vóór en na instelling van de therapie, met name bij eerder bestaande lichte granulocytopenie. Adviseer de patiënt om bij keelpijn, koorts of algehele malaise onmiddellijk de arts te waarschuwen, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling. Na direct staken van de therapie is de agranulocytose meestal reversibel. Andere myelotoxische bijwerkingen zijn gemeld in samenhang met zeer hoge doses (120 mg/dag). Staak de behandeling als beenmergtoxiciteit optreedt en ga zo nodig over op een ander thyrostatisch middel.

Er zijn meldingen van acute pancreatitis bij gebruik van thiamazol of carbimazol. Staak het gebruik direct in geval van acute pancreatitis. Herstart thiamazol/carbimazol niet meer, omdat hernieuwde blootstelling kan leiden tot het opnieuw optreden van acute pancreatitis, met een kortere tijd tot aanvang.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties thionamiden algemeen:
Relevant:

De werking van VKA's kan afnemen bij het instellen op een thionamide.

Niet beoordeeld:
De behoefte aan digoxine kan afnemen.

Het hypothyreoïde effect van jodium, jodiden en lithium kan additief werken bij gelijktijdig gebruik van thionamiden.

THYREOSTATICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

THIOURACILDERIVATEN
H03BA02

Referenties

 1. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 2. Teva Nederland BV. , DHPC Carbizol-Thiamazol 31-01-2019
 3. Aspen Pharma Trading Limited., SmPC Strumazol (RVG 02224) 15-02-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Minamitani, K, et al, Guidelines for the treatment of childhood-onset Graves’ disease in Japan, 2016, Clin Pediatr Endocrinol, 2017, 26(2), 29-62
 5. Kahaly, GJ, et al, European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism, Eur Thyroid J, 2018, 7, 167–186
 6. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 1 maart 2024
 7. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 1 maart 2024

Wijzigingen

 • 11 juni 2020 08:43: Belangrijke veiligheids informatie (contra indicatie en waarschuwing) toegevoegd op basis van DHPC: risico op pancreatitis

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering