Kristalloide oplossingen

Stofnaam
Kristalloide oplossingen
Merknaam
Ringerlactaat, Hartmann
ATC code
B05BB01

Kristalloide oplossingen

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Kristalloïden distribueren snel extravasculair, waardoor relatief grote hoeveelheden nodig zijn voor adequate opvulling van het vaatstelsel.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Vochtsuppletie als het zuur-base-evenwicht niet is verstoord of bij een milde acidose; Isotone en hypotone dehydratie; Herstel van het intravasculaire volume als kortdurende behandeling; Drageroplossing voor verenigbare concentraties van elektrolyten en voor geneesmiddelen:

Kinderen 1 maand-11 jaar: 20-100 ml/kg/24 uur
Kinderen ≥ 12 jaar: max. 40 ml/kg/24 uur

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per ml infusievlst.: Natriumchloride 6 mg Kaliumchloride 0.4 mg Calciumchloride-2-water 0.27 mg Natriumlactaat 3.17 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Vloeistofresuscitatie bij brandwonden
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Start: 4 ml/kg/ % van totaal verbrand lichaamsoppervlak/dag

   • De helft van het berekende volume wordt gegeven in de 1e 8 uur en de andere helft in de opvolgende 16 uur. Diurese per ur monitoren.

    In combinatie met een onderhouds glucose-zout infuus:
    < 10 kg: 100 ml/kg/24 uur
    voor iedere kg in lichaamsgewicht tussen 10-20 kg: + 50 ml/kg/24 uur
    voor iedere kg in lichaamsgewicht tussen 20-30 kg: + 20 ml/kg/24 uur
    Voorbeeld: kind met gewicht 25 kg: 1000 ml + 500 ml + 100 ml

Vochtsuppletie als het zuur-base-evenwicht niet is verstoord of bij een milde acidose, Isotone en hypotone dehydratie, Herstel van het intravasculaire volume als kortdurende behandeling.
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 12 jaar
   [3]
   • 20 - 100 ml/kg/dag, continu infuus. Gemiddelde infusiesnelheid:
    1 maand-1 jaar: 6-8 ml/kg/uur
    1-2 jaar: 4-6 ml/kg/uur
    2-11 jaar: 2-4 ml/kg/uur.
  • ≥ 12 jaar
   [3]
   • Tot 40 ml/kg/dag, continu infuus. Infusiesnelheid: max. 5 ml/kg/uur.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak: allergische reacties of anafylactische/ anafylactoide symptomen zoals gelocaliseerd of gegeneraliseerde urticaria, huiduitslag en erytheem en jeuk/pruritus; zwelling van de huid, zwelling rond de ogen en/of larynx oedeem (Quincke’s oedeem); verstopte neus, hoesten, niezen, bronchospasme en/of moeite met ademhalen; overhydratie en hartfalen bij patie?nten met hartaandoeningen en longoedeem; verstoring van electrolytenbalans
Vaak: drukkend gevoel op de borst, pijn op de borst, met tachycardie of bradycardie; pruritis komt voor bij ongeveer 10% van de patienten die behandeld worden met Ringer Lactaat; lactaat infusie veroorzaakt vaak angstgevoelens met zeer zelden paniekaanvallen.
Soms: epileptische aanvallen, veroorzaakt door alkalose, welke door lactaat wordt geinduceerd

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De oplossing is gecontraindiceerd bij patienten met: Extracellulaire hyperhydratie of hypervolemie; Ernstige nierinsufficientie (met oligurie of anurie); Niet-gecompenseerde hartinsufficientie; Hyperkaliemie; Hypernatriemie; Hypercalciemie; Hyperchloremie; Metabole alkalose; Ernstige metabole acidose; Lactaat acidose; Ernstige leverinsufficientie of verstoord lactaat-metabolisme; Gegeneraliseerd oedeem en ascitescirrose; Gelijktijdige therapie met digitalis glucosiden en behandeling met kaliumsparende diuretica.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Oplossingen met lactaat moeten bijzonder voorzichtig worden toegediend aan neonaten jonger dan 3 maanden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Infusie van grote volumes bij patienten met hart- of longinsufficientie dient onder strikte begeleiding te gebeuren. De klinische toestand van de patient en de laboratoriumwaarden (electrolytenconcentraties in bloed en urine en zuur-base balans) dienen te worden gecontroleerd tijdens gebruik van de oplossing. De plasma kaliumspiegels moeten in het bijzonder goed worden gecontroleerd bij patienten met kans op hyperkaliemie.Oplossingen met natriumchloride moeten voorzichtig worden toegediend aan patienten met: hypertensie, hartinsufficientie, perifeer- of long-oedeem; nierinsufficientie; pre-eclampsie, aldosteronisme en andere aandoeningen gepaard gaande met natrium-retentie. Oplossingen met kalium-zouten moeten voorzichtig worden  toegediend aan patienten met: hartaandoeningen of met aandoeningen die kunnen leiden tot hyperkaliemie, zoals nierinsufficientie of adrenocorticale insufficientie, acute dehydratatie of ernstige weefselbeschadiging zoals bij ernstige verbranding.

Hoewel de kaliumconcentratie in Ringer Lactaat oplossing gelijk is aan de concentratie in plasma, heeft het te weinig effect bij ernstige kaliumdeficientie en dient daarom niet te worden gebruikt bij kaliumdeficientie.
Calciumchloride werkt irriterend. Bij IV infusie is voorzichtigheid geboden om extravasatie te voorkomen. Intramusculaire injectie moet worden vermeden. Oplossingen met calcium-zouten moeten voorzichtig worden toegediend aan patienten met nierinsufficientie, met aandoeningen die gepaard gaan met verhoogde Vitamine D concentraties, zoals sarcoidose. Toediening moet vermeden worden bij patienten met calcium nierstenen of een verleden van nierstenen. Bij gelijktijdige bloedtransfusie dient Ringer Lactaat oplossing niet via hetzelfde systeem te worden toegediend, vanwege mogelijke stolling door het calcium. Ringer Lactaat oplossing kan leiden tot metabole alkalose als gevolg van de lactaat-ionen. Ringer Lactaat oplossing heeft mogelijk geen alkaliniserend effect bij patienten met leverinsufficientie, vanwege een mogelijk verstoord lactaat metabolisme.

Bij langdurig parenterale behandeling moet de patient een geschikt voedingssupplement toegediend krijgen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

INTRAVENEUZE OPLOSSINGEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OPLOSSINGEN MET INVLOED OP DE ELEKTROLYTENBALANS
B05BB01
B05BB03
OPLOSSINGEN MET OSMOTISCH-DIURETISCHE WERKING
B05BC01

Referenties

 1. Maco Pharma, SmPC Ringer Lactaat (RVG 34557) 09-05-2011, www.cbg-meb.nl
 2. NVK, Eerste opvang van brandwondenpatienten (1e 24 uur), www.nvk.nl, 2014
 3. B. Braun Melsungen AG, SmPC Ringerlactaat (RVG 51058) 25-06-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 30 november 2015 10:38: De Indicatie "Vochtsuppletie als het zuur-base-evenwicht niet is verstoord of bij een milde acidose, Isotone en hypotone dehydratie, Herstel van het intravasculaire volume als kortdurende behandeling"is toegevoeg op basis van de SmPC.
 • 27 november 2015 15:06: Wijziging registratiestatus obv SmPC
 • 30 juni 2015 15:15: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering