Calciumlactogluconaat

Stofnaam
Calciumlactogluconaat
Merknaam
ATC code
A12AA06

Calciumlactogluconaat

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Calcium is van belang voor de vorming en instandhouding van het skelet en speelt verder onder meer een rol bij de bloedstolling, de spieractiviteit (incl. die van het hart), activering van enzymatische reacties, secretie en activering van hormonen, celgroei en celdifferentiatie, het handhaven van de permeabiliteit van de membranen, potentialen van celmembranen en bij de voortgeleiding van de zenuwprikkels in de neuromusculaire overgangen. De concentratie geïoniseerd calcium wordt gereguleerd door vitamine D, calcitonine en parathyroïdhormoon.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

500 mg Calcium = 12,5 mmol Calcium

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kinderen: 500-1000 mg/dag. In ernstige gevallen kan 1,5-2 gram/dag nodig zijn.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Geen commercieel handelsprodukt beschikbaar in Nederland.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hypocalciemie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Doseren op geleide plasma concentraties.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (0,1-1%): Hypercalciëmie, hypercalciurie. Zelden (0,01-0,1%): Overgevoeligheid, huiduitslag, jeuk, netelroos. Flatulentie, obstipatie, diarree, misselijkheid, braken, buikpijn. Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische reactie, angio-oedeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hypercalciëmie (bv. bij hyperparathyroïdie, vitamine D-overdosering, decalcificerende tumoren zoals plasmocytoma, botmetastasen). Ernstige nierinsufficiëntie. Hypercalciurie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Niet tegelijk met fosfaat.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij lichte hypercalciurie (> 300 mg = 7,5 mmol per 24 uur) of nefrolithiase in de anamnese de calciumuitscheiding in de urine zorgvuldig controleren; zo nodig de dosering verlagen of de calciumtherapie onderbreken. Bij nierinsufficiëntie dient inname van calcium onder medisch toezicht plaats te vinden en het serumgehalte van calcium en fosfaat regelmatig gecontroleerd te worden. Bij hoge doses en vooral in combinatie met vitamine D de calciumspiegel en nierfunctie regelmatig controleren. Bij hypoparathyroïdie calcium toedienen op geleide van de calciumserumconcentratie. Bij recidiverende nefrolithiase het vloeistofgebruik verhogen, m.n. bij opstaan en slapen gaan en bij de hoofdmaaltijden. Tijdens calciumtherapie toediening van grote hoeveelheden vitamine D vermijden, tenzij hiervoor een speciale indicatie bestaat. Bij homozygote fenylketonurie dient men rekening te houden met de hoeveelheid fenylalanine die door aspartaam wordt geleverd. Bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie dient de calciumsuppletie in een andere vorm te gebeuren daar aspartaamgebruik bij deze patiënten wordt ontraden.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties calciumzouten algemeen

Relevant: oraal toegediende calciumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór het calciumzout;
 • ciprofloxacine, norfloxacine: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout, of de therapie moet worden aangepast;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg, zie aldaar): ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het calciumzout;
 • ijzerzouten (gewoon preparaat): ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout;
 • penicillamine, triëntine: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout;
 • roxadustat: ten minste 3 uur vóór of 1 uur na het calciumzout;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het calciumzout.

Er zijn incidentele meldingen van calcium-ceftriaxon-neerslagen in de longen en nieren van neonaten, soms met fatale afloop. Ceftriaxon dient niet te worden gemengd of gelijktijdig te worden toegediend met intraveneuze calciumbevattende oplossingen. De oplossingen mogen wel na elkaar worden toegediend als de infusielijn grondig wordt gespoeld. Bij neonaten jonger dan 28 dagen is de combinatie gecontraïndiceerd, ceftriaxon mag niet worden toegediend bij intraveneuze toediening van calciumbevattende oplossingen.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met moxifloxacine, (lev)ofloxacine of van hoge intraveneuze doses calcium met digoxine of adrenaline.

Niet beoordeeld:
De absorptie van zink, ketoconazol, estramustine en natriumfluoride kan afnemen.

Bij intraveneuze toediening van calciumzouten kan door antagonisme voor de calciumkanalen de effectiviteit van verapamil en mogelijk ook van andere calciumantagonisten worden verminderd.

Bij gebruik van hoge doses calciumzouten en thiazidediuretica (verminderen calciumuitscheiding) neemt het risico op hypercalciëmie toe.

Citraat verhoogt de absorptie van aluminiumionen, waardoor bij combinatie van calciumcitraat en algeldraat (bij hyperfosfatemie) een risico op aluminiumintoxicatie bestaat. Bij het oplossen van calcium in bruistabletten en bruisgranulaat ontstaat calciumcitraat.

CALCIUM

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CALCIUM

Calciumcarbonaat

Calci-chew, Cacit
A12AA04
A12AA03
CALCIUM MET VITAMINE D EN/OF ANDERE MIDDELEN
A12AX

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Sandoz BV, SPC Calcium Sandoz Bruis (RVG 27646), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 26 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h27646.pdf
 3. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11-10-2014
 4. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 2-12-2023

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering