Thiotepa

Stofnaam
Thiotepa
Merknaam
Tepadina
ATC code
L01AC01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Alkylerend oncolyticum. Interfereert met de DNA- en RNA-synthese.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kinderen:
Autologe Hematopoëtische stamceltransplantatie

Bij vaste tumoren:
6-14 mg/kg/dag IV in 1 dosis overeenkomend met 150-350 mg/m2/dag)  gedurende 2-3 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HCPT. Max cumulatieve dosis 42 mg/kg overeenkomend met 1050 mg/m2.
Bij CZS tumoren:
10-14 mg/kg/dag in 1 dosis IV,  (overeenkomend met 250-350 mg/m2/dag)  gedurende 3 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HPCT. Max cumulatieve dosis: 42 mg/kg overeenkomend met 1050 mg/m2.

Allogene Hematopoëtische stamceltransplantatie
Hematologische ziekten:
5-10 mg/kg/dag in 1-2 doses IV, (overeenkomend met 125-250 mg/m2/dag) gedurende 1-3 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HPCT. Max cumulatieve dosis: 15 mg/kg overeenkomend met 375 mg/m2.
Leukemie: 10 mg/kg/dag in 2 doses IV, (overeenkomend met 250 mg/m2/dag) voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 10 mg/kg overeenkomend met 250 mg/m2.
Thalassemie: 8-10 mg/kg/dag in 2 doses IV, (overeenkomend met 200-250 mg/m2/dag) voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 10 mg/kg overeenkomend met 250 mg/m2.
Refractaire cytopenie: 5 mg/kg/dag in 1 dosis IV, (overeenkomend met 125 mg/m2/dag) gedurende 3 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 15 mg/kg overeenkomend met 375 mg/m2.
Genetische ziekten: 5 mg/kg/dag in 1 dosis IV, (overeenkomend met 125 mg/m2/dag) gedurende 2 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 10 mg/kg overeenkomend met 250 mg/m2.
Sikkelcelanemie: 10 mg/kg/dag in 2 doses IV, (overeenkomend met 250 mg/m2/dag) voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 10 mg/kg overeenkomend met 250 mg/m2.

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 15 mg, 100 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Oncologische aandoeningen
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Let op:
    Dosis en dosisfrequentie van cytostatica zijn afhankelijk van de aandoening en sterk aan nieuwe inzichten onderhevig. Cytostatica worden in de oncologie/hematologie veelal in combinatie gebruikt. Om deze redenen wordt verwezen naar de gedetailleerde behandelprotocollen.

    Als indicatie wordt de volgende dosering van de fabrikant genoemd:

    Autologe Hematopoëtische stamceltransplantatie
    Bij vaste tumoren:
    6-14 mg/kg/dag IV in 1 dosis overeenkomend met 150-350 mg/m2/dag) gedurende 2-3 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HCPT. Max cumulatieve dosis 42 mg/kg overeenkomend met 1050 mg/m2.
    Bij CZS tumoren:
    10-14 mg/kg/dag in 1 dosis IV, (overeenkomend met 250-350 mg/m2/dag) gedurende 3 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HPCT. Max cumulatieve dosis: 42 mg/kg overeenkomend met 1050 mg/m2.

    Allogene Hematopoëtische stamceltransplantatie
    Hematologische ziekten:
    5-10 mg/kg/dag in 1-2 doses IV, (overeenkomend met 125-250 mg/m2/dag) gedurende 1-3 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HPCT. Max cumulatieve dosis: 15 mg/kg overeenkomend met 375 mg/m2.
    Leukemie: 10 mg/kg/dag in 2 doses IV, (overeenkomend met 250 mg/m2/dag) voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 10 mg/kg overeenkomend met 250 mg/m2.
    Thalassemie: 8-10 mg/kg/dag in 2 doses IV, (overeenkomend met 200-250 mg/m2/dag) voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 10 mg/kg overeenkomend met 250 mg/m2.
    Refractaire cytopenie: 5 mg/kg/dag in 1 dosis IV, (overeenkomend met 125 mg/m2/dag) gedurende 3 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 15 mg/kg overeenkomend met 375 mg/m2.
    Genetische ziekten: 5 mg/kg/dag in 1 dosis IV, (overeenkomend met 125 mg/m2/dag) gedurende 2 achtereenvolgende dagen voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 10 mg/kg overeenkomend met 250 mg/m2.
    Sikkelcelanemie: 10 mg/kg/dag in 2 doses IV, (overeenkomend met 250 mg/m2/dag) voorafgaand aan HPCT, max cumulatieve dosis 10 mg/kg overeenkomend met 250 mg/m2.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Zeer vaak (> 10%): hypogonadisme, hypothyroïdie, geheugenstoornis, parese. Hartstilstand, bloeding, toename van ALAT; desquamatie, groeistoornis, blaasaandoeningen.

Vaak (1-10%): trombocytopenische purpura, cardiovasculaire insufficiëntie, elektrolytenstoornissen, verlenging van de protrombinetijd, pulmonale bloeding, ademstilstand, intestinale obstructie, leverfalen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Behandeling met thiotepa veroorzaakt bij alle patiënten ernstige beenmergremming. De ernstige toxiciteit voor het hematologische stelsel, het leverstelsel en het ademhalingsstelsel worden beschouwd als te verwachten gevolgen van de voorbereidende behandeling en het transplantatieproces. Hieronder vallen infecties en de graft-versus-hostreactie die, hoewel niet rechtstreeks, de voornaamste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit zijn.

Zeer vaak (> 10%): leukopenie, trombocytopenie, anemie, granulocytopenie, pancytopenie, febriele neutropenie. Acute en chronische graft-versus-hostreactie, toegenomen vatbaarheid voor infectie, koorts, sepsis, idiopathisch pneumoniesyndroom, epistaxis. Misselijkheid, braken, stomatitis, oesofagitis, diarree, dyspepsie, buikpijn, enteritis, anorexie, verminderde eetlust, hyperglykemie, gewichtstoename, colitis. Veno-occlusieve leveraandoening, hepatomegalie, geelzucht. Aritmie, hypertensie, lymfoedeem, duizeligheid, hoofdpijn, wazig zien, encefalopathie, convulsie, paresthesie, verwardheid, veranderde geestestoestand. conjunctivitis, ototoxiciteit, tinnitus, exantheem, pruritus, alopecia. Rugpijn, spierpijn, artralgie, hemorragische cystitis, azoöspermie, amenorroe, vaginale bloeding. Asthenie, rillingen, gegeneraliseerd oedeem, slijmvliesontsteking, pijn of ontsteking op de injectieplaats. Toename van transaminasen, amylase en bilirubine.

Vaak (1-10%): pulmonaal oedeem, hoest, pneumonitis, obstipatie, maag-darmperforatie, ileus. Multiorgaanfalen, secundaire maligniteit, intracraniaal aneurysma, extrapiramidale stoornis, cognitieve stoornis, hersenbloeding, angst, cataract, tachycardie, hartfalen, hemorragie, embolie. Dysurie, oligurie, nierfalen, cystitis, hematurie, erytheem, menopauzale symptomen, hypopituïtarisme. Toename van creatinine, ureum, ASAT, γ-GT.

Soms (0,1-1%): toxische shocksyndroom, delier, nervositeit, hallucinatie, agitatie, cardiomyopathie, myocarditis, hypoxie, maag-darmzweer, pigmentstoornis, erytrodermische psoriasis, onvruchtbaarheid.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Regelmatig het bloedbeeld controleren (incl. een differentiële telling van leuko- en trombocyten) i.v.m. beenmergremming tijdens behandeling met thiotepa en gedurende ten minste 30 dagen na de hematopoëtische stamceltransplantatie. Zo nodig een ondersteunende behandeling van trombocyten, erytrocyten en groeifactoren zoals G-CSF geven. Voorzichtig bij een voorgeschiedenis van hartaandoeningen en bij gestoorde lever- en nierfunctie; regelmatige controle van hart–, lever- en nierfunctie is noodzakelijk. Eerdere bestraling van de hersenen of craniospinale bestraling kan bijdragen tot ernstige toxische reacties zoals encefalopathie. De patiënt wijzen op de kanstoename van een secundaire maligniteit door gebruik van thiotepa.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Wordt gemetaboliseerd door CYP2B6 en CYP3A4 en is een zwakker remmer van CYP2B6.

Niet relevant: de blootstelling aan de actieve metaboliet TEPA kan iets afnemen door (fos)aprepitant.

Niet beoordeeld: remmers van CYP2B6 (clopidrogel) en CYP3A4 kunnen de concentratie thiotepa verhogen en de concentratie van de actieve metaboliet TEPA verlagen. Inductoren van deze CYP-enzymen (rifampicine, carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne) kunnen de concentratie van de actieve metaboliet TEPA verhogen.

Thiotepa is een zwakke CYP2B6-remmer en kan de concentraties verhogen van ifosfamide, tamoxifen, bupropion, efavirenz en cyclofosfamide. De concentratie van de actieve metaboliet van cyclofosfamide kan juist verlaagd zijn. De fabrikant adviseert thiotepa niet tegelijkertijd met cyclofosfamide toe te dienen, maar pas na afloop van de infusie met cyclofosfamide.

Thiotepa kan het effect van suxamethonium versterken door remming van pseudocholinesterase; langdurige apneu is gemeld.

Interacties oncolytica algemeen:

Relevant: de meeste cytostatische oncolytica (niet de tyrosinekinaseremmers en de monoklonale antilichamen) kunnen het effect van cumarinederivaten op vele manireren beïnvloeden. Hierdoor kan/zal de verlenging van de stollingstijd sterker fluctueren. Bovendien kan chemotherapie trombocytopenie veroorzaken. Trombocytopenie bij gebruik van cumarines geeft een extra verhoogde bloedingsneiging. Voor de meeste cytostatische oncolytica is toename van de werking van het cumarinederivaat gemeld, voor mercaptopurine en mitotaan is afname van de werking gemeld. Behalve enzymremming spelen ook andere factoren een rol, zoals de ziekte kanker zelf en chemotherapie gerelateerde factoren, zoals braken en leverinsufficiëntie door metastasen.

Levende vaccins: vanwege de immunosuppressieve werking van veel oncolytica kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectie veroorzaken. Dit geldt ook voor de monoklonale antilichamen en de tyrosinekinaseremmers met immunosuppressieve werking (zie aldaar). De combinatie moet worden vermeden.

Niet-levende vaccins: tijdens gebruik van oncolytica die immunosuppressief werken kunnen vaccinaties met gedode verwekker of afgeleid antigeen minder effectief zijn door een verminderde immuunrespons. In sommige gevallen kan het vaccin herhaald worden toegediend of kan een titerbepaling worden gedaan.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met allergenen van natuurlijke oorsprong.

Niet beoordeeld: omega-3-vetzuren verminderen de effectiviteit van sommige oncolytica. KWF Kankerbestrijding ontraadt visoliesupplementen of vette vis te gebruiken vanaf 24 uur voorafgaand aan chemotherapie met irinotecan of platinaverbindingen tot en met 24 uur daarna.

 

ALKYLERENDE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

STIKSTOFMOSTERDDERIVATEN

Chloormethine

Caryolysine, Mitoxine, Mustine, Stikstofmosterd
L01AA05

Cyclofosfamide

Endoxan
L01AA01

Ifosfamide

Holoxan
L01AA06
ALKYLSULFONATEN

Busulfan

Myleran, Busilvex
L01AB01

Referenties

 1. Adienne S.r.l.SU, SmPC Tepadina (EU/1/10/622/002) 22-12-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 02 feb 2016
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 25 april 2016

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering