Algeldraat

Stofnaam
Algeldraat
Merknaam
ATC code
A02AB02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Algeldraat (= gehydrateerd aluminiumoxide) heeft een langzaam en zwak zuurneutraliserend vermogen. De werking berust op de neutralisering van maagzuur. Door de stijging van de pH neemt de productie van pepsine af, zodat de proteolytische werking van het maagsap vermindert. Na reactie van algeldraat met maagzuur ontstaan vrije aluminiumionen, die fosfaat in de darm binden, waardoor de absorptie van fosfaat afneemt

Farmacokinetiek

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Op indicatie als fosfaatbinder bij hyperfosfatemie indien calciumcarbonaat hypercalciemie veroorzaakt.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Geen commercieel handelsprodukt beschikbaar

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hyperfosfatemie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 40 - 200 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 10 g/dag.
   • Er is zeer weinigonderzoek verricht naar de toepassing van algeldraat bij kinderen met hyperfosfatemie

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Obstipatie.

Bijwerkingen algemeen

Obstipatie. Misselijkheid en braken. Chronisch gebruik – m.n. in combinatie met fosfaatarm dieet – kan, door vorming van onoplosbaar aluminiumfosfaat in de darm, hypofosfatemie en hypercalciurie veroorzaken met kans op osteomalacie, anorexie, spierzwakte en nierstenen. Ook kan demineralisatie van het skelet optreden. Bij langdurig gebruik van hoge doses kan, vooral bij ernstige nierfunctiestoornissen, encefalopathie optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Hypofosfatemie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

In verband met de bijwerkingen langdurig gebruik vermijden. Antacida kunnen de symptomen van maagcarcinoom maskeren. Hypofosfatemie kan worden voorkomen door gebruik van extra melk. Voorzichtigheid is geboden bij toepassing bij een gestoorde nierfunctie, omdat chronisch gebruik bij deze patiënten encefalopathie kan veroorzaken.

Interacties

Relevant:
Algeldraat en orale fosfaten gaan elkaars werking tegen. Bij gebruik van algeldraat als fosfaatbinder is de combinatie met een fosfaat niet rationeel. Bij gebruik van algeldraat als antacidum moet het fosfaat ruim VOOR algeldraat worden ingenomen.

Niet beoordeeld:
De absorptie van aluminiumionen kan toenemen door calciumcitraat, waardoor bij combinatie met calciumcitraat (bij hyperfosfatemie) risico op aluminiumintoxicatie ontstaat.

Interacties antacida algemeen:

Antacida kunnen de absorptie van diverse geneesmiddelen verminderen door verandering van de darmpassagesnelheid, door pH-verhoging van de maag of door een reactie met of adsorptie aan de antacida. Gescheiden toediening wordt aanbevolen.

Relevant:
De absorptie van de volgende middelen wordt verminderd (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten of rosuvastatine ten minste 2 uur vóór een antacidum;
 • cefuroxim, itraconazol capsule, ketoconazol, penicillamine, tetracyclines, thyreomimetica en triëntine ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum;
 • chinolonen ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum, of de therapie moet worden aangepast; het antacidum wordt tijdelijk gestaakt of bij zuurgerelateerde klachten vervangen door een secretieremmer, óf het chinolon wordt vervangen;
 • atazanavir of integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg, zie aldaar) ten minste 2 uur vóór of na een antacidum;
 • bepaalde tyrosinekinaseremmers (acalabrutinib, bosutinib, ceritinib, dacomitinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib, neratinib, pazopanib, selpercatinib) en sotorasib ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum;
 • ledipasvir of velpatasvir ten minste 4 uur vóór een antacidum;
 • ijzerzouten (gewoon preparaat) ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum;
 • eltrombopag ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum.De biologische beschikbaarheid van ulipristal als noodanticonceptie (Ellaone®) kan afnemen.

De werking van methenamine wordt tegengegaan door alkalisering van de urine.

Niet relevant:
De absorptie van de volgende middelen kan afnemen: digoxine, febuxostat, levodopa (Madopar HBS®), mycofenolzuur, palbociclib, riociguat en ulipristal bij vleesbomen (Esmya®).

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met bismutoxide.

Niet beoordeeld:
De absorptie van allopurinol, atenolol, ciclosporine, isoniazide en thiamine kan afnemen.

De absorptie van glibenclamide kan toenemen.

Door verhoging van de pH van de urine kan de eliminatie van hoge doses salicylaten toenemen en de plasmaconcentratie dalen.

Bij combinatie met polystyreensulfonaatcalcium of -natrium kan een metabole alkalose ontstaan.

Bij combinatie van aluminiumbevattende antacida met ascorbinezuur of citraten kan de absorptie van aluminium toenemen.

ANTACIDA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 15-6-2023
 3. Hahn D et al, Interventions for metabolic bone disease in children with chronic kidney disease, Cochrane Database Syst Rev, 2015, Nov 12;11, CD008327
 4. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), 6-10-2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering