Atidarsagen autotemcel

Stofnaam
Atidarsagen autotemcel
Merknaam
Libmeldy
ATC code
?

Atidarsagen autotemcel

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Gentherapie met ex vivo genetisch gemodificeerde autologe CD34+ hematopoëtische stam- en voorlopercellen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Metachromatische leukodystrofie bij kinderen met laat-infantiele of vroeg-juveniele vormen, zonder klinische manifestaties van de ziekte of bij kinderen met de vroeg-juveniele vorm, met vroege klinische manifestaties van de ziekte, die nog zelfstandig kunnen lopen en vóór het begin van cognitieve achteruitgang:
intraveneus als infusie: ten minste 3 x 10⁶ CD34⁺-cellen/kg eenmalig (tot 30 x 10⁶ CD34⁺-cellen/kg in klinisch onderzoek toegediend);
maximaal toe te dienen volume: <20% van het geschatte plasmavolume.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Dispersie voor infusie 2-10 x 10^6 cellen/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Metachromatische leukodystrofie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Eenmalig ten minste 3 x 10⁶ CD34⁺-cellen/kg, doses tot 30 x 10⁶ CD34⁺-cellen/kg zijn toegediend in klinisch onderzoek

   • Advies inname/toediening:

    Het maximaal toe te dienen volume dient minder dan 20% van het geschatte plasmavolume te zijn.

    Voorafgaand aan de infusie is myeloablatieve conditionering (met bij voorkeur busulfan) noodzakelijk ter bevordering van efficiënte engraftment van de genetisch gemodificeerde autologe CD34+-cellen.

   • Bij kinderen met laat-infantiele of vroeg-juveniele vormen, zonder klinische manifestaties van de
    ziekte of bij kinderen met de vroeg-juveniele vorm, met vroege klinische manifestaties van de ziekte, die nog zelfstandig kunnen lopen en vóór het begin van cognitieve achteruitgang.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij meer dan 10% van de patiënten: anti-ARSA-antilichamen (er zijn geen effecten op de klinische werkzaamheid of veiligheid waargenomen).

Verder kunnen optreden langdurige cytopenie, metabole acidose, stijging van schildklierwaarden (TSH, FT3 en FT4), overgevoeligheidsreacties, infusiegerelateerde reacties, en infecties en trombose als complicatie van de centraal veneuze katheter.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Overgevoeligheid.

Niet toedienen indien eerdere behandeling met gentherapie met hematopoëtische stamcellen heeft plaatsgevonden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Atidarsagen autotemcel is uitsluitend bedoeld voor autoloog gebruik en mag in geen geval aan andere patiënten worden toegediend.

Behandeling moet plaatsvinden voordat de ziekte in de snel progressieve fase komt. Volledig neurologisch onderzoek, beoordeling van motorische functies en neurocognitieve beoordeling moeten plaatsvinden voor de behandeling.

Patiënten moeten nauwlettend worden gecontroleerd op mogelijke infecties en kathetergerelateerde voorvallen (zoals trombose).

Vanwege mogelijk anafylactische reacties na parenterale toediening van één van de hulpstoffen (dimethylsulfoxide) dienen patiënten die hier niet eerder aan zijn blootgesteld, nauwlettend te worden geobserveerd. Vitale functies (bloeddruk, hartslag en zuurstofverzadiging) en het optreden van symptomen moeten vóór aanvang van de infusie, ongeveer elke tien minuten tijdens de infusie en elk uur, gedurende 3 uur, na de infusie worden gecontroleerd.

Wanneer meer dan één zak nodig is, mag per uur slechts één zak via infusie worden toegediend.

In geval van falende engraftment moeten de niet-getransduceerde reservestamcellen via infusie worden toegediend overeenkomstig de lokale normen.

Patiënten moeten gedurende ten minste 6 weken na de infusie worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van cytopenie. Rode bloedcellen dienen te worden gecontroleerd tot naar medisch oordeel engraftment van deze cellen en herstel zijn bereikt. De toediening van ondersteunende transfusie van rode bloedcellen en bloedplaatjes dient plaats te vinden naar medisch oordeel en overeenkomstig de institutionele praktijk. Als er klinische symptomen optreden die wijzen op anemie, dienen de bepaling van het aantal bloedcellen en andere passende testen onmiddellijk te worden overwogen. Als cytopenie langer dan zes tot zeven weken aanhoudt ondanks het gebruik van granulocyt-mobiliserende geneesmiddelen, moeten de niet-getransduceerde reservestamcellen via infusie worden toegediend. Als de cytopenie ondanks infusie met niet-getransduceerde reservestamcellen aanhoudt, dienen andere behandelingen te worden overwogen.

Het aantal bloedplaatjes dient te worden gecontroleerd tot naar medisch oordeel engraftment van deze cellen en herstel zijn bereikt. De toediening van ondersteunende transfusie van bloedplaatjes dient plaats te vinden naar medisch oordeel en overeenkomstig de institutionele praktijk.

Voorafgaand aan een behandeling met Libmeldy dient de aanwezigheid van renale tubulaire acidose te worden geëvalueerd, naast de risico’s van het conditioneringsgeneesmiddel en de risico’s van de gentherapieprocedure, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van metabole acidose. Het zuur-base-evenwicht dient te worden gecontroleerd gedurende de conditionering en tot de patiënt geen metabole stress meer heeft. De behandelend arts dient naast andere noodzakelijke behandelingen natriumbicarbonaatsubstitutie te overwegen en dient te trachten eventuele gelijktijdig optredende bijwerkingen die kunnen bijdragen aan metabole acidose te verbeteren.

Hoewel bij vrijgifte op steriliteit en mycoplasma wordt getest, bestaat er een klein risico op overdracht van infectieuze agentia. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, dienen patiënten na behandeling daarom te controleren op tekenen en symptomen van infecties en zo nodig op passende wijze te behandelen.

Patiënten moeten worden onderzocht op de schildklierfunctie en -structuur alvorens hen te behandelen. De schildklierfunctie en -structuur moeten ook op korte termijn na de behandeling worden gecontroleerd en daarna zo nodig.

Indien bij een patiënt leukemie of lymfoom wordt gedetecteerd, moeten bloedmonsters worden afgenomen voor analyse van de integratieplaats.

Monitoring op anti-ARSA-antilichamen (AAA) wordt aanbevolen voorafgaand aan de behandeling, tussen 1 en 2 maanden na de gentherapie en vervolgens 6 maanden, 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 15 jaar na de behandeling. Bij het optreden van ziekte of significante ziekteprogressie wordt aanvullende AAA-monitoring aanbevolen.

Alle patiënten dienen voorafgaand aan mobilisatie of beenmergafname te worden getest op hiv-1/2, HTLV-1/2, HBV, HCV en mycoplasma om acceptatie van het cellulaire bronmateriaal voor de bereiding te verzekeren.

Patiënten mogen geen antiretrovirale geneesmiddelen gebruiken vanaf ten minste één maand vóór de mobilisatie en/of beenmergafname tot ten minste 7 dagen na de infusie. Als een patiënt antiretrovirale middelen nodig heeft na blootstelling aan hiv/HTLV, moet de initiatie van de behandeling met Libmeldy worden uitgesteld totdat 6 maanden na blootstelling een westernblottest en viral load test op hiv/HTLV zijn uitgevoerd.

Patiënten die worden behandeld, mogen in de toekomst geen bloed, organen, weefsels en cellen voor transplantatie meer doneren.

Immunoglobuline G moet worden gehandhaafd boven 5 g/l om te voorkomen dat er potentiële late infecties optreden (later dan 100 dagen na behandeling) die gepaard gaan met ernstige hypogammaglobinemie als gevolg van aferese/beenmergafname en conditionering.

Alle bloedproducten die nodig zijn in de eerste 3 maanden na de infusie moeten worden bestraald.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:
Het gebruik van antiretrovirale middelen moet worden vermeden vanaf ten minste 1 maand vóór de mobilisatie en/of beenmergafname tot ten minste 7 dagen na de infusie vanwege het gebruik van een lentivirale vector (LVV-provirusinsertie).

Vaccinatie met levende vaccins wordt ontraden vanaf 6 weken voor aanvang van de myeloablatieve conditionering en tot hematologisch herstel is opgetreden na de behandeling.

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Orchard Therapeutics (Netherlands) B.V. , SmPC Libmeldy (EU/1/20/1493/001) 28-06-2021, www.ema.europa.eu
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 01-11-2021

Wijzigingen

 • 09 december 2021 15:24: Nieuwe monografie o.b.v. SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering