Tigecycline

Stofnaam
Tigecycline
Merknaam
Tygacil
ATC code
J01AA12
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Glycylcycline-antibioticum met een bacteriostatische werking. Glycylcycline-klasse antibiotica zijn structureel vergelijkbaar met tetracycline-klasse antibiotica. Tigecycline remt de eiwittranslatie in bacteriën door te binden aan de 30S ribosomale sub-eenheid en door het binnendringen van amino-acyl tRNA-moleculen op de A-plaats van het ribosoom te blokkeren. Dit voorkomt de incorporatie van aminozuurresiduen in langer wordende peptideketens. Gewoonlijk gevoelig zijn: Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosus-groep, Streptococcus pyogenes, streptokokken uit de Viridans-groep, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp. en Prevotella spp. Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus spp., Providencia spp., Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia, Bacteroides fragilis-groep. Ongevoelig is: Pseudomonas aeruginosa.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Gecompliceerde infecties van huid en weke delen en gecompliceerde intraabdominale infecties:
> 8 -12 jaar: 2,4 mg/kg/dag in 2 doses, max 50 mg/dosis, 5-14 dagen
> 12-18 jaar: 100 mg/dag in 2 doses, 5-14 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 50 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Infecties van huid en weke delen en intra-abdominale infecties
 • Intraveneus
  • 8 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 2,4 mg/kg/dag in 2 doses. Maximale dosering per gift: 50 mg/dosis.
   • Behandelduur:

    5-14 dagen

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 100 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    5-14 dagen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

(irreversibele) tandverkleuring bij kinderen, tandontwikkelingsstoornis.

Het bijwerkingenprofiel bij kinderen komt overeen met het bijwerkingenprofiel bij volwassen.

 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, braken, diarree.

Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid. Buikpijn, dyspepsie, anorexie. Abces, infecties, pneumonie, sepsis, septische shock. Verstoorde wondheling. Flebitis. Pruritus, huiduitslag. Verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd en protrombinetijd. Verhoogd: ASAT/ALAT, amylase, BUN, bilirubine. Hypoglykemie, hypoproteïnemie.

Soms (0,1-1%): reacties op de infusieplaats zoals ontsteking, pijn, oedeem en flebitis. Sepsis/septische shock. Hypoproteïnemie. Tromboflebitis. Geelzucht, leverschade, meestal cholestatisch. Acute pancreatitis. Verhoogd INR. Trombocytopenie.

Verder zijn gemeld: anafylaxie/anafylactoïde reactie, ernstige huidreacties zoals Stevens-Johnsonsyndroom, superinfectie, pseudomembraneuze colitis, leverinsufficiëntie en bijwerkingen gezien bij tetracyclinen zoals fotosensibilisatie, pseudotumor cerebri, anti-anabole werking met azotemie, acidose en hyperfosfatemie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Gebruik bij kinderen < 8 jaar, vanwege het risico van beschadiging van groeiend bot en tandweefsel en irreversibele verkleuring (geel/grijs/bruin) van de tanden

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor tetracyclinen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Misselijkheid en braken zijn zeer vaak voorkomende bijwerkingen bij kinderen en adolescenten. Er dient aandacht te worden besteed aan mogelijke dehydratie. Tigecycline dient bij kinderen bij voorkeur te worden toegediend gedurende een infusieperiode van 60 minuten.

Permanente verkleuring van ontwikkelende gebitselementen: Bij gebruik van tetracyclinen tijdens de tweede helft van de zwangerschap of bij kinderen t/m 8 jaar is hypoplasie van het tandglazuur en permanente verkleuring (geel-grijs-bruin) van de gebitselementen gemeld. Deze bijwerking komt vaker voor bij langdurig gebruik van tetracyclinen, maar is ook gemeld na herhaaldelijk kortdurend gebruik.

Bij patiënten (inclusief kinderen) met een ernstig verminderde leverfunctie (Child Pugh C) dient de dosis Tygacil met 50% verminderd te worden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tijdens klinische onderzoeken is een hogere mortaliteit waargenomen onder met tigecycline behandelde patiënten ten opzichte van de vergelijkende behandeling. Het ontstaan van een superinfectie, in het bijzonder nosocomiale pneumonie, wordt in verband gebracht met een slechtere uitkomst. Ook sepsis en septische shock komen vaker voor. Gestoorde wondheling kan een uiting zijn van een zich ontwikkelende superinfectie. Indien zich na het begin van de behandeling een superinfectie ontwikkelt (een andere infectiehaard), een alternatieve behandeling overwegen. Bij gecompliceerde infecties van huid en weke delen is er geen ervaring met tigecycline bij de behandeling van patiënten met ernstige onderliggende aandoeningen zoals immuungecompromitteerden, zwerende decubitusinfecties, necrotiserende fasciitis; er is weinig ervaring met het gebruik bij patiënten met gelijktijdig voorkomende bacteriëmie en met comorbiditeiten zoals diabetes, perifere vasculaire aandoeningen, HIV-infectie en intraveneus drugsgebruik. Bij gecompliceerde intra-abdominale infecties is er weinig ervaring bij patiënten met chirurgisch duidelijke, meervoudige intra-abdominale abcessen, met een APACHE-II-score > 15, met bacteriëmie en bij immuungecompromitteerden. Overweeg antimicrobiële combinatietherapie bij gecompliceerde intra-abdominale infecties bij beginnende sepsis of shock en bij intra-abdominale infecties die secundair zijn aan een klinisch manifeste intestinale perforatie. Wees bedacht op leverinsufficiëntie, patiënten die cholestase vertonen nauwkeurig controleren omdat dit een effect kan hebben op de eliminatie van tigecycline. Bovendien kan leverinsufficiëntie veroorzaakt door tigecycline fataal verlopen. Bij optreden van ernstige diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen; in dat geval gebruik staken. Bij ontwikkeling van pancreatitis staken van de behandeling overwegen. Bij dierexperimentele studies is botverkleuring waargenomen bij tigecycline gebruik. Er kan bij de mens door afzetting in groeiend tandweefsel permanente verkleuring van de gebitselementen worden veroorzaakt

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties tetracyclines algemeen

Relevant:

Absorptie: de absorptie na orale toediening wordt sterk verminderd door gelijktijdige inname van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies).
•Antacida: het tetracycline moet ten minste 2 uur vóór of 4 uur na een antacidum worden ingenomen;
•Bismutoxide, calcium, magnesium en zinkzouten: het tetracycline moet ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het andere middel worden ingenomen;
•IJzerzouten: de ijzertherapie wordt bij voorkeur gestaakt, als dit niet mogelijk is, dient het tetracycline ten minste 2 uur vóór of 4 uur na ijzer (gewoon preparaat) te worden ingenomen. IJzerzouten vormen met alle tetracyclines slecht absorbeerbare complexen, waardoor zowel de absorptie van het ijzerzout als van het tetracycline vermindert; bij doxycycline is dit ook waargenomen na parenterale toediening. De absorptie van doxycycline wordt dusdanig sterk verminderd dat de combinatie van doxycycline met ijzer moet worden vermeden.

Overig effect: combinatie met retinoïden kan het risico op benigne intracraniale hypertensie verhogen.

Tetracyclines (bacteriostatisch effect) kunnen in vitro het bactericide effect van betalactam-antibiotica (penicillines, cefalosporines, carbapenems) antagoneren. Het klinische belang daarvan is alleen aannemelijk gemaakt bij meningitis, endocarditis, sepsis en bij patiënten met ernstige neutropenie.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met sucralfaat.

Niet beoordeeld: melk, melkproducten of voedsel kunnen de absorptie verminderen, dit is minder significant voor doxycycline en minocycline.

Interacties antibacteriele middelen algemeen:
Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.

Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

 

TETRACYCLINES

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

TETRACYCLINES

Doxycycline

Vibramycin
J01AA02
J01AA08
J01AA07

Referenties

 1. Pfizer Limited, SmPC Tygacil (EU/1/06/336/001) 20-04-2011, www.cbg-meb.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 23 jun 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutische Kompas (Eigenschappen, contra-indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 01 okt 2015

Wijzigingen

 • 14 oktober 2015 10:53: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering