Tot standkoming doseeradviezen

Inleiding

Circa de helft van alle geneesmiddelen die gebruikt worden  door  kinderen zijn niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Dit heeft tot gevolg dat de hoeveelheid informatie over het gebruik van een geneesmiddel bij kinderen beperkt is en er geen formele afweging tussen werkzaamheid en veiligheid (schadelijkheid) is gemaakt, zoals wel gebruikelijk is voor geregistreerde geneesmiddelen bij volwassenen.

Het Kinderformularium heeft tot doel om alsnog deze afweging tussen effectiviteit en veiligheid te maken op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en expert consensus over de toepassing van een geneesmiddel bij kinderen. De conclusies worden vertaald naar praktische informatie voor artsen en apothekers.

Werkwijze totstandkoming doseeradviezen

1.       Literatuuronderzoek: door middel van een protocollair vastgestelde zoekstrategie in de wetenschappelijk literatuur wordt beoogd de volgende vragen te beantwoorden:

a.       Wat is bekend over de PK parameters in kinderen?

b.       Welke doseringen zijn gebruikt in effectiviteitsstudies?

c.       Welke veiligheidsaspecten zijn beschreven?

2.       De resultaten van het literatuuronderzoek worden samengevat in zogenoemde risk-benefit analyses. De conclusies van het onderzoek worden samengevat in een concept monografie.

3.       De risk-benefit analyse en de concept monografie worden beoordeeld en gewogen door een multidisciplinaire redactie raad. Zo nodig wordt het advies aangepast op basis van de stand van praktijk of na aanvullend literatuuronderzoek.

4.       Na akkoord van de redactie wordt het nieuwe of herziene doseeradvies gepubliceerd op Kinderformularium.nl

5.       Monografien worden iedere 5 jaar herzien of vaker indien daar aanleiding toe is.

Redactie
In de  multidisciplinaire redactie zijn (ziekenhuis)apothekers, kinderartsen van diverse specialisaties, kinderpsychiaters, kinderneurologen, huisartsen, en klinisch farmacologen vertegenwoordigd. Indien het netwerk niet de specifieke expertise beschikt om de monografie te beoordelen, worden externe deskundigen gevraagd de concept monografie mede te beoordelen.

De redactieleden van het Kinderformularium zijn lid van de redactie op persoonlijke titel op basis van relevante expertise. Alhoewel er zo nodig overleg is met bijvoorbeeld de relevante sectie van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde, is er geen goedkeuring van de doseeradviezen door de sectie vereist. 

Klik hier voor volledige redactielijst

Erkend als richtlijn

Het Kinderformularium is als officiële richtlijn voor farmacotherapie bij kinderen erkend door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

← Terug naar overzicht