Instructies en voorwaarden rekenmodule

← Terug naar overzicht

De rekenmodule is ontwikkeld door de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) met behulp van een subsidie van ZonMw.

Disclaimer
Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) geeft adviezen met betrekking tot medicatie en hanteert een rekenmodule ten behoeve van het berekenen van dosering. Hoewel bij het samenstellen van gegevens en de rekenmodule uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan het NKFK geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de verstrekte adviezen. Het voorschrijven van geneesmiddelen en het gebruik van de rekenmodule geschiedt in alle gevallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend/voorschrijvend arts die de medicatie- en doseringsadviezen weloverwogen dient toe te passen in de individuele patiënt.

Wie mag de rekenmodule gebruiken?
De rekenmodule is bedoeld als een hulpmiddel voor de Nederlands sprekende zorgprofessional, die bevoegd is om geneesmiddelen aan kinderen voor te schrijven, te verstrekken of toe te dienen.

Hoe werkt de rekenmodule?
Bekijk hier de instructievideo.

Instructies

 1. Selecteer het geneesmiddel in het Kinderformularium 
 2. Klik op bereken 
 3. Voer geboortedatum (dd-mm-jjjj) en gewicht in kg in 
  a. Indien de leeftijd en het gewicht niet overeenkomen met de normaalwaarden voor kinderen, wordt u hierop geattendeerd. U wordt verzocht uw invoer te controleren en zo nodig aan te passen. 
  b. Indien de leeftijd van het kind < 3 maanden is, verschijnt automatisch de optie om aan te vinken of het kind prematuur geboren is. 
 4. Afhankelijk van het format van het doseeradvies en de (premature) leeftijd van het kind wordt u gevraagd aanvullende gegevens in te voeren: 
  a. Lengte in cm 
  b. Geboortegewicht in kg 
  c. Zwangerschapsduur bij geboorte in weken 
 5. In de volgende stap wordt u een aantal keuzes gepresenteerd op basis van de voorgaande selecties: 
  a. Selecteer de indicatie 
  b. Selecteer de toedieningsweg 
  c. Selecteer de toedieningsvorm (indien van toepassing) 
  d. Selecteer de doseerfrequentie ( indien van toepassing voor zowel start als onderhoudsdosering) 
  e. Selecteer de dosis ( indien van toepassing voor zowel start als onderhoudsdosering) 
 6. In de volgende stap wordt de berekende individuele dosering gepresenteerd als het aantal mg dat een aantal maal per dag aan het kind dient te worden toegediend. Tevens wordt de berekende dagdosering getoond als ook de maximale dosering (indien gedefinieerd)
 7. In de vierde stap kunt u de berekende dosering omrekenen naar een aantal ml van een vloeibaar product, bijvoorbeeld een drank of een infuusvloeistof. Hiervoor voert u de concentratie van het product dat u gaat gebruiken in. 
 8. Alle ingevoerde en geselecteerde parameters worden steeds in de samenvatting in de rechterkant van het scherm van de rekenmodule weergegeven, zodat een continue controle van gebruikte parameters mogelijk is. 
 9. Tot slot is het mogelijk om de samenvatting en de berekende dosering te printen. Noteert u op de print de naam en het identificatienummer van de patiënt.

Voorzorgen bij gebruik

 • De rekenmodule kan gebruikt worden in combinatie met de volgende browsers: Safari, Chrome, Firefox en Internet Explorer 9 en hogere IE versies.
 • Een internetverbinding is noodzakelijk. 
 • Zorg dat u de juiste patiëntgegevens bij de hand heeft 
 • De rekenmodule is mede afhankelijk van uw zorgvuldige invoer. Controleer daarom altijd de samenvatting van ingevoerde en geselecteerde gegevens.
 • Stel het NKFK onmiddellijk op de hoogte van verkeerde berekeningen via het meldformulier of via 010-7032072
 • Gebruik het rekenresultaat niet voor meerdere patiënten.
 • Het wordt aanbevolen om de rekensessie niet te onderbreken. Nadat de rekenmodule <x> minuten inactief is geweest, wordt de invoer gewist.

Wanneer kan de rekenmodule NIET gebruikt worden?

 • De rekenmodule kan niet gebruikt worden voor het berekenen van een dosis voor volwassenen.
 • De rekenmodule kan alleen gebruikt worden wanneer een concreet doseeradvies voor een bepaalde leeftijdscategorie in het kinderformularium is opgenomen. Wanneer er geen doseeradvies wordt beschreven in het Kinderformularium, wordt de volgende melding weergegeven: “ In het kinderformularium is geen dosering voor de leeftijdscategorie van uw patiënt beschreven”
 • De rekenmodule kan niet altijd gebruikt worden voor het berekenen van een dosering voor prematuur geboren baby’s. De reden hiervoor is dat niet voor alle middelen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld met welke snelheid de rijping van een prematuur geboren baby verloopt en wanneer een opvolgende doseringscategorie van toepassing is.
 • De rekenmodule is niet in staat om doseringen te berekenen van doseringen van geneesmiddelen die zijn samengesteld uit twee of meer componenten.
 • Bij lokale applicaties is een berekening vaak niet van toepassing.
 • In enkele gevallen laat het doseerschema van een geneesmiddel het niet toe om de rekenmodule te gebruiken voor het berekenen van het dosering.
 • In enkele gevallen bevat het doseeradvies van een geneesmiddel een afwijkende berekening of een afwijkend format. De rekenmodule kan dan niet toegepast worden. Een afwijkend format wordt gehanteerd wanneer invoer het standaard invoer format – waarmee doorgaans een dosering berekend kan worden- tot verwarring kan leiden of wanneer invoer in het standaard format niet mogelijk is.