Triamtereen

Stofnaam
Triamtereen
Merknaam
ATC code
C03DB02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Kaliumsparend diureticum met zwak diuretische werking, vnl. in de distale tubulus.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 25 mg, 50 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hypertensie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1 - 2 mg/kg/dag in 1 - 2 doses. Max: 6 mg/kg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 12 tot 24 uur
, controleer creatinine- en kaliumspiegel voor start en binnen 2 weken na start en vervolgens ten minste 1x per jaar (afhankelijk van klinische conditie van patiƫnt).
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Gebruik vermijden.
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Gebruik vermijden
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie kan hyperkaliemie ontstaan. Kaliumspaarders kunnen dit risico verhogen. Bovendien nemen halfwaardetijd en AUC van triamtereen toe.

Klinische gevolgen:
Symptomen van hyperkaliëmie zijn paresthesieën van de ledematen, lusteloosheid, verwardheid, zwakte, verlamming, hypotensie, hartaritmieën (vaak het eerste klinische symptoom) en hartblock. Als normaal bereik van kalium in serum wordt opgegeven 3.5-5.0 mmol/l. Er is sprake van klinisch belangrijke hyperkaliëmie bij een concentratie hoger dan 6 mmol/l; waarden hoger dan 7-9 mmol/l zijn meestal letaal.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hyperkaliëmie, vooral bij lever- en nierfunctiestoornissen en een te hoge kaliuminname. Maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree). Spierspasmen, asthenie, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, huiduitslag, purpura, urticaria, fotosensibilisatie en anafylaxie. Neutropenie, leukopenie, trombocytopenie, agranulocytose, aplastische anemie. Bij latente foliumzuurdeficiëntie (alcoholische levercirrose, zwangerschap) kan triamtereen megaloblastaire en/of macrocytaire anemie induceren. Vorming van nierstenen. Nierfalen, interstitiële nefritis, verminderde glomerulaire filtratiesnelheid, stijging van de ureumconcentratie. Hyperurikemie, soms leidend tot acute jichtaanval, elektrolytstoornissen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hyperkaliëmie. Verminderde nierfunctie (serumcreatinine > 200 micromol/l). Progressieve nierinsufficiëntie (met een toenemende uremie en oligurie gedurende de behandeling). Ernstige leverinsufficiëntie, levercirrose.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave hyperkaliemie and hypokaliemie. 

Hyperkaliemie kan optreden en aanleiding geven tot hartritmestoornissen. Regelmatig de elektrolyten controleren, vooral bij meer kans op hyperkaliëmie. Maak bij vermoeden van hyperkaliemie een ECG. 

Hypokaliemie kan leiden to aritmieën of versterking van de werking van gelijktijdig toegediende digitalis-glycosiden.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Regelmatig dient controle van de elektrolyten plaats te vinden, vooral bij meer kans op hyperkaliëmie zoals bij ouderen, diabetes mellitus, cardiopulmonale aandoeningen of nierfunctiestoornissen. Bij chronische behandeling kan de glomerulusfiltratie belangrijk dalen (reversibel), met name indien vóór de behandeling de nierfunctie al licht verstoord was. Hierdoor kan het ureumgehalte tot abnormale waarden stijgen. Regelmatige controle van de nierfunctie tijdens behandeling is daarom noodzakelijk. Ook bij leverinsufficiëntie regelmatig de ureumwaarde in het bloed controleren. Triamtereen kan de aangroei van nierstenen bevorderen. Misselijkheid en braken kunnen grotendeels worden voorkomen door de tabletten tijdens/na het eten in te nemen. Deze symptomen kunnen echter ook een teken zijn van een verstoorde elektrolytenbalans. Regelmatig controleren op bloeddyscrasieën of leverbeschadiging. Triamtereen kan een blauwverkleuring van de urine veroorzaken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: NSAID's veroorzaken water- en zoutretentie, waardoor hartfalen kan optreden of verergeren. Dit effect kan al optreden binnen enkele dagen na start van het NSAID en is vooral van belang bij ernstig hartfalen. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden; als dit niet mogelijk is, moet de nierfunctie worden gecontroleerd en te sterke ontwatering worden vermeden.

Combinatie met een kaliumzout dient bij voorkeur te worden vermeden, omdat hyperkaliëmie kan optreden. Bij combinatie dient de plasmakaliumconcentratie te worden gecontroleerd.
Bij combinatie met een RAAS-remmer, trimethoprim of co-trimoxazol kan hyperkaliëmie optreden; de plasmakaliumconcentratie dient te worden gecontroleerd.

ALDOSTERONANTAGONISTEN EN ANDERE KALIUMSPARENDE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ALDOSTERONANTAGONISTEN
C03DA01

Referenties

 1. Heijden, van der AJ et al, Werkboek Kindernefrologie, VU Uitgeverij, 2002, 1e druk
 2. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 27 nov 2015
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 jan 2019

Wijzigingen

 • 09 mei 2022 16:22: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering