Triamtereen

Stofnaam
Triamtereen
Merknaam
ATC code
C03DB02

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Minitablet 2,5 mg
Tablet 25 mg, 50 mg

Eigenschappen

Kaliumsparend diureticum met zwak diuretische werking, vnl. in de distale tubulus.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Hypertensie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1 - 2 mg/kg/dag in 1 - 2 doses , max: 6 mg/kg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

KALIUMSPARENDE MIDDELEN

ALDOSTERONANTAGONISTEN
C03DA01

Bijwerkingen algemeen

Hyperkaliëmie, vooral bij lever- en nierfunctiestoornissen en een te hoge kaliuminname. Maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree). Spierspasmen, asthenie, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, huiduitslag, purpura, urticaria, fotosensibilisatie en anafylaxie. Neutropenie, leukopenie, trombocytopenie, agranulocytose, aplastische anemie. Bij latente foliumzuurdeficiëntie (alcoholische levercirrose, zwangerschap) kan triamtereen megaloblastaire en/of macrocytaire anemie induceren. Vorming van nierstenen. Nierfalen, interstitiële nefritis, verminderde glomerulaire filtratiesnelheid, stijging van de ureumconcentratie. Hyperurikemie, soms leidend tot acute jichtaanval, elektrolytstoornissen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Hyperkaliëmie. Verminderde nierfunctie (serumcreatinine > 200 micromol/l). Progressieve nierinsufficiëntie (met een toenemende uremie en oligurie gedurende de behandeling). Ernstige leverinsufficiëntie, levercirrose.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave ritmestoornissen en gebruik bij digoxine of corticosteroiden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Regelmatig dient controle van de elektrolyten plaats te vinden, vooral bij meer kans op hyperkaliëmie zoals bij ouderen, diabetes mellitus, cardiopulmonale aandoeningen of nierfunctiestoornissen. Bij chronische behandeling kan de glomerulusfiltratie belangrijk dalen (reversibel), met name indien vóór de behandeling de nierfunctie al licht verstoord was. Hierdoor kan het ureumgehalte tot abnormale waarden stijgen. Regelmatige controle van de nierfunctie tijdens behandeling is daarom noodzakelijk. Ook bij leverinsufficiëntie regelmatig de ureumwaarde in het bloed controleren. Triamtereen kan de aangroei van nierstenen bevorderen. Misselijkheid en braken kunnen grotendeels worden voorkomen door de tabletten tijdens/na het eten in te nemen. Deze symptomen kunnen echter ook een teken zijn van een verstoorde elektrolytenbalans. Regelmatig controleren op bloeddyscrasieën of leverbeschadiging. Triamtereen kan een blauwverkleuring van de urine veroorzaken.

Interacties

Relevant: NSAID's veroorzaken water- en zoutretentie, waardoor hartfalen kan optreden of verergeren. Dit effect kan al optreden binnen enkele dagen na start van het NSAID en is vooral van belang bij ernstig hartfalen. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden; als dit niet mogelijk is, moet de nierfunctie worden gecontroleerd en te sterke ontwatering worden vermeden.

Combinatie met een kaliumzout dient bij voorkeur te worden vermeden, omdat hyperkaliëmie kan optreden. Bij combinatie dient de plasmakaliumconcentratie te worden gecontroleerd.
Bij combinatie met een RAAS-remmer, trimethoprim of co-trimoxazol kan hyperkaliëmie optreden; de plasmakaliumconcentratie dient te worden gecontroleerd.

Referenties

 1. Heijden, van der AJ et al, Werkboek Kindernefrologie, VU Uitgeverij, 2002, 1e druk
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 27 nov 2015
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 jan 2019

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering