Nitroglycerine

Stofnaam
Nitroglycerine
Merknaam
Nitro-pohl
ATC code
C01DA02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaatverwijdend, in de gebruikelijke dosering vooral van het veneuze stelsel en in mindere mate van het arteriële vaatbed. Hierdoor neemt de veneuze terugvloed naar het hart af en treedt geringe afname in arteriële weerstand op, zodat het hart minder arbeid hoeft te verrichten en minder zuurstof verbruikt en de door de tijdelijke ischemie van het myocardweefsel veroorzaakte pijn wordt opgeheven.

Farmacokinetiek bij kinderen

T1/2 = 1-4 minuten.

 

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. 1 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hypertensieve crisis
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Startdosering: 0,1 - 0,5 microg./kg/minuut, continu infuus.
   • Onderhoudsdosering: 1 - 3 microg./kg/minuut, continu infuus. Max: 5 microg./kg/minuut.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Hypotensie

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1–10%):hoofdpijn, met name in het begin van de behandeling. Dosisafhankelijke bloeddrukdaling met tachycardie. Soms (0,1-1%): Misselijkheid, braken. Voorbijgaande roodheid van het gezicht en de hals. Allergische huidreacties. Hypotensie met toename van klachten van angina pectoris, orthostatische hypotensie. Collaps, soms met bradycardie en syncope. Zeer zelden (< 0,01%): exfoliatieve dermatitis. Verder is gemeld: bij coronaire hartziekte kan, als gevolg van hypoventilatie van de alveolaire gebieden, ischemie ontstaan.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hypotensie (systolische druk lager dan 90 mm Hg), al dan niet in aanwezigheid van cardiogene shock. Ongecorrigeerde hypovolemie. Pericarditis constrictiva of pericardiale tamponade. Toxisch longoedeem. Verhoogde intracraniële druk. Onvoldoende cerebrale perfusie. Overgevoeligheid voor nitraten.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Alleen op IC toepassen. Binnen 24 uur kan gewenning optreden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tijdens continue infusie rekening houden met afname van de werkzaamheid (tachyfylaxie), waardoor dosisverhoging nodig kan zijn. Om tachyfylaxie te voorkomen langdurig gebruik van hoge doses vermijden. De toediening niet plotseling staken. Voorzichtigheid is aangewezen bij uitstroom-belemmeringen zoals hypertrofische obstructieve cardiomyopathie, aortastenose en mitralisklepstenose. Bij linkszijdige hartinsufficiëntie alleen toedienen onder controle van de vullingsdruk. Daarnaast wordt bewaking van hartfrequentie en arteriële druk aangeraden. Daling van de gemiddelde arteriële druk met meer dan 20 mm Hg, stijging van de hartfrequentie met meer dan 20 slagen/min. of daling van de vullingsdruk tot onder normale waarden zijn dwingende indicaties tot het verminderen c.q. beëindigen van de nitroglycerinetoediening, omdat hierdoor de kransvatdoorstroming wordt verlaagd. Intraveneuze toediening van nitroglycerine bij een hartinfarct zonder decompensatie kan leiden tot ongewenste verlaging van de vullingsdruk van de linkerkamer met daling van het hartminuutvolume. Nitroglycerine kan worden geadsorbeerd aan bepaalde kunststoffen. Het verdient daarom aanbeveling de oplossing toe te dienen via een geschikt pompsysteem en gebruik te maken van glazen of uit polypropyleen vervaardigde injectiespuiten en een uit polyethyleen vervaardigd infusiesysteem dat nitroglycerine niet adsorbeert.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: er zijn aanwijzingen dat nitroglycerine de werking van heparine kan tegengaan.

Interacties Vasodilatantia bij hartziekten algemeen:

Relevant: combinatie met sildenafil, tadalafil of vardenafil is gecontraïndiceerd. Gecombineerd gebruik heeft een plotselinge en langdurige bloeddrukdaling tot gevolg.

Niet beoordeeld: bij combinatie met andere vaatverwijdende antihypertensiva, tricyclische antidepressiva en alcohol kan een versterkte bloeddrukdaling optreden.

Ergotalkaloïden kunnen de coronaire vasodilaterende werking van nitraten tegengaan.

VASODILATANTIA BIJ HARTZIEKTEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 09 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 09 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering