Minoxidil

Stofnaam
Minoxidil
Merknaam
Lonnoten
ATC code
C02DC01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Hypertensie acuut:
1- 12 jaar: On-label
> 12 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Ernstige hypertensie
1-12 jr: start 0,2 mg/kg, dosering met stappen van 0,1-0,2 mg/kg/dag met een interval van tenminste 3 dagen ophogen tot max 50 mg/dag
>12jr: start 5 mg/dag PO, evt ophogen tot 20 mg/dag en later tot 40 mg/dag, max 100 mg/dag.
 

Eigenschappen

Antihypertensivum. De bloeddrukverlaging wordt teweeggebracht door relaxatie van het gladde spierweefsel van de perifere arteriolen, waardoor de perifere vaatweerstand vermindert. Dit gaat gepaard met reflectoire tachycardie, water- en zoutretentie en stijging van de plasmarenineactiviteit.

Farmacokinetiek

Geen informatie over farmacokinetische parameters van minoxidil bij kinderen.

Doseringen

Hypertensie
 • Oraal
  • 1 jaar tot 12 jaar
   [1] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
   • Startdosering: 0,1 - 0,2 mg/kg/dag in 1 - 3 doses. Max: 5 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: Indien nodig elke 3 dagen geleidelijk ophogen tot maximaal 50 mg/dag in 1 - 3 doses. Max: 50 mg/dag.
   • Minoxidil gedurende tenminste 12 weken zeer geleidelijk afbouwen. Cave: hypertensieve encefalopathie tgv rebound hypertensie

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
   • Startdosering: 5 mg/dag in 1 - 3 doses.
   • Onderhoudsdosering: Indien nodig elke 3 dagen geleidelijk ophogen tot maximaal 100 mg/dag in 1 - 3 doses. Max: 100 mg/dag.
   • Minoxidil gedurende tenminste 12 weken zeer geleidelijk afbouwen. Cave: hypertensieve encefalopathie tgv rebound hypertensie

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 2,5 mg, 10 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

MIDDELEN AANGRIJPEND OP DE GLADDE SPIEREN V.D. ARTERIOLEN

NITROFERRICYANIDEDERIVATEN

Nitroprusside

Nipruss
C02DD01

Bijwerkingen bij kinderen

Hypertrichosis, tachycardie, zout en waterretentie, pericarditis exsudativa.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): tachycardie, pericarditis. Hypertrichose (beginnend na 3–6 weken, beginnend in het gezicht en op de bovenarmen en reversibel 1–6 maanden na staken van de therapie), haarkleurveranderingen. Abnormale ECG–veranderingen. Vaak (1–10%): vochtretentie, natriumretentie. Pericardiale effusie, harttamponade. Gastro–intestinale intolerantie. Soms (0,1–1%): pleura–effusie. Gevoelige borsten. Zelden (0,01–0,1%): leukopenie, trombocytopenie. Stevens-Johnsonsyndroom, huiduitslag, bulleuze dermatitis. Verder zijn gemeld: angina pectoris. Toxische epidermale necrolyse. Perifeer oedeem (met/zonder gewichtstoename). Stijging van waarden van bloedureum en bloedstikstof.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Feochromocytoom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorschrift uitsluitend na overleg met een kindernefroloog en/of -cardioloog.
Het instellen van de medicatie geschied bij voorkeur in de kliniek.
Voordat de behandeling wordt begonnen, is het aan te raden de antihypertensieve therapie terug te brengen tot een regime bestaande uit een diureticum en een β-blokker. Als andere remmers van het sympathische zenuwstelsel worden gebruikt, dient de begindosis te worden verminderd. Indien de gewenste verlaging van de diastolische druk in liggende houding meer dan 30 mm Hg bedraagt, kunnen schommelingen tijdens de dag door meerdere doses tot het minimum worden beperkt. Voor aanpassing van de dosering moet een interval van ten minste 3 dagen in acht worden genomen. Waar snellere bloeddrukdaling is gewenst, kan onder continue bloeddrukcontrole de dosis iedere 6 uur worden verhoogd. Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, die chronische dialyse ondergaan, kan een lagere dosering zijn aangewezen.
Als de therapie na een geslaagde kuur wordt gestaakt, dient de dosering zeer geleidelijk te worden verminderd. Hierbij dient minoxidil door een ander bloeddrukverlagend middel te worden vervangen om een bloeddrukstijging adequaat op te vangen.

Bij kinderen met een ernstige nierfunctiestoornis is extra voorzichtigheid geboden. Kinderen nauwkeurig controleren op symptomen van hartfalen of pericardiale of pleurale effusie, de nierfunctie, urineproductie en het lichaamsgewicht eveneens controleren.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Minoxidil mag uitsluitend worden toegepast door specialisten met uitgebreide ervaring in hypertensiebehandeling. Het instellen dient bij voorkeur klinisch te geschieden en regelmatige controle (ten minste eenmaal per week) is vereist. Het behandelingsvoorschrift inzake diuretica en zoutinname dient in verband met de water- en zoutretentie strikt te worden nageleefd en de patiënten dienen regelmatig hun gewicht te controleren. Indien ondanks het gebruik van een thiazide-diureticum of chloortalidon toch vochtretentie optreedt (> 2 kg toename lichaamsgewicht), dan spironolacton toevoegen of overschakelen op furosemide. Dit geldt met name voor patiënten met linker ventrikel hypertrofie of een diastolische disfunctie van het hart. Spoedig na het begin van de therapie ziet men bij ongeveer 60% van de patiënten wijzigingen van het elektrocardiogram in het ST-segment, zonder klinische verschijnselen van een myocardbeschadiging. De ECG-veranderingen zijn aspecifiek en klinisch niet relevant. Patiënten die een myocardinfarct hebben doorgemaakt, mogen pas met minoxidil worden behandeld na stabilisatie van hun toestand. Als de therapie na een geslaagde kuur wordt gestaakt, dient de dosering zeer geleidelijk te worden verminderd. Hierbij dient minoxidil door een ander bloeddrukverlagend middel te worden vervangen om een bloeddrukstijging adequaat op te vangen. Voorzichtigheid is geboden bij chronisch hartfalen of primaire pulmonale hypertensie. Controleer periodiek op symptomen van pericardiale effusie, met name bij chronisch hartfalen of dialysepatiënten. Echocardiografische controle wordt dringend aanbevolen. Indien na symptoombestrijding geen verbetering optreedt, kan staken van de minoxidiltoediening noodzakelijk zijn.  De patiënt vóór het begin van de minoxidil–behandeling waarschuwen voor het mogelijk optreden van hypertrichose.

 

Interacties

Niet beoordeeld: de werking van andere antihypertensiva wordt versterkt.

Referenties

 1. UpToDate, Inc. , Pediatric Drug Information, 2011, http://www.uptodate.com/contents/minoxidil-systemic-drug-information?source=search_result&search=minoxidil&selectedTitle=1%7E34#F8774966
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 05 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 05 nov 2014
 4. Halling SE, et al, Minoxidil therapy in children and young adult patients with renal disease and refractory hypertension: value when multidrug regimens have failed to achieve blood pressure control, J Hum Hypertens, 2010 , Aug;24(8):, 552-4
 5. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents, Pediatrics. , 2004 , Aug;114(2 Suppl 4th Report), 555-76.
 6. Fivush B, et al, Acute hypertensive crises in children: emergencies and urgencies, Curr Opin Pediatr. , 1997 , Jun;9(3), 233-6
 7. Strife CF, et al, Minoxidil for control of acute blood pressure elevation in chronically hypertensive children, Pediatrics, 1986, Nov;78(5), 861-5
 8. Makker SP, et al, Rebound hypertension following minoxidil withdrawal., J Pediatr, 1980 , Apr;96(4):, 762-6
 9. Sinaiko AR, et al, Clinical response of hypertensive children to long-term minoxidil therapy, J Cardiovasc Pharmacol, 1980, 2 Suppl 2, S181-8

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering