Alprostadil

Stofnaam
Alprostadil
Merknaam
Prostin VR
ATC code
C01EA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On- label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Tijdelijk open houden ductus arteriosus
Neonaten (niet geïndiceerd voor oudere kinderen): start met 0,1 mcg/kg/min. Indien therapeutisch effect, verlagen tot 0.05-0,025- 0,01 mcg/kg/min. Indien juist onvoldoende effect, maximaal verhogen tot 0,4 mcg/kg/min.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. 0.5 mg/ml

Eigenschappen

Prostaglandine E1. Verwijdt de ductus arteriosus bij neonaten. De arteriële bloeddruk en de zuurstofverzadiging stijgen, evenals de lichaamstemperatuur. Het werkingsmechanisme staat is nog niet geheel bekend, maar berust mogelijk op relaxatie van het gladde spierweefsel van de ductus arteriosus.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Openhouden ductus arteriosus, in afwachting van operatie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [3]
   • Startdosering: 0,05 - 0,1 microg./kg/minuut, continu infuus, max: 0,4 microg./kg/minuut. Indien de startdosering van 0,1 microg/kg/mi niet voldoende is mag deze voorzichtig tot 0,4 microg/kg/min  worden opgehoogd. .
   • Onderhoudsdosering: De initiele dosis stapsgewijs verlagen naar de laagst mogelijke dosering waarbij effect gehandhaafd blijft:  0,01 - 0,4 microg./kg/minuut, continu infuus.
   • Behandeling zo snel mogelijk starten en bij voorkeur bij een postnatale leeftijd van 4 dagen of jonger.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE CARDIACA

OVERIGE CARDIACA

Adenosine

Adenocor
C01EB10
C01EB06

Bijwerkingen bij kinderen

Zeer vaak (> 10%): apneu (vooral bij een geboortegewicht < 2 kg en in het eerste uur van de intraveneuze toediening). Koorts, flushing

Vaak (1-10%): bradycardie, hypotensie, tachycardie, hartstilstand. Convulsies. Gedissemineerde intravasculaire coagulatie (DIC). Diarree. Oppervlakkige vasodilatatie (vaker bij intra–arteriële toediening), oedeem. Septikemie. Hypokaliëmie. Hypertensie. Duizeligheid, hoofdpijn. Sepsis. Pijn in de rug. Hoesten, griepachtige verschijnselen, verstopte neus, sinusitis, bovenste luchtweginfecties.

Soms (0,1-1%): bloedarmoede, anurie, bradypneu, hartfalen, hersenbloeding, gastro-oesofageale refluxziekte, hematurie, bloeding, hyperbilirubinemie, hyperemie, hyperirritabiliteit, hyperkaliëmie, hypoglykemie, hypothermie, zenuwachtigheid, lethargie, hyperextensie van de nek, peritonitis, tweede graads AV block, stijfheid, supraventriculaire tachycardie, trombocytopenie, ventrikelfibrilleren, piepende ademhaling (bronchiaal)

Zelden (0,01-0,1%): vasculaire fragiliteit. Gastrische obstructie, hypertrofie van de gastrische mucosa. Exostose.

Verder zijn gemeld: reversibele corticale proliferatie van de lange botten (na langdurig gebruik).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Via centraal veneuze catheter toedienen, of indien perifeer, een tweede infuus aanleggen.

Alprostadil alleen toepassen in ziekenhuizen waar een intensivecare-afdeling voor kinderen aanwezig is. Vanwege meer kans op apneu, de ademhaling bewaken en zo nodig intuberen en beademen. Zo kort mogelijk behandelen met een zo laag mogelijke dosering.

Niet gebruiken bij Respiratory Distress Syndrome (RDS) als gevolg van hyaliene membraanziekte.

Bij neonaten met een verminderde pulmonale bloedsomloop wordt de effectiviteit van alprostadil gemeten door monitoren van de toename in oxygenatie van het bloed, bij een verminderde systemische bloedsomloop wordt de effectiviteit bepaald door het monitoren van de toename van de systemische bloeddruk en de pH van het bloed.

Regelmatig de arteriële druk controleren, bij een significante daling de toedieningssnelheid onmiddellijk verlagen.

Voorzichtig zijn bij een verhoogde bloedingsneiging omdat prostaglandine E1 de plaatjesaggregatie remt.

Bij toepassing langer dan 120 uur zorgvuldig controleren op antrumhyperplasie en obstructie van de maaguitgang.

Interacties

Niet beoordeeld:
anticoagulantia kunnnen het risico op urethrabloedingen verhogen.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 26 nov 2015
 3. Pfizer BV, SmPC Prostin VR (RVG 10041) 12 mei 2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. College voor Zorgverzekeringen., Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 24 nov 2020

Wijzigingen

 • 24 november 2020 16:32: Startdosis is aangepast obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering