Scopolamine

Stofnaam
Scopolamine
Merknaam
Scopoderm
ATC code
A04AD01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Parasympathicolyticum dat competitief het effect van acetylcholine op de muscarinereceptoren antagoneert. Werkingsduur: 3 dagen.

Farmacokinetiek bij kinderen

De SmPC vermeldt geen farmacokinetische data bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Pleister  MGA 1,5 mg

Doseringen

Reisziekte
 • Transdermaal
  • 10 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 5-6 uur voorafgaand aan de reis 1 pleister op de onbehaarde, droge huid achter het oor plakken. Zo nodig kan na 3 dagen een nieuwe pleister aangebracht worden. 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10 %): slaperigheid, duizeligheid, accommodatiestoornissen.

Vaak (1-10%): irritatie van de oogleden, huidirritatie.

Zelden (0,01-0,1%): desoriëntatie, verwardheid, hallucinaties, geheugen- en concentratiestoornissen, rusteloosheid, urineretentie.

Zeer zelden (< 0,01%): toename van de aanvalsfrequentie bij epileptische patiënten, acuut nauwe-kamerhoekglaucoom, gegeneraliseerde huiduitslag.

Verder is gemeld: reacties op de toedieningsplaats, zoals erytheem, huiduitslag, jeuk, brandend gevoel.

Na het staken van de behandeling zijn gemeld: misselijkheid, braken, hoofdpijn, evenwichtsstoornissen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • glaucoom, met name nauwe-kamerhoekglaucoo

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

In zeldzame gevallen kunnen verwardheid en/of visuele hallucinaties optreden. In dergelijke gevallen moet de patch onmiddellijk worden verwijderd. Als de symptomen desondanks aanhouden, moeten passende therapeutische maatregelen worden genomen,  bijvoorbeeld langzame i.v. (intraveneuze) toediening van 1-4 mg
(0,5 mg bij kinderen) fysostigmine die indien nodig herhaald kan worden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Nooit meer dan één pleister tegelijk gebruiken. Idiosyncratische reacties kunnen optreden.

Intoxicatie: Indien verwardheid en/of hallucinaties optreden, moet de pleister direct worden verwijderd. Als toch ernstige symptomen blijven bestaan, dienen geschikte maatregelen genomen te worden, bv. toediening van fysostigmine, zie hiervoor vergiftigingen.info.

Oogheelkundige effecten: Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Bij verschijnselen in de voorgeschiedenis die kunnen wijzen op een verhoogde intraoculaire druk alleen toepassen na oogheelkundig onderzoek.

Comorbiditeit: Wees voorzichtig bij pylorusstenose, obstructie van de urinewegen (bv. bij prostaathyperplasie) of van de darm, ouderen, lever- en nierfunctiestoornissen en bij stofwisselingsstoornissen. Meer frequente aanvallen bij epilepsiepatiënten zijn gemeld. Ouderen, vooral met een milde cognitieve stoornis, zijn gevoeliger voor de centrale anticholinerge effecten, zoals verwarring.

Rijvaardigheid: Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ANTI-EMETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SEROTONINE-ANTAGONISTEN

Granisetron

Kytril
A04AA02

Ondansetron

Zofran
A04AA01
OVERIGE ANTI-EMETICA

(Fos)Aprepitant

Emend, Ivemend
A04AD12

Referenties

 1. Baxter Medical AB, SmPC Scopoderm (MT-nr.: 7000) 10-01-2014, https://www.legemiddelsok.no
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen, contra-indicaties), Geraadpleegd 13 juni 2024
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 13 juni 2024

Wijzigingen

 • 02 juli 2024 15:19: NIeuwe monografie obv Noorse SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering