(Fos)Aprepitant

Stofnaam
(Fos)Aprepitant
Merknaam
Emend, Ivemend
ATC code
A04AD12
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fosaprepitant is een prodrug van aprepitant. Het farmacologische effect van fosaprepitant wordt toegeschreven aan aprepitant.

Aprepitant is een selectieve NK1-(= humane substance-P neurokinine 1-) receptorantagonist. Het versterkt de anti-emetische werking van 5HT₃-antagonisten en corticosteroïden. Bij combinatie met een serotonineantagonist en een corticosteroïd neemt het aantal patiënten dat niet misselijk is en niet braakt toe, en duurt het langer voordat een eerste episode van braken optreedt.

Farmacokinetiek bij kinderen

De volgende kinetische parameters zijn gevonden voor aprepitant op dag 1 van het geregistreerde doseerschema (1 dosis van 3 mg/kg, max 125 mg) (SPC Emend suspensie):

  n= Cmax Tmax
6 mnd-11 jr 105 1,2 µg/ml 5-7 uur
12-17 jr 47 1,3 µg/ml 4 uur

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Aprepitant
Preventie van misselijkheid en braken na chemotherapie:
oraal: >12 jaar: 125 mg 1 uur voorafgaand aan start chemo, gevolgd door 80 mg/dag in 1 dosis 's ochtends op dag 2 en 3
6-mnd tot 12 jaar en > 6 kg: 3 mg/kg/dosis max 125 mg  1 uur voorafgaand aan start chemo, gevolgd door 2 mg/kg/ dag max 80 mg in 1 dosis 's ochtends op dag 2 en 3

Fosaprepitant
Preventie misselijkheid en braken na matig en hoog emetogene chemotherapie:
Bij een- of meerdaags kuurschema:
IV: > 6 mnd en > 6 kg:
Dag 1:
3 mg/kg IV, max 115 mg icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
Dag 2 en 3: 2 mg/kg IV, max 80 mg icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.

Bij eendaags kuurschema:
IV: 6 mnd tot 2 jaar en > 6 kg:
5 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 150 mg/dosis. Inlopen in 60 min.
2 jaar tot 12 jaar: 4 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 150 mg/dosis. Inlopen in 60 minuten.
≥ 12 jaar: 150 mg/dosis, éénmalig. Inlopen in 30 minuten.

 

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 40 mg, 80 mg, 125 mg
Poeder voor suspensie 25 mg/ml 
Poeder voor infusieopl. (als dimeglumine) 1 mg/ml 

 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Profylaxe misselijkheid en braken bij chemotherapie bij eendaags of meerdaags kuurschema
 • Intraveneus
  • 6 maanden tot 18 jaar en ≥ 6 kg
   [5]
   • Startdosering: Dag 1: 3 mg/kg/dosis, éénmalig. Max: 115 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: Dag 2 en 3: 2 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 80 mg/dag.
   • Inlopen: in 30 minuten voor kinderen ≥ 12 jaar en in 60 minuten voor kinderen < 12 jaar. Toediening afronden 30 min voorafgaand aan start chemotherapie. 

    Onderhoudsdosering kan ook oraal gegeven worden.

 • Oraal
  • 6 maanden tot 18 jaar en ≥ 6 kg
   [2]
   • Startdosering: Dag 1: 3 mg/kg/dosis, éénmalig. Max: 125 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: Dag 2 en 3: 2 mg/kg/dag in 1 dosis. Max: 80 mg/dag. in de ochtend innemen.
Profylaxe misselijkheid en braken bij chemotherapie: ALTERNATIEF bij eendaags kuurschema
 • Intraveneus
  • 6 maanden tot 2 jaar en ≥ 6 kg
   [5]
   • 5 mg/kg/dosis, éénmalig. Max: 150 mg/dosis.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 60 minuten.
    • Toediening afronden 30 min voorafgaand aan start chemotherapie. 
  • 2 jaar tot 12 jaar
   [5]
   • 4 mg/kg/dosis, éénmalig. Max: 150 mg/dosis.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 60 minuten.
    • Toediening afronden 30 min voorafgaand aan start chemotherapie. 
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [5]
   • 150 mg/dosis, éénmalig.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 30 minuten.
    • Toediening afronden 30 min voorafgaand aan start chemotherapie. 
Profylaxe cyclisch braken indien behandeling met andere middelen onvoldoende effectief is gebleken
 • Oraal
  • 3 jaar tot 18 jaar en < 40 kg
   [3] [4]
   • 2 maal per week 40 mg/dosis verdeeld over de week.
  • 3 jaar tot 18 jaar en 40 tot 60 kg
   [3] [4]
   • 2 maal per week 80 mg/dosis verdeeld over de week.
  • 3 jaar tot 18 jaar en ≥ 60 kg
   [3] [4]
   • 2 maal per week 125 mg/dosis verdeeld over de week.
Acute behandeling cyclisch braken indien behandeling met andere middelen onvoldoende effectief is gebleken
 • Oraal
  • 3 jaar tot 18 jaar en < 15 kg
   [3]
   • Dag 1: 80 mg/dag in 1 dosis
    Dag 2 en 3: 40 mg/dag in 1 dosis

  • 3 jaar tot 18 jaar en 15 tot 20 kg
   [3]
   • Dag 1-3: 80 mg/dag in 1 dosis
  • 3 jaar tot 18 jaar en ≥ 20 kg
   [3]
   • Dag 1: 125 mg/dag in 1 dosis
    Dag 2 en 3: 80 mg/dag in 1 dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Hik, overmatig blozen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Hik. Vermoeidheid. Dyspepsie, obstipatie, anorexie. Verhoogde ALAT-waarden.

Soms (0,1-1%): palpitaties. (Febriele) neutropenie, anemie. Angst. Duizeligheid, slaperigheid. Acne, (jeukende) huiduitslag. Buikpijn, abnormale darmgeluiden, droge mond, misselijkheid, braken, maagpijn, oprispingen, gastro-oesofageale reflux, flatulentie. Dysurie. Opvliegers. Malaise, asthenie. Verhoogde ASAT of alkalische fosfatase.

Zelden (0,01-0,1%): bradycardie, cardiovasculaire aandoening. Candidiasis, infectie met stafylokokken. Polydipsie. Desoriëntatie, euforie. Cognitieve stoornis, lethargie, smaakstoornis. Duodenumulcus perforatie, stomatitis, opgezette buik, harde ontlasting, neutropene colitis. Hyperhidrose, huidlaesie, seborroe, fotosensibilisatie, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Pollakisurie, verhoogde urineproductie, glucose in de urine, rode bloedcellen in de urine, hyponatriëmie, daling van het aantal neutrofielen. Conjunctivitis. Tinnitus. Niezen, hoesten, post-nasal drip, irritatie/pijn van de keel. Spierzwakte, spierspasmen. Gestoorde loopbeweging, pijn op de borst, oedeem. Gewichtsafname.

Verder zijn gemeld: jeuk, urticaria. Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylactische reacties, angio-oedeem, netelroos, dyspneu, piepende ademhaling. Dysartrie, hypo-esthesie, sensorische stoornis. Dyspneu. Miose, verminderde gezichtsscherpte. Slapeloosheid.

De bijwerkingen van fosaprepitant komen grotendeels overeen met die van aprepitant.

Bij fosaprepitant en niet bij aprepitant zijn gemeld: voorbijgaande roodheid van het gezicht en hals, erytheem, dyspneu, tromboflebitis, irritatie of verharding op infusieplaats, verhoogde bloeddruk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij matig tot ernstig gestoorde leverfunctie, omdat er slechts relatief weinig gegevens zijn bij matige leverfunctiestoornissen.

Over de combinatie met andere corticosteroïden dan dexamethason en met 5HT3-antagonisten zijn weinig gegevens over werkzaamheid bekend.

Bij optreden van overgevoeligheidsreacties de infusie staken en niet herstarten.

Infusieplaatsreacties zoals lichte trombose zijn waargenomen bij hogere doses fosaprepitant. In combinatie met blaartrekkende chemotherapie (zoals antracycline) zijn ernstige reacties zoals vasculitis en tromboflebitis gemeld.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Fosaprepitant wordt omgezet in aprepitant.

Aprepitant is substraat voor CYP3A4; het remt en induceert CYP3A4, en induceert CYP2C9 en UGT. Tijdens behandeling met aprepitant wordt CYP3A4 geremd. Na afloop van de behandeling geeft aprepitant een lichte inductie van CYP3A4.

Relevant:
Afname aprepitant: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren.
Aprepitant verlaagt de concentratie van: anticonceptiva (combinatiepil, pleister, vaginale ring) en VKA's.

Niet relevant:
Toename aprepitant: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers.

Aprepitant verhoogt de concentratie van: alprazolam, bosutinib, dexamethason, methylprednisolon, midazolam en pimozide. De combinatie met pimozide is volgens de fabrikant gecontraïndiceerd bij toepassing van aprepitant bij emetogene chemotherapie.

De Cmax en AUC van de actieve SN-38-metaboliet van irinotecan kunnen iets toenemen.

De vorming van de actieve metaboliet van cyclofosfamide kan toenemen.

De blootstelling aan de actieve metaboliet van thiotepa kan afnemen.

Geen interactie:
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met cabazitaxel, docetaxel, melfalan, ifosfamide of vinorelbine.

Niet beoordeeld:
Aprepitant en diltiazem remmen elkaars metabolisme; bij combinatie kan de concentratie van zowel aprepitant als van diltiazem stijgen.

Aprepitant remt het metabolisme van ergotamine; bij combinatie is volgens de fabrikant voorzichtigheid geboden.

ANTI-EMETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SEROTONINE-ANTAGONISTEN

Granisetron

Kytril
A04AA02

Ondansetron

Zofran
A04AA01

Referenties

 1. Merck Sharp & Dohme Ltd., SmPC Emend poeder voor orale suspensie (EU 1/03/262/011) 12-06-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Merck Sharp & Dohme Ltd., SmPC Emend tablet (EU 1/03/262/006) 12-06-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Cristofori F et al. , Efficacy of the neurokinin-1 receptor antagonist aprepitant in children with cyclical vomiting syndrome., Aliment Pharmacol Ther., 2014 , Aug;40(3), 309-17
 4. Murphy C et al, NK1 receptor antagonism ameliorates nausea and emesis in typical and atypical variants of treatment refractory cyclical vomiting syndrome, J Pediatr Gastroenterol Nutr , 2006, 42, E13
 5. Merck, Sharpe & Dohme BV, SmPC Ivemend (Eu/1/07/437/003) 30-07-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 07-12-2021
 7. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 07-12-2021

Wijzigingen

 • 19 mei 2022 08:11: De leeftijdsondergrens voor toepassing bij cyclisch braken is aangepast naar 3 jaar na nadere bestudering van studies van Murphy en Christofori.
 • 14 mei 2018 17:27: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van aprepitant bij kinderen als profylaxe bij cyclisch braken is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie cyclisch braken
 • 13 juni 2016 11:36: NIEUW TOEGVEOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering