Paracetamol + coffeine

Stofnaam
Paracetamol + coffeine
Merknaam
Finimal, Witte kruis
ATC code
N02BE51

Paracetamol + coffeine

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Paracetamol heeft analgetische en antipyretische werking. Coffeïne heeft een centraal stimulerend effect en kan het analgetisch effect van paracetamol versterken.

Farmacokinetiek bij kinderen

Paracetamol wordt bij volwassenen in de lever geconjugeerd met glucuronzuur (ca. 60%), sulfaat (ca. 35%) en cysteïne (ca. 3%). Bij neonaten en kinderen tot 12 jaar is sulfaatconjugatie de overwegende eliminatieroute en vindt glucuronidering in mindere mate plaats dan bij volwassenen het geval is. De totale eliminatie bij kinderen is als gevolg van een verhoogde sulfateringscapaciteit echter globaal vergelijkbaar met die van volwassenen.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid, en na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn:
6-9 jaar: Paracetamol/coffeine: 250mg /25 mg (=halve tablet), 4-6 dd
9-12 jaar: Paracetamol/coffeine: 500mg /50 mg (=1  tablet), 3-4 dd
12-15 jaar: Paracetamol/coffeine: 500mg /50 mg (=1 tablet), 4-6 dd
> 15 jaar: Paracetamol/coffeine: 500-1000mg /50-100 mg (=1-2 tablet) per dosis, max 6 tabletten per dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per capsule: Paracetamol 500 mg Coffeïne-0-water 50 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Milde pijn en koorts
 • Oraal
  • 6 jaar tot 9 jaar
   [1] [2]
   • Paracetamol/coffeïne: 250 mg/25 mg  4-6 maal daags

  • 9 jaar tot 12 jaar
   [1] [2]
   • Paracetamol/coffeïne 500 mg/50 mg 3-4 maal daags

  • 12 jaar tot 15 jaar
   [1] [2]
   • Paracetamol/coffeïne 500 mg/50 mg 4-6 maal daags

  • ≥ 15 jaar
   [1] [2]
   • Paracetamol/coffeïne 500-1000 mg/50-100 mg, maximaal 3000 mg/300 mg per dag

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zelden (0,01-0,1%): agranulocytose (na langdurig gebruik), trombocytopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie, hemolytische anemie, allergische reacties inclusief angio-oedeem, depressie, verwardheid, hallucinaties, tremor, hoofdpijn, visusstoornissen, oedeem, bloedingen, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose, geelzucht, pruritus, huiduitslag, zweten, purpura, urticaria, duizeligheid, malaise, pyrexie, sedatie.

Zeer zelden (< 0,01%): pancytopenie, overgevoeligheidsreacties zoals Quincke-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock, anafylaxie), hypoglykemie, bronchospasme (analgetisch astma), hepatotoxiciteit, exantheem, steriele pyurie, renale bijwerkingen (zoals ernstige nierfunctiestoornis, interstitiële nefritis, hematurie, anurie).

Verder zijn gemeld: nervositeit, duizeligheid, coffeïne-gerelateerde bijwerkingen (zoals slapeloosheid, rusteloosheid, ongerustheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, gastro-intestinale verstoringen, palpitaties), acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosus (AGEP), toxische necrolyse (TEN), geneesmiddel geïnduceerde dermatose, erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, acute hepatitis: 6 g bij volwassenen en > 140 mg/kg bij kinderen kan leverbeschadiging geven, grotere hoeveelheden veroorzaken irreversibele levernecrose.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij lever- en nierfunctiestoornissen, hemolytische anemie, chronisch alcoholgebruik, dehydratie en chronische ondervoeding, en bij astmapatiënten die gevoelig zijn voor acetylsalicylzuur wegens gemelde kruisovergevoeligheid. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Gebruik > 3 maanden om de dag of vaker kan geneesmiddelafhankelijke hoofdpijn veroorzaken, staak dan de behandeling. Heroverweeg de behandeling bij hoge koorts, verschijnselen van secundaire infectie of aanhoudende symptomen. Gelijktijdig gebruik van producten die coffeïne bevatten kan duizeligheid, nervositeit en slapeloosheid veroorzaken. De tabletten kunnen kaliumsorbaat bevatten; sorbinezuur kan leiden tot dermatitis.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties paracetamol:

Niet beoordeeld: paracetamol kan in hoge dosering de werking van cumarinederivaten versterken. In therapeutische dosering heeft het een zeer gering, niet significant effect op de protrombinetijd, zodat paracetamol in therapeutische dosering mag worden gecombineerd met cumarinederivaten.

De analgetische werking kan mogelijk worden versterkt door coffeïne; de resultaten van klinisch onderzoek zijn tegenstrijdig.

Gebruik van isoniazide of misbruik van alcohol vergroot het risico op hepatotoxiciteit bij overdosering, zie Tx. Bij combinatie met enzyminductoren kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van toxische metabolieten.

Interacties coffeine:

Niet relevant: de AUC neemt toe door vemurafenib.

Niet beoordeeld: ciprofloxacine, fluconazol (in een dosering hoger dan 200 mg per dag), norfloxacine, pipemidinezuur kunnen het metabolisme van coffeïne remmen.

Fenobarbital en fenytoïne kunnen het metabolisme versnellen.

Doxapram kan de stimulerende effecten op het hart, het ademhalingsstelsel en het centrale zenuwstelsel versterken.

Coffeïne kan het therapeutische effect van methotrexaat bij reumatoïde artritis verminderen.

Het verhoogt de absorptie van ergotamine.

Het is niet aangetoond dat coffeïne de analgetische werking van paracetamol kan versterken.

OVERIGE ANALGETICA EN ANTIPYRETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PYRAZOLINONDERIVATEN

Metamizol

Dolamizol
N02BB02
ACEETANILIDEDERIVATEN

Paracetamol

Perfalgan, Apotel, Ben-u-ron Paracetalgin, Paracet, Pinex.
N02BE01

Referenties

 1. Pharmachemie BV, SmPC Paracetamol/coffeine (RVG 55045) 13-03-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Bayer BV, SmPC Finimal (RVG 06448) 15-10-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 27 nov 2015
 4. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 27 nov 2015

Wijzigingen

 • 27 november 2015 14:35: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering