Colofon

Het Kinderformularium is een uitgave van de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Het intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij het NKFK.

Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) geeft adviezen met betrekking tot medicatie en hanteert een rekenmodule ten behoeve van het berekenen van dosering. Hoewel bij het samenstellen van gegevens en de rekenmodule uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan het NKFK geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de verstrekte adviezen, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site. Het voorschrijven van geneesmiddelen en het gebruik van de rekenmodule geschiedt in alle gevallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend/voorschrijvend arts die de medicatie- en doseringsadviezen weloverwogen dient toe te passen in de individuele patiënt.

Uit de informatie op deze website mag men citeren of delen kopiëren op voorwaarde van een gepaste bronvermelding. Het NKFK kan deze toestemming intrekken indien zij van mening is dat gerechtvaardigde belangen van het NKFK of derden worden geschonden. Het is niet toegestaan om (delen van) de gegevens op de website voor commerciële doeleinden te gebruiken. Tevens geeft het NKFK hiermee uitdrukkelijk geen toestemming om de informatie op de website volledig of in grote delen te kopiëren of te verspreiden of beschikbare gegevens en/of berekeningsmethoden te integreren in andere websites of applicaties.

Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen
Postbus 25270
3001 HG Rotterdam
06-50001690
www.nkfk.nl

 Het onderhoud aan het Kinderformularium wordt vanaf 2017 volledig gefinancierd door het ministerie van VWS. In de daaraan voorafgaande jaren hebben de volgende partijen belangrijke financiele bijdragen geleverd:

- MInisterie van VWS
- Zorgverzekeraars Nederland
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
- Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde
- Nederlandse Vereniging voor ZiekenhuisApothekers