Chloortalidon

Stofnaam
Chloortalidon
Merknaam
ATC code
C03BA04
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hypertensie, stabiel hartfalen, oedeem
Kinderen: 0,5-1 mg/kg/48 uur, max 1,7 mg/kg/48 uur.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg

Eigenschappen

Diureticum, verwant aan thiazideverbindingen. Remt de terugresorptie van NaCl in de distale tubulus door aangrijping op de NaCl–co-transporter. Chloortalidon vermindert tevens de uitscheiding van calcium en bevordert de uitscheiding van kalium en magnesium.

Kinetische gegevens

Geen informatie bij kinderen.

Doseringen

Indicatie: Hypertensie, stabiel hartfalen, oedeem
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 0,5 - 1 mg/kg per 48 uren in 1 dosis , max: 1,7 mg/kg/48uren.
   • Advies inname/toediening:

    De tabletten 's morgens, bij voorkeur bij het ontbijt, innemen.

   • Laagst mogelijk dosering effectieve dosis aanhouden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

'LOW-CEILING' DIURETICA, EXCLUSIEF THIAZIDEN

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1–10%): vooral bij hoge doses: hypokaliëmie, hyperurikemie en stijging van lipidenspiegel in bloed.

Soms (0,1–1%): duizeligheid, orthostatische hypotensie. Verlies van eetlust. Huiduitslag (urticaria). Impotentie. Hyponatriëmie, hypomagnesiëmie, hyperglykemie.

Zelden (0,01–0,1%): hoofdpijn, paresthesieën. Visusstoornissen. Hartaritmieën. Maag-darmstoornissen (misselijkheid, braken, maagpijn, obstipatie, diarree). Glucosurie. Hypercalciëmie. Intrahepatische cholestase, geelzucht. Fotosensibilisatie. Trombocytopenie, leukopenie, agranulocytose, eosinofilie

Zeer zelden (< 0,01%): vasculitis. Idiosyncratisch pulmonaal oedeem. Allergische interstitiële nefritis. Hypochloremische alkalose.

Verder is gemeld: pancreatitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min). Anurie. Prerenale (cardiogene) nierinsufficiëntie. Leverfunctiestoornissen. Symptomatische hyperurikemie. Hypertensie tijdens de zwangerschap. Refractaire hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypercalciëmie. Zoutverliezende nefropathieën. Overgevoeligheid voor sulfonamiden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Periodiek dienen serumelektrolytconcentraties, met name van kalium, te worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd, in het bijzonder bij ouderen, bij ascites en nefrotisch syndroom. Dit is vooral van belang bij overmatig braken, diarree, diabetes mellitus, parenterale toediening van vloeistoffen en een streng zoutarm dieet, omdat dan de kans op hypokaliëmie toeneemt. Voorzichtigheid is geboden bij jicht, nierziekten en gestoorde leverfunctie in de anamnese en bij ouderen. Bij diabetes mellitus is extra controle van bloedglucosewaarden, bij hyperlipidemie van serumlipiden aangewezen. Chloortalidon niet als eerstekeuze middel gebruiken bij diabetes mellitus en behandeling van hypercholesterolemie. Bij nier- en leverinsufficiëntie zijn thiazide- en verwante diuretica onwerkzaam, terwijl wel kaliumverlies kan ontstaan; bij ernstige nierinsufficiëntie kunnen thiazide-diuretica tevens azotemie versnellen en bij leverinsufficiëntie een hepatisch coma. Wegens hun invloed op het calciummetabolisme kunnen thiaziden bijschildklierfunctieproeven verstoren.

Interacties

Interacties diuretica algemeen:

Thiaziden
Relevant: NSAID's veroorzaken water- en zoutretentie, waardoor hartfalen kan optreden of verergeren. Dit effect kan al optreden binnen enkele dagen na start van het NSAID en is vooral van belang bij ernstig hartfalen. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden; als dit niet mogelijk is, moet de nierfunctie worden gecontroleerd en te sterke ontwatering worden vermeden. Bij hypertensie kunnen NSAID's de antihypertensieve werking van thiaziden verminderen, vooral bij nierfunctiestoornis. Bij NSAID-gebruik tot 2 weken is dit weinig relevant.
Er bestaat risico op plotselinge hypotensie wanneer een RAAS-remmer wordt toegevoegd aan therapie met een thiazide; tevens kan nierinsufficiëntie optreden. Bij toevoeging aan een thiazide zijn er twee mogelijkheden, namelijk een lagere startdosering van de RAAS-remmer of tijdelijk (2 dagen) staken van het thiazide.
De toxiciteit van lithium kan toenemen doordat de uitscheiding wordt geremd.

Gevaarlijke hypokaliëmie kan optreden bij combinatie met acetazolamide; bij voorkeur wordt ook een kaliumsparend diureticum of een kaliumzout toegevoegd.
Bij combinatie met ketanserine kunnen ernstige hartritmestoornissen optreden, het risico hierop is verhoogd bij hypokaliëmie.

Bij combinatie met carbamazepine, duloxetine, een SSRI, oxcarbazepine of venlafaxine kan hyponatriëmie optreden.

Niet relevant: bij optreden van hypokaliëmie wordt de toxiciteit van digoxine versterkt.

Het diuretische effect kan worden versterkt door dapagliflozine.
Niet beoordeeld: bij optreden van hyperglykemie kan het effect van bloedglucoseverlagende middelen worden verminderd.
De werking van niet-depolariserende spierrelaxantia wordt versterkt.
Combinatie met corticosteroïden kan tot overmatig kaliumverlies leiden.

 

Referenties

 1. Ratiopharm Nederland BV, SPC chloortalidon (RVG 20358) 01-10-2012, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, CI, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 26 nov 2015
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 26 nov 2015

Wijzigingen

 • 26 november 2015 15:47: De indicatie is gewijzigd naar de indicatie die in de SmPC genoemd staan. Hiermee is de indicatie renale diabetes insipidus vervalllen.