Dantroleen oraal

Stofnaam
Dantroleen oraal
Merknaam
Dantrium
ATC code
M03CA01
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Bij chronische spasticiteit: (Kinderen)
aanvangsdosering: 0,5 mg/kg/dag, titreren per 4-7 dagen met 0,5-1,0 mg/kg/dag,
onderhoudsdosis: meestal 3-8 mg/kg/dag, max dosis: 12 mg/kg/dag met een max van 400 mg/dag.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (Na-zout-3.5-water) 1 mg, 5 mg, 10 mg, 25 mg
Susp 5 mg/ml

Eigenschappen

Perifeer werkend spierrelaxans met directe werking op de dwarsgestreepte musculatuur; ook op het hart en mogelijk op de gladde spieren wordt invloed uitgeoefend. Werking: na 1–2 uur. Werkingsduur: 8–12 uur.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Spierspasmen
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • Startdosering: 0,5 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Zonodig wekelijks verhogen met 0,5-1 mg/kg/dag tot 0,5 - 8 mg/kg/dag in 3 - 4 doses, max: 12mg/kg/dag, maar niet hoger dan 400 mg/dag.
   • Gebruikelijke onderhoudsdosering 3-8 mg/kg/dag

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

DIRECT WERKENDE SPIERRELAXANTIA

DANTROLEEN EN DERIVATEN
M03CA01

Bijwerkingen bij kinderen

Sufheid, moeheid, slapte. Minder frequent diarree. Na langdurig gebruik is levertoxiciteit beschreven.

Bijwerkingen bij volwassenen

Meest frequent aan het begin van de behandeling en dosisafhankelijk: sufheid, duizeligheid, malaise, vermoeidheid, spierzwakte en diarree. Verhoogde leverenzymen. Hepatitis, meestal na 3–12 maanden behandeling. Zeer zelden: andere maag-darmklachten, spreekmoeilijkheden, hoofdpijn, visusstoornis, veranderde smaak, slapeloosheid, kwijlen, tachycardie, wisselende bloeddruk, flebitis, hartfalen, anemie, leukopenie, trombocytopenie, mictiestoornissen, erectiestoornissen, abnormale haargroei, zweten, myalgie, rugpijn, respiratoire depressie, pleurale effusie met pericarditis, anafylaxie, koorts, toegenomen traanvorming, huiduitslag en mogelijk fotosensibilisatie, nervositeit, paresthesie, verwarring, depressie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Leverfunctiestoornissen. Cardiale aandoeningen. Wanneer de spastische toestand een onmisbare rol vervult bij het verrichten of handhaven van de lichamelijke functies (bv. rechtop staan, bewaren van evenwicht, bij verplaatsing, etc.).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Leverfuncties controleren.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Het risico op leverlijden is groter bij hoge doses (> 12 mg/kg/dag of > 300 mg), bij vrouwen, boven de 35 jaar, bij gebruik van oestrogenen en andere stoffen die levercomplicaties kunnen veroorzaken. In het begin van de behandeling en om de 2–3 maanden de leverfuncties controleren. Bij gestoorde leverfunctie de therapie onderbreken; indien na eventuele herstart de leverfunctie opnieuw verslechtert het gebruik definitief staken. Voorzichtigheid is geboden bij gestoorde longfunctie (vooral bij obstructieve longziekten) en bij gebruik van sedativa. Tijdens behandeling zonnebaden vermijden, vanwege fotosensibiliteit. Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden  kunnen daarvan hinder ondervinden. Bij ernstige diarree kan verlaging van de dosering of onderbreken van de therapie noodzakelijk zijn. Wanneer de diarree bij het wederom innemen terugkomt, is het aan te raden voorgoed van de therapie af te zien.

Interacties

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Voorzichtigheid is geboden bij het gelijktijdig toedienen van hepatotoxische stoffen.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 okt 2014
 4. Norgine BV, SmPC Dantrium (RVG 06978) 2-11-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 04 oktober 2016 07:49: Capsules met sterktes 1 mg, 5 mg en 10 mg als beschikbare toedieningsvorm toegevoegd